Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ariannu

Gwybodaeth am pa gyfleoedd cyllido sydd ar gael i brosiectau sydd o fudd i amgylchedd Cymru ar gyfer bywyd gwyllt a phobl

Os oes gennych syniadau ar gyfer cydweithio y tu allan i’n rowndiau cyllido, cysylltwch â’ch swyddog partneriaeth lleol yn y lle cyntaf. 

Mae prosiectau sy’n cael eu hariannu gan CNC yn helpu i wella'r amgylchedd ledled Cymru

Mae rhai yn gysylltiedig ag ardal ddaearyddol eang, tra bo gan eraill gwmpas strategol.

Dyma fap sy’n rhoi brasamcan o wasgariad y prosiectau.

Yn dilyn ein rownd ariannu SMNR yn ddiweddar, bydd y prosiectau a ddewiswyd yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau a nodwyd o dan bedair thema lleihau'r risg o beryglon amgylcheddol megis llifogydd a llygredd; gwella rheoli cynefinoedd, bioamrywiaeth a chysylltedd; gwella mynediad i'r awyr agored a defnyddio'r amgylchedd naturiol i gefnogi'r economi a datblygu sgiliau. 

Y pedair her a nodwyd:

  • Gofalu bod tir a dŵr yn cael eu rheoli’n gynaliadwy mewn ffordd integredig a lleihau'r risg o beryglon amgylcheddol megis llifogydd a llygredd 
  • Gwella gwydnwch ac ansawdd ein hecosystemau drwy reoli cynefinoedd yn well, bioamrywiaeth a rheolaeth
  • Helpu pobl i fyw bywydau iachach a gwell drwy wella mynediad i'r awyr agored ar gyfer iechyd a lles
  • Hyrwyddo’r defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol i gefnogi'r economi a datblygu sgiliau a dysgu

Diweddariad Cyllid

Mae ein diweddariad cyllid yn cynnig golwg gyffredinol ar yr arian sydd ar gael o wahanol ffynonellau i grwpiau ac elusennau ar gyfer achosion a phrosiectau amgylcheddol.

Cyngor am gyllid

Mae gwefan Busnes Cymru yn cynnig cyngor a manylion yn ymwneud â chyllid sydd ar gael i fusnesau ac unigolion, gan gynnwys Offer Chwilio Cyllid Busnes Cymru.

Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth o gynlluniau grantiau ar gyfer cyflawni eu polisïau a chreu Cymru decach a mwy llewyrchus.

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynnig help i chwilio am gyllid trwy gyfrwng Porth Cyllid Trydydd Sector Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddariad cyllid Mawrth 2019 PDF [344.1 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.