Cynghorydd Arbenigol, Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol

Dyddiad cau: 5 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £37,308-£40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 1 Ionawr 2024

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 201330

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae ansawdd dŵr o ddiddordeb sylweddol i randdeiliaid ar hyn o bryd. Mae’r swydd hon yn chwarae rhan hanfodol o ran cymhwyso egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy i’r gwaith o reoli dŵr o’r dalgylch hyd at yr arfordir. Bydd angen i chi gael sgiliau dylanwadu da a chefndir o reoli dŵr ynghyd â’r gallu i weithio gydag amrywiaeth o staff ar draws CNC. Mae’r swydd hon hefyd yn rheoli system ‘dalgylchoedd cyfle’ bwysig i gael gwelliannau mewn ansawdd dŵr ledled Cymru, fel bo ein hymyriadau yn sicrhau’r buddion mwyaf posibl.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan ddefnyddio amrediad o wybodaeth gymhleth a ffynonellau data.
 • Rheoli’r gwaith o baratoi deunyddiau i lywio datblygiad polisi, cyngor statudol a dogfennau canllaw CNC, Llywodraeth Cymru a Phartneriaid eraill. Rheoli’r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, offer a chanllawiau ac arwain y gwaith o gyflwyno dulliau newydd o weithio.
 • Cydgysylltu â rhanddeiliaid allanol megis Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr sector a phartneriaid i sicrhau bod rhwymedigaethau’r prosiect, y polisi neu’r strategaeth yn cael eu cyflawni’n effeithiol.
 • Cynghori ar fylchau tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth y cytunwyd arnynt, yn unol â’r rhaglen dystiolaeth gytunedig.
 • Cefnogi ymgysylltu â sectorau, partneriaid â diddordeb mewn Rheoli Dalgylchoedd, Llywodraeth Cymru a chyrff amgylcheddol eraill yn y DU; a bod yn brif bwynt cysylltu ar gyfer ymholiadau cwsmeriaid.
 • Cynnal gwybodaeth o’r sectorau penodedig gan nodi oblygiadau newidiadau deddfwriaethol, technoleg a newidiadau’r farchnad i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r sectorau.
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy’r Byrddau Busnes, i baratoi cynhyrchion diffiniedig yn ôl y gofyn.
 • Cydweithio â’r Arweinydd Tîm i ddatblygu a chyflawni Cynllun Datblygu Personol y cytunwyd arno.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth o: Ddeddfwriaeth Cymru, y DU a’r UE sy’n gysylltiedig â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr; ysgogwyr polisi Cymru, Llywodraeth y DU o ran Rheoli Dalgylchoedd fel y cânt eu hamlinellu ym mholisi’r UE, y DU a Llywodraeth Cymru ac ysgogwyr deddfwriaethol/Cyfarwyddeb; a’r problemau a’r cyfleoedd yng Nghymru.
 2. Profiad o: ddadansoddi technegol a dehongli ystod o wybodaeth amgylcheddol gymhleth a ffynonellau data; gan ddadansoddi setiau data mawr.
 3. Gweithio gyda/yn Llywodraeth Cymru, ar draws y sectorau rheoli tir a sefydliadau rheoli tir ac amgylcheddol eraill.
 4. Gweithio mewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau a phrofiad a chymwysterau ym maes Rheoli Prosiect.
 5. Byddwch yn aelod o sefydliad proffesiynol perthnasol ac/neu’n gweithio tuag at ddod yn aelod.
 6. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gefnogi’r holl Benaethiaid Busnes yn yr adran Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl yr angen.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 •  gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 •  gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn.
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 5 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Mark Charlesworth ar Mark.Charlesworth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf