Swyddog Cefnogi Prosiectau

Dyddiad cau: 10 Gorffennaf 2022 | Cyflog: £31,490 - £34,902 (Gradd 5) | Lleoliad: Hyblyg - Prosiectau ledled De Cymru ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru

 

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Swyddog Cefnogi Prosiectau

Rhif y swydd

200733

Gradd

£31,490 - £34,902 (Gradd 5)

Lleoliad

Hyblyg - Prosiectau ledled De Cymru ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru. 

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Tîm Cyflenwi Ynni

Yn Atebol i

Arweinydd y Tîm Cyflenwi Ynni, De Cymru

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Penodiad Tymor Penodol 12 Mis

Patrwm gwaith

37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

10 Gorffennaf 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

I’w gadarnhau

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Gordon Baird, Energy Delivery TL Gordon.Baird@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm CNC sy'n frwdfrydig am ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur wrth wasanaethu cymunedau Cymru.

Yn ystod blwyddyn yn gweithio yn Nhîm Cyflenwi Ynni CNC, byddwch yn ymuno â thimau prosiect sy'n gyfrifol am reoli'r rhyngwyneb rhwng datblygu/adeiladu prosiectau ynni adnewyddadwy proffil uchel (a phrosiectau masnachol eraill) a chyfrifoldebau stiwardiaeth tir CNC ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru (YGLlC).

Byddai'r rôl yn addas i rywun sydd â chefndir rheoli tir neu ddatblygu ynni technegol sydd: yn fedrus o ran rheoli cydberthnasau cymhleth, yn hyderus wrth ddirprwyo ar gyfer uwch gynrychiolydd y prosiect, yn gyfarwydd â rheoli cytundebau cyfreithiol ac yn gallu cymhwyso prosesau ac egwyddorion rheoli prosiectau.

Mae'r rôl yn cynnwys gwaith desg a gwaith ar safleoedd YGLlC yn Ne Cymru yn sicrhau bod datblygwyr wedi ystyried y risgiau i bobl a'r amgylchedd ac wedi cynllunio'r gwaith, y mesurau diogelwch a'r dulliau gweithio i sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud mewn modd diogel, amgylcheddol gynaliadwy a chyfreithlon.  

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd ag amrediad o dasgau ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol. Bydd deiliaid y swyddi'n meddu ar brofiad o amgylcheddau gwahanol, a all fod wedi'i ennill yn CNC neu mewn sefydliadau partner.
 • Bydd gan ddeiliaid y swyddi brofiad perthnasol mewn disgyblaeth wyddonol neu ddisgyblaeth sy'n seiliedig ar y tir. Byddant yn meddu ar sgiliau da o ran cyfathrebu, gwneud penderfyniadau, dadansoddi, negodi, a dylanwadu, ynghyd â sgiliau gofal cwsmeriaid da.
 • Gall fod yn ofynnol i ddeiliaid y swyddi fod â lefel uwch o wybodaeth mewn maes swyddogaethol penodol o fewn y tîm.
 • Bydd deiliaid y swyddi â'r gallu i edrych y tu hwnt i'r tîm uniongyrchol i feysydd eraill o'r busnes, er mwyn gwella'r gwasanaeth a ddarperir i gwsmeriaid.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i lunio amrediad o ddogfennau busnes, trwy gasglu, dehongli a dadansoddi gwybodaeth o ffynonellau amrywiol. Bydd deiliad y swydd â'r gallu i adolygu gwybodaeth a data gan ddefnyddio syniadau gwreiddiol.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o grebwyll a chreadigrwydd, ac addasu blaenoriaethau os oes galwadau sy'n gwrthdaro â'i gilydd.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau. Gall datrysiadau fod yn amrywiol, gan ofyn am rywfaint o waith ymchwilio a dadansoddi cyn dod i gasgliad. Bydd amrediad cyfyngedig o opsiynau.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn gyfrifol am y gwaith o weinyddu cyllid grantiau.

Effaith

 • Bydd y gwaith a wneir gan ddeiliad y swydd yn cael effaith gymedrol, ac yn effeithio ar y busnes yn y tymor byr i ganolig. Caiff penderfyniadau/camau anghywir ganlyniadau cymedrol, a bydd angen mynd i'r afael â nhw er mwyn osgoi cael effaith i'r tymor hwy.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd deiliaid y swyddi'n gweithio ar draws amrediad o swyddogaethau, yn fewnol ac yn allanol, gyda chymunedau a sefydliadau eraill.
 • Y gallu i ddatblygu a meithrin cydberthnasau gweithio a rhwydweithiau da. Bydd cydberthnasau'n barhaus a byddant yn gofyn am rywfaint o ddylanwadu a negodi fel sail i wneud penderfyniadau effeithiol.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Bydd deiliaid y swyddi'n gyfrifol am ddefnyddio cyfarpar yn ddiogel er mwyn cyflawni gofynion eu rôl.
 • Er eu bod yn annhebygol o fod yn ddeiliad cyllideb, mae'n bosibl y bydd angen iddynt brosesu neu wirio gwybodaeth ariannol.

 

Crynodeb Swydd

Diben y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn rhoi cymorth i Reolwyr Prosiectau ar brosiectau cymhleth mawr ac yn rheoli prosiectau llai sydd â risg is, o dan oruchwyliaeth Rheolwyr Prosiectau.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Arwain y gwaith o gyflwyno cynhyrchion prosiectau. Gall hyn gynnwys rheoli contractau cyflenwi allanol, adolygu, dadansoddi a dehongli data cymhleth a chyflwyno gwybodaeth i gydweithwyr yn y tîm.
 • dan oruchwyliaeth Rheolwyr Prosiect, rheoli prosiectau llai, llai cymhleth gan ddefnyddio dull PRINCE 2 Lite.
 • Ymgysylltu'n effeithiol â rhanddeiliaid mewnol ac allanol wrth gyflwyno cynhyrchion prosiectau.
 • Cefnogi rheolwyr prosiectau i gyflawni holl gyfrifoldebau rheoli'r Prosiectau a dirprwyo pan fo angen.
 • Arsylwi safleoedd ac arolygu safleoedd gweithredol – darparu sicrwydd ansawdd ar gyfer cydymffurfio â phrydlesi/contractau a monitro Digwyddiadau Iechyd a Diogelwch a Llygredd.
 • Cael cyngor arbenigol mewnol ac allanol gan Gyflenwyr gan gynnwys arbenigwyr amgylcheddol, cyfreithiol a pheirianneg drwy ddarparu cyfarwyddiadau clir ac effeithiol.
 • Rhoi cyngor technegol arbenigol i reolwyr prosiectau mewn disgyblaeth berthnasol yn ôl y gofyn (yn amodol ar lefelau arbenigedd perthnasol).
 • Defnyddio pecyn cymorth PRINCE2 Lite i reoli'r holl risgiau a materion sy'n gysylltiedig â'r Prosiectau.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Y gallu i gyflwyno cynhyrchion prosiectau o fewn amserlenni llym. (Hanfodol)
 2. Profiad o waith datblygu ynni a/neu waith datblygu mewn amgylchedd coedwig. (Dymunol)
 3. Sgiliau trefnu, cyfathrebu a rhyngbersonol da. (Hanfodol)
 4. Parodrwydd i gefnogi prosiectau mewn rhannau eraill o Gymru yn ôl y gofyn. (Hanfodol)

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf