Swyddog Gweithrediadau Coedwigaeth

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun - ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 200159

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn rhan o Dîm Gweithrediadau Coedwig Gogledd Orllewin Cymru.

Mae’r Tîm Gweithrediadau Coedwig yn gyfrifol am gynllunio a chyflawni rhaglenni cynaeafu ac ailstocio blynyddol yn yr ardal. Mae’r rhaglenni hyn yn cyfrannu tuag at darged incwm blynyddol CNC. Mae’r Tîm yn gweithio’n agos gyda chontractwyr allanol a chwmnïau prosesu pren i sicrhau bod y cynlluniau hyn yn cael eu cyflawni ar amser ac yn unol â’u contractau. Mae’r rôl hon yn gyfuniad o waith swyddfa ac ymweliadau safle i baratoi ac yna i reoli contractau gweithrediadau coedwig, gan gynnwys iechyd a diogelwch. Bydd y swyddog yn gweithio’n agos gyda chwsmeriaid, contractwyr, timau eraill o fewn CNC a’r cyhoedd. Bydd y Swyddog yn cael cefnogaeth gan oruchwylwyr safle ar gontractau cynaeafu ac ail-stocio gweithredol.

Mae’n bosibl y bydd angen i’r Swyddog weithio y tu allan i oriau arferol fel rhan o rota ar ddyletswydd, neu pe byddai angen ymateb i ddigwyddiadau annisgwyl ar y safle.

Bydd y Swyddog yn adrodd yn uniongyrchol i Arweinydd y Tîm Gweithrediadau Coedwig.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cefnogi cyngor technegol ar gyfer problemau sy'n benodol i'r sector neu broblemau technegol.
 • Gweithredu cynlluniau gwaith tîm a chyflawni camau gweithredu a gytunwyd er mwyn cyfrannu at y gwaith o gynllunio busnes.
 • Cyfranogi mewn fforymau technegol CNC neu gynrychioli CNC ar fforymau allanol fel cynrychiolydd technegol.
 • Rhyngweithio â chymheiriaid yn CNC er mwyn hyrwyddo arferion cyson yn y diwydiant ac mewn pynciau arbenigol.
 • Bod â chyfrifoldeb uniongyrchol dros gynnal rhaglenni dirprwyedig a rheolaeth gyllidebol ddirprwyedig a gytunwyd, gan gynnwys yr holl gydymffurfiaeth berthnasol a chadw at y broses gaffael.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad o weithio ar draws ystod eang o ddisgyblaethau rheoli tir.
 2. Gwybodaeth am reoli coedwigoedd yn gynaliadwy, Cynllun Ansawdd Coetiroedd y Deyrnas Unedig a chynlluniau ardystio coedwigoedd.
 3. Profiad o ymgysylltu â'r gymuned a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd.
 4. Gwybodaeth a phrofiad o safleoedd dynodedig a phob agwedd ar ymarfer coedwigaeth, gan gynnwys atebolrwydd tir, cynllunio coedwigoedd a gweithrediadau coedwigaeth.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 4 - siarad Cymraeg yn rhugl

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad perthnasol amlwg wedi'i ennill mewn nifer o amgylcheddau neu ystod o rolau, gyda gafael a dealltwriaeth dda o bolisi a gweithdrefnau sefydliadol.
 • Meddu ar brofiad blaenorol o reoli prosiectau / rheoli contractau mewn maes technegol a’r gallu i gyflawni'r ystod lawn o dasgau sy'n gysylltiedig â rheoli prosiectau.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu.
 • Yn nodweddiadol, bydd deiliad y swydd wedi cael profiad o oruchwylio eraill/contractwyr.
 • Y gallu i ddangos lefel uchel o wybodaeth am faes iechyd, diogelwch a llesiant, a phrofiad ohono, ynghyd â diogelwch cyhoeddus ac atebolrwydd cyhoeddus.  

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau technegol a chodau statudol a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl. 
 • Y gallu i gynhyrchu achosion busnes, adroddiadau, nodiadau briffio a chontractau, a fydd yn cael eu cymeradwyo gan eraill fel rhan o brosesau mewnol y cytunwyd arnynt.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am farn wrthrychol.
 • Y gallu i newid blaenoriaethau lle mae gofynion neu weithgareddau gwaith sy'n gwrthdaro.
 • Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd wneud penderfyniadau o natur dechnegol yn seiliedig ar gwmpas y gwaith, gydag arweiniad gan eraill os oes angen.
 • Bydd amcanion a thargedau yn cael eu cyflawni yn unol â gweithdrefn lywodraethu ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol i swyddog gweithredol ar y prosiect.
 • Y gallu i ddefnyddio gwybodaeth flaenorol i ddatrys problemau yn seiliedig ar ganlyniadau hysbys, gydag arweiniad gan swyddog gweithredol y prosiect os oes angen.
 • Yn deall y bydd effaith ei benderfyniadau yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn effeithio ar yr amgylchedd a'r dirwedd dros yr hirdymor.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith a rhwydweithiau da i ymgysylltu â'r sefydliad wrth ddarparu polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i reoli cydberthnasau ag ystod eang o randdeiliaid a thrydydd partïon sy'n ymwneud â chyflawni prosiectau, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau technegol, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a allai arwain at ganlyniadau niweidiol a goblygiadau ariannol os ydynt yn anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth a data o sawl lleoliad, sy'n gofyn am ymchwil allanol a barn broffesiynol i benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.
 • Hyder i ryngweithio â phobl yn allanol ar bob lefel.
 • Er bod hon yn rôl sy'n wynebu tuag allan, bydd y gwaith a wneir yn effeithio'n allanol ac yn fewnol ar ystod o lefelau, yn dibynnu ar natur y prosiect.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer arbenigol a ddefnyddir yn y maes yn ddiogel ac yn gyfreithiol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb dirprwyedig am gyllideb sy'n debygol o fod yn rhan o gyllideb lawer mwy a bydd ganddo gyfrifoldeb o ran y gadwyn gyflenwi / gweithgarwch caffael sy'n gysylltiedig â chontractau yn unol â'r gweithdrefnau.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais 18 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal rhwng 4 a 12 Ionawr 2023 yn Gwydir Uchaf, Llanrwst LL26 0PN

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Kath McNulty ar kath.mcnulty@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07491457610

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf