Cynghorydd Arbenigol Amgylcheddol a Chymdeithasol

Lleoliad: Gogledd CymruCyflog: G6, £35,994-£39,369 | Dyddiad cau: 10 Gorffennaf 2022

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr

Rhif swydd: 201715

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor ac arweiniad uniongyrchol ar faterion amgylcheddol, hamdden a threftadaeth i reolwyr a datblygwyr rhaglenni a phrosiectau i hwyluso'r gwaith o ddatblygu prosiectau ynni masnachol cymhleth ar yr ystâd a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru . Bydd yn gyflenwr arbenigol technegol a fydd yn arwain ar y gwaith o ddarparu cyngor ac arweiniad ar y rhaglenni a’r prosiectau yn ogystal ag arwain ar brosiectau masnachol detholedig sydd â risg llai.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Adolygu, dadansoddi a dehongli gwybodaeth gymhleth a darparu cyngor amserol ar faterion yn ymwneud â'r amgylchedd, hamdden a threftadaeth (e.e. rheoli cynefinoedd a chynlluniau rheoli mynediad) a gefnogir gan adroddiadau ysgrifenedig perthnasol.
 • Cwblhau ymchwil a darparu cyngor ar gyfer cydweithwyr er mwyn iddynt weithredu ar ddatganiadau amgylcheddol yn ymwneud â phrosiectau ynni gan sicrhau yr ystyrir a rheolir cyfyngiadau amgylcheddol, hamdden a threftadaeth yn briodol.
 • Ymgymryd â gwaith monitro ar y safle a chyfathrebu'n rheolaidd â datblygwyr a nodi risgiau a materion i sicrhau bod mesurau lliniaru priodol yn eu lle.
 • Cyfrannu at grwpiau technegol/strategol Cyfoeth Naturiol Cymru gan sicrhau bod polisïau a gwaith cyflenwi yn gyson a phriodol.
 • Sicrhau bod rhaglenni gwaith rheoli cynefinoedd a chynllun rheoli mynediad yn cael eu rheoli a'u cyflenwi gan leihau'r risg i Cyfoeth Naturiol Cymru a chanlyniadau etifeddol posibl.
 • Gweithredu fel rheolwr contractau ar gyfer contractau cyflenwi.
 • Rhannu arfer da o ran materion amgylcheddol, hamdden a threftadaeth â datblygwyr gan sicrhau yr hysbysir yr ymgynghorydd statudol a'i fod yn deall y rhesymeg sydd wrth wraidd y cyngor.
 • Dylanwadu ar waith eraill trwy gynrychiolaeth mewn digwyddiadau tîm a datblygwyr a meithrin a chynnal cydberthnasau a llinellau cyfathrebu.
 • Sicrhau bod amodau cynllunio amgylcheddol a osodir ar ddatblygwyr yn cael eu bodloni i safon dderbyniol er mwyn gwarchod buddiannau'r Gweinidog.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gradd mewn gwyddor yr amgylchedd neu bwnc cysylltiedig a/neu brofiad perthnasol o reoli materion amgylcheddol ar safle adeiladu (hanfodol).
 2. Gallu trafod a dylanwadu'n effeithiol yn fewnol ac allanol ar gyflenwi'r gwaith o reoli materion amgylcheddol, hamdden a threftadaeth (hanfodol).
 3. Dealltwriaeth dda/profiad o system gynllunio Cymru ar lefel leol a phrosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol (hanfodol).
 4. Dealltwriaeth dda/profiad o faterion amgylcheddol, newid hinsawdd a materion datblygu cynaliadwy sy'n cael effaith ar ystâd a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (hanfodol).
 5. Sgiliau ysgrifenedig a chyfathrebu llafar da (hanfodol).
 6. Meddu ar gymhwyster PRINCE2 ar lefel Sylfaenol neu Ymarferydd neu'n fodlon cyflawni'r cymhwyster (dymunol).
 7. Sgiliau TG da (yn enwedig Word, Excel, system gwybodaeth ddaearyddol) (dymunol).
 8. Sgiliau rhyngbersonol a sgiliau gwaith tîm da a'r gallu i ymdrin yn briodol â phobl o bob lefel (dymunol).
 9. Y gallu i fod yn hunan-gymhellol a gweithio ar eich pen eich hun (dymunol).

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Fel arbenigwr pwnc â phrofiad sylweddol, bydd deiliad y swydd yn annog defnydd cynaliadwy o'r amgylchedd naturiol allanol. Bydd â’r gallu i ymgymryd â thasgau sy’n ymwneud â rhanddeiliaid, neu dasgau technegol ar lefel uwch, sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.  
 • Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor gwrthrychol i eraill a sefydliadau allanol sy’n seiliedig ar wybodaeth a phrofiad. Bydd yn ymwybodol o'r newidiadau diweddaraf o fewn ei feysydd arbenigol e.e. gweithio gyda  rhanddeiliaid, partneriaethau, mynediad a gweithgareddau hamdden, addysg a sgiliau. Bydd deiliad y swydd wedi cael profiad o weithio mewn nifer o sefydliadau gwahanol, neu o weithio mewn rolau neu swyddogaethau gwahanol o fewn sefydliad unigol.
 • Bydd deiliaid y swyddi’n dangos sgiliau cyfathrebu a mentora da, a byddant yn parhau i gadw’n ymwybodol o'r agenda ehangach a'r amgylchedd busnes fel y mae'n ymwneud â rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a chynlluniau llesiant. 
 • Bydd deiliad y swydd yn arddangos sgiliau dylanwadu a diplomyddiaeth wrth rannu dull CNC o reoli adnoddau naturiol a'r Agenda Llesiant gyda chynulleidfaoedd allanol.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Dehongli cynlluniau cyflawni gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun yn strategaeth ehangach CNC, mewn perthynas â rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a chynlluniau llesiant.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad o wybodaeth gymhleth sy'n berthnasol i'w faes arbenigol e.e. tirwedd, mynediad a gweithgareddau hamdden, ac addysg a sgiliau, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i unigolion. Gallai hyn gynnwys darparu cyngor arbenigol i gydweithwyr llai profiadol.
 • Y gallu i fapio gwybodaeth a deall cynefinoedd a thir comin. Bydd deiliad y swydd yn gallu arfarnu tir mynediad agored at ddibenion gwaith mapio mynediad agored statudol.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Caiff y gwaith ei arwain gan ganlyniadau a ddisgwylir, ond bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Mae'n bosib y darperir arweiniad gan gymheiriaid ond mae'n debygol y bydd angen defnyddio ychydig o grebwyll neu greadigrwydd. Efallai y bydd angen iddo allu addasu blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reolaeth, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid.  Bydd ganddo ddealltwriaeth o bolisi CNC a'i oblygiadau posibl i’r busnes. Bydd deiliaid y swyddi’n rhan o'r gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol a bydd ganddynt rywfaint o ymreolaeth yn y gwaith o weithredu polisi sefydliadol.
 • Efallai y bydd penderfyniadau’n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Bydd canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith niweidiol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac mae'n bosibl na fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau a wynebir hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad, a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd deiliaid y swyddi'n cael effaith a dylanwad canolig, yn y tymor canolig.  Bydd y gwaith a wneir yn allanol yn bennaf, gan olygu bod mwy o bwysau a risg yn perthyn i’r effaith o safbwynt proffil a chylch gwaith CNC.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd yn gweithredu fel pwynt cyswllt, gan ddarparu cyngor arbenigol i gydweithwyr iau.
 • Bydd canlyniadau’r penderfyniadau a wneir/camau gweithredu a gymerir yn cael effaith ganolig yn fewnol neu'n allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i gysylltu ar draws y busnes, gan gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Bydd deiliaid y swyddi’n cysylltu â sefydliadau allanol yn aml ac yn mynychu fforymau amlasiantaethol e.e. Fforymau mynediad lleol, Cynlluniau Datblygu Gwledig, cymorth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  Byddant yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer cyngor arbenigol ar gyfer cydweithwyr iau.
 • Bydd deiliad y swydd yn meddu ar sgiliau llafar ac ysgrifenedig da ynghyd â sgiliau darbwyllo. Efallai y bydd angen iddo hwyluso neu gyflwyno yn ystod cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a mewnbwn yn ôl yr angen.  Bydd angen iddo feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi’n cynhyrchu dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy'n llai cymhleth. Bydd dogfennau'n cynnwys lefel is o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Bydd y rhain yn debygol o arwain at ganlyniadau niweidiol os ydynt yn anghywir neu wedi’u drafftio'n wael. Y gallu i gyrchu gwybodaeth o sawl lleoliad trwy ymchwil a chymhwyso barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli'r deunydd, y mae ei effaith yn debygol o bara dros y tymor canolig.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais 

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

 

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Dyddiad cau i wneud cais: 10 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Nathalie Beaurain ar Nathalie.Beaurain@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  neu 03000 654631

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf