Rheolwr Prosiect Adeiladu a Peirianneg

Dyddiad cau: 3 Ionawr 2023 | Lleoliad: Bwcle neu Caerdydd | Cyflog: £37,308 – £40,806 Gallai’r swydd hon fod yn gymwys ar gyfer lwfans recriwtio a chadw o hyd at £6,364 (a adolygir gan 7 Rhagfyr 2025) a byddem yn croesawu trafodaethau ag ymgeiswyr addas ar gam cyfweld y broses.

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Rhif swydd: 200821

Disgrifiad o’r swydd

Fel Rheolwr Prosiect Arbenigol gyda thîm sy’n perfformio’n dda, byddwch yn cyflawni prosiectau adeiladu cyfalaf amlddisgyblaethol risg uchel yn unol â chyllideb, rhaglenni a meini prawf ansawdd, gan sicrhau bod canlyniadau llwyddiannus yn cael eu cyflawni.Bydd y prosiectau'n cynnwys cynlluniau rheoli perygl llifogydd, gwella cronfeydd dŵr, uwchraddio systemau hydrometrig, gwella gallu pysgod i fudo, rheoli’r amgylchedd a’i adfer, a seilwaith yr ystad goedwigaeth. Byddwch yn rheoli timau integredig o gyflenwyr a phartneriaid trwy gyfnodau dichonoldeb, arfarnu, dylunio ac adeiladu, gan sicrhau bod nodau corfforaethol CNC yn cael eu cyflawni, bod egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn cael eu cyflawni, a bod amcanion llesiant yn cael eu hystyried wrth wneud pob penderfyniad. 

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Ymgymryd â chyfrifoldebau rheolwr prosiect ar gyfer prosiectau a ddyrannwyd o fewn ein methodoleg PRINCE2, gan fod yn atebol i weithredwr y prosiect.
 • Dangos egwyddorion rheoli prosiect enghreifftiol, gan gynnwys rheoli arian, rhaglenni, cwmpas, risg a chontractau ar gyfer prosiectau cymhlethdod a risg uwch.
 • Rheoli'r gwaith o gaffael yr holl gyflenwyr ar eich prosiectau. Cyflawni eich dyletswyddau yn unol â'r awdurdod dirprwyedig a pholisïau a gweithdrefnau Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Paratoi rhaglen MS Project ar gyfer prosiectau a darparu rhagolwg cywir o gerrig milltir prosiectau. Deall a rheoli risgiau sydd ynghlwm wrth gyflenwi'r rhaglen.
 • Nodi'r holl gydsyniadau a chaniatadau sy'n ofynnol a gwneud a hynny mewn modd amserol.
 • Ysgrifennu a chynnal cofrestr risg ar gyfer prosiectau a gweithredu i reoli risgiau ariannol, masnachol, cyfreithiol a gweithredol a’r risg i enw da.
 • Bod yn hyrwyddwr arferion diogelwch ac amgylcheddol a hybu'r rhain i'ch timau prosiect.
 • Rheoli'r broses o gyfathrebu ynglŷn â’r prosiect er mwyn cynnwys rhanddeiliaid a dylanwadu arnynt mewn modd effeithiol i hwyluso'r gwaith o ddarparu’r prosiect a sicrhau canlyniadau.
 • Meithrin cydberthnasau cryf â phartneriaid mewnol ac allanol er mwyn cyflawni datrysiadau integredig sy'n cyflawni ar lefel leol a chenedlaethol.
 • Nodi a rhannu'r gwersi a ddysgwyd ac arfer gorau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd o leiaf mewn pwnc peirianneg neu bwnc technegol perthnasol.
 2. Dylai deiliaid y swydd feddu ar brofiad sylweddol neu'n gweithio tuag at Statws Proffesiynol Siartredig yn eu maes (Sefydliad y Peirianwyr Sifil – ICE, Sefydliad Siartredig Rheoli Dŵr a'r Amgylchedd – CIWEM, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig – RICS).
 3. Mae Statws Ymarferydd PRINCE2 yn ddymunol, neu ymrwymiad i'w gyflawni o fewn chwe mis o fod yn y swydd.
 4. Trwydded yrru lawn yn y DU.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol: Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â lefel uwch o dasgau ymarferol neu dechnegol, sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. Mae'n bosib y bydd deiliaid y swyddi yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn.
 • Bydd gan ddeiliaid y swyddi brofiad sylweddol o reoli contractau a byddant yn gallu cyflawni contractau o gymhlethdod, risg ac effaith lefel ganolig. Mae gwybodaeth am gyfraith contractau a rheoli/llywodraethu contractau a chanlyniadau hynny yn hanfodol. Bydd gan ddeiliaid y swyddi y gallu i ddatblygu briffiau a manylebau ar gyfer contractau.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn arddangos gwybodaeth dechnegol yn eu disgyblaeth a bydd ganddynt brofiad perthnasol.
 • Bydd gan ddeiliaid y swyddi lefel uchel o wybodaeth am iechyd, diogelwch a llesiant, a phrofiad ohonynt yn ogystal â diogelwch cyhoeddus ac atebolrwydd cyhoeddus.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Yn dehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth ac yn deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach CNC.
 • Y gallu i ddehongli contractau a chyfraith contractau acyn gallu asesu a gwerthuso ymholiadau am gontractau, heriau, a diffyg cydymffurfiaeth â chontractau. 
 • Y gallu i ddadansoddi, deall a chyfleu gofynion y sefydliad mewn briffiau a manylebau contract.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan ddethol pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel, a chyfrannu at ddatblygu polisi.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni.  Mae'n bosib y darperir arweiniad gan gymheiriaid ond mae'n debygol y bydd angen defnyddio ychydig o ddyfarniad neu greadigrwydd. Efallai y bydd angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chyfoedion. Yn meddu ar ddealltwriaeth o bolisi CNC a'u goblygiadau posibl i'r busnes.  Fel rheolwr contractau lefel ganolig, mae deiliaid y swyddi yn atebol am bob agwedd ar gyflawni a pherfformiad.
 • Gellir gwneud penderfyniadau sy'n arwain at newidiadau yn y weithdrefn/arfer sefydledig. Bydd canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac ni fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gall y rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd gan ddeiliaid y swyddi lefel gymedrol o effaith a dylanwad, a fydd o natur tymor canolig yn gyffredinol.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig yn fewnol neu'n allanol.
 • Mae deiliaid y swyddi yn gyfrifol am gyflawni a chanlyniadau cyffredinol yr ystod o gontractau sy'n cael eu rheoli.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Fel sefydliad sy'n wynebu'n allanol, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli'r cydberthnasau â sefydliadau a chontractwyr trydydd parti.
 • Y gallu i gyfathrebu'n ysgrifenedig ac ar lafar, a/neu arwain prosiectau, sy'n gofyn am sgiliau perswâd da. Efallai y bydd y gwaith hwn yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig cyngor a mewnbwn fel sy'n ofynnol.  Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi fel arfer yn cynhyrchu dogfennau llai cymhleth, fel adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati. Bydd y cynnwys yn cynnwys lefel is o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac y byddai'n debygol o gael effaith andwyol pe bai’n anghywir neu’n cael ei ddrafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth o sawl lleoliad trwy ymchwil a chymhwyso barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli'r deunydd, y mae ei effaith yn debygol o bara am dymor canolig.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Efallai y bydd deiliaid y swyddi yn gyfrifol am wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau gyda chymeradwyaeth.
 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli'r gyllideb ddirprwyedig sy'n ymwneud â'r ystod o gontractau sy'n cael eu rheoli.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 3 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Gavin T Jones ar Gavin.T.Jones@naturalresourceswales.gov.uk neu 07769 160257

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf