Uwch-swyddog – Rheoleiddio Diwydiannau a Gwastraff

Dyddiad cau: 2 Hydref 2022 | Cyflog: £35,994-£39,369 (Gradd 6)Lleoliad: Gogledd-orllewin Cymru -Hyblyg o fewn y lle neu fel arall trwy gytundeb gyda'r rheolwr llinell

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Gwener

Rhif swydd: 200206

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd wedi'i leoli yn Nhîm Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff Gogledd-orllewin Cymru a bydd yn arwain ar bob agwedd o reoleiddio gwastraff ledled Ynys Môn, Conwy a Gwynedd. Rydym yn chwilio am reoleiddiwr amgylcheddol profiadol a fydd yn gyfrifol am reoleiddio safleoedd diwydiant gwastraff. Fel yr Uwch-swyddog Rheoleiddio Gwastraff, disgwylir i chi ganolbwyntio'n gryf ar gyflawni rheoleiddio cymhleth a gwaith cydymffurfio technegol. Bydd disgwyl i chi ddangos arweiniad technegol, gan gynnwys arweinyddiaeth dechnegol ar sector(au) gwastraff a darparu cyngor ac arweiniad i gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Byddwch yn sicrhau bod diwydiant a reoleiddir yn yr ardal yn cydymffurfio ag amodau ei drwydded i amddiffyn yr amgylchedd lleol. Byddwch yn arddangos ac yn modelu ymddygiadau a diwylliannau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ym mhopeth a wnewch.

Byddwch yn ymgymryd ag ystod o weithgareddau asesu cydymffurfedd technegol, gan gynnwys archwilio, mewn ystod eang o safleoedd gwastraff, gan ddefnyddio eich sgiliau dylanwadu a negodi i sicrhau gwell cydymffurfedd â thrwyddedau. Byddwch yn gwneud asesiadau cymhleth o allu gweithredwyr i amddiffyn yr amgylchedd, atal llygredd, a gwneud y defnydd gorau o adnoddau, yn ogystal â chymryd camau gorfodi lle bo angen.

Byddwch hefyd yn ymateb i ddigwyddiadau amgylcheddol ac yn ymchwilio iddynt, gan sicrhau bod camau ataliol ac amddiffynnol addas yn cael eu gweithredu, yn ogystal â bod yn fentor technegol ac yn hyfforddwr i swyddogion llai profiadol.

I lawer o gynhyrchwyr gwastraff Cymru, hwn fydd eu hunig gysylltiad ag CNC a bydd yn rhoi cyfle i ddylanwadu arnynt a'u cynghori ar faterion fel atal gwastraff ac atal llygredd er mwyn helpu i gyflawni egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Fel rhan o rôl CNC fel ymatebwr Categori 1 o dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl, bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan weithredol mewn ymateb i ddigwyddiadau ac yn cymryd rhan mewn rotâu a threfniadau rhaeadru.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Asesu cydymffurfiaeth â gosodiadau, safleoedd Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr, safleoedd gwastraff a safleoedd sy'n ymdrin â sylweddau ymbelydrol.
 • Cysylltu â Chynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth.
 • Cymryd camau gweithredu priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau diffiniedig.
 • Arwain yn rheolaidd ar ein hymateb i faterion/achosion mawr neu ddadleuol.
 • Cydlynu trafodaethau cyn-ymgeisio â Gweithredwyr a Thimau Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu i sicrhau bod y broses o wneud cais am drwydded, ei hamrywio a’i hildio yn amserol, yn effeithlon ac o ansawdd da.
 • Lle nodir diffyg cydymffurfio, dylid penderfynu ar yr opsiwn ymyrryd mwyaf priodol a’i roi ar waith er mwyn sicrhau bod gweithredwyr yn dychwelyd at gydymffurfiaeth cyn gynted â phosibl, gyda’r effaith leiaf posibl ar yr amgylchedd a chan ystyried effeithiau economaidd.
 • Gweithio gyda gweithredwyr i ddatblygu strategaethau rheoleiddio tymor canolig ar gyfer y gosodiadau, gan gynnwys ymgysylltu ag uwch reolwyr a swyddogion gweithredol o fewn y cwmnïau, i gyflenwi buddion lluosog.
 • Bod yn barod i gymryd rhan mewn grwpiau
 • technegol/strategol neu gynrychioli Cyfoeth Naturiol Cymru mewn fforymau allanol e.e. grwpiau sector rheoleiddwyr y DU, yn ôl y gofyn.
 • Cyfrannu at Grwpiau Sector Cyfoeth Naturiol Cymru a grwpiau sector ar draws yr asiantaeth yn ôl y gofyn i helpu i fabwysiadu dulliau rheoleiddio cyson a lledaenu arferion da i fod o fudd i'r amgylchedd.
 • Hyfforddi a mentora aelodau'r tîm
 • Ymateb i ddigwyddiadau a chwynion.
 • Cyfrannu tuag at ddiwylliant iechyd, diogelwch a llesiant cadarnhaol.Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau  

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth a phrofiad helaeth o weithio naill ai mewn diwydiant a reoleiddir neu fel rheoleiddiwr.
 2. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau busnes masnachol.
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol gyda busnesau a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio materion cymhleth ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i gyflawni tasgau neu waith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.
 • Arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i arbenigedd a’r gallu i weithredu fel yr arbenigwr lleol neu'r arweinydd arbenigol ar gyfer ardal fach mewn rôl gynghorol.
 • Yn dangos profiad sylweddol a gwybodaeth arbenigol yn ei faes, gyda'r gallu i reoli prosiectau, gan gynnwys cyllideb y prosiect a'r tîm.
 • Yn meddu ar sgiliau dadansoddi, dylanwadu, perswadio, goruchwylio a mentora, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau yn ei faes arbenigedd, gan gyfrannu at gynllunio busnes a dylunio a darparu rhaglenni gwaith tîm.
 • Yn dangos y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol ac â’r gallu i’w cyfleu i unigolion ar bob lefel a chyfrannu at ddatblygiad polisi.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau mewn meysydd gwaith penodol, gan gymryd cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau a thimau prosiectau, ac am lwyddiant y prosiect a'r gwaith o'i gyflawni.
 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, sy'n gofyn am yr angen am rywfaint o farn a chreadigrwydd a allai arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig yn y maes gwaith.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol, a allai olygu bod angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Yn deall canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir, a fyddai’n cael effaith andwyol mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Gall penderfyniadau a wneir ymwneud ag ystod eang o faterion, efallai na fydd eu canlyniad bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith, ac maent yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 • Gan weithio fel arbenigwr/arweinydd sector lleol, bydd cyfraniad a dylanwad deiliad y swydd ar lefel weithredol ac yn cael effaith yn fewnol ac yn allanol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da a chynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. 
 • Bydd cyfathrebu ag eraill ar lefel weithredol yn fewnol ac yn allanol, ac fel rheol bydd yn arbenigol ei natur. 
 • Y gallu i weithredu fel arbenigwr cynghorol neu swyddogaethol, gan ddarparu cyngor, a all fod yn dechnegol, yn arbenigol neu'n fanwl, a chan deilwra'r dull, yr arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol i’r gynulleidfa. 
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol gyda'r gallu i arwain prosiectau, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni a chontractau gyda pheth cymhlethdod ac sy’n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a fyddai’n cael canlyniadau niweidiol pe baent yn anghywir neu'n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i gynnal gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth a data o sawl lleoliad neu ffynhonnell a defnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Ni fydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli llinell, ond bydd ganddo gyfrifoldeb gweithredol am arwain staff arbenigol/technegol trwy raglenni technegol/arbenigol nad ydynt yn gymhleth a hynny trwy strwythur ‘rheoli matrics’.
 • Mae'n bosib y bydd deiliad y swydd yn mentora cydweithwyr hefyd.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

 

Dyddiad cau i wneud cais: 2 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Berwyn Williams ar berwyn.williams@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf