Lleoliad Addysg Uwch Gweithrediadau Coedwigaeth/Rheoli Tir x 4

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2023 | Cyflog: £21,655 - £24,408 (Gradd 2) |Lleoliad: Hyblyg o fewn lle

Math o gontract: Cyfnod Penodol (dydd Llun 4 Medi 2023 i ddydd Gwener 30 Awst 2024)

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun - ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 202361, 202546, 202700, 202699

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd CNC yn darparu 4 cyfle ar gyfer lleoliad â thâl a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2022. Mae'r rhain yn benodol i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad canol blwyddyn tra byddant yn gwneud cymhwyster israddedig mewn coedwigaeth neu reoli tir gan sefydliad addysg uwch.

Os byddwch yn llwyddiannus, gallech gael eich penodi i unrhyw un o’r rhanbarthau. O ganlyniad, gallech fod yn gweithio yn ne orllewin Cymru sy’n cwmpasu rhannau o Gymoedd De Cymru hyd at Barc Cenedlaethol Sir Benfro. Neu gallech fod yn gweithio yng nghanolbarth Cymru sy’n cwmpasu o Aberystwyth i ffiniau Lloegr. Mae’r ardal yn ymestyn dros Fynyddoedd Cambria a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yr holl ffordd at fryniau isaf Parc Cenedlaethol Eryri.

Waeth pa dîm y byddwch yn ymuno ag ef, mae’r cyfle hwn yn eich galluogi i weithio ochr yn ochr â’n timau proffesiynol sy’n gyfrifol am reoli Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Bydd y lleoliad gwaith hwn yn rhoi cyfle i chi brofi ystod amrywiol o gyfleoedd ac arferion rheoli tir. Gallai hyn amrywio o gynaeafu a dewisiadau o ran sefydlu coetir ac archwiliadau cyfreithiol ynghylch rhwymedigaeth tir hyd at adfer henebion hynafol neu reoli rhywogaethau penodol ar warchodfa natur.

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac angerddol dros goedwigaeth a rheoli tir sy’n gallu dangos awydd i ddysgu a chyflawni ei waith gan hefyd weithio ochr yn ochr â’n timau a chwsmeriaid a chontractwyr ehangach.

Trwydded yrru lawn DU (hanfodol)

Mae’n rhaid i chi fod yn astudio gradd israddedig mewn coedwigaeth neu ddisgyblaeth rheoli tir mewn sefydliad addysg uwch. Mae’n rhaid i’ch gradd israddedig gynnwys lleoliad canol blwyddyn (hanfodol)

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynorthwyo'r gwaith o gyflawni cynlluniau gwaith, a grëir gan y tîm, sy'n cyfrannu at y gwaith o gyflawni cynlluniau busnes.
 • Cynorthwyo gyda'r gwaith o fonitro arolygon a'r gwaith casglu data.
 • Cadw cofnodion a gwybodaeth yn unol â rheoliadau/deddfwriaethau a safonau y cytunir arnynt.
 • Cyfranogi mewn cyfarfodydd tîm.
 • Cyfranogi mewn cyfarfodydd allanol ag aelodau eraill o'r tîm.
 • Rhyngweithio gyda chyfoedion yn Cyfoeth Naturiol Cymru i ddeall a chyflawni fel tîm.
 • Cyfrannu at gyfrifoldebau dirprwyedig y tîm ar gyfer cyflawni rhaglenni gwaith.
 • Gwaith arall yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr llinell.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Byddwch yn ymgymryd â gradd israddedig ar hyn o bryd naill ai mewn disgyblaeth coedwigaeth neu reoli tir gan sefydliad addysg uwch. Rhaid bod eich gradd israddedig yn cynnwys lleoliad canol blwyddyn (hanfodol).
 2. Dealltwriaeth dda o weithio mewn disgyblaethau rheoli coedwigoedd a thir, gan gynnwys rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy.
 3. Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Y gallu i feithrin perthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid.
 4. Sgiliau TGCh da (hanfodol).
 5. Trwydded yrru lawn y DU (hanfodol).

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Dangos y gallu a'r parodrwydd i gyrraedd NVQ Lefel 2 o fewn un i ddwy flynedd o’i benodiad. 
 • Mae profiad ymarferol perthnasol blaenorol yn ddymunol, ond nid yn hanfodol; a enillwyd trwy brentisiaeth neu waith tebyg mewn amgylchedd arall.
 • Sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu rhesymol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i gofnodi gweithgareddau gwaith yn gywir.
 • Mae'r gallu i ddilyn cyfarwyddiadau Iechyd a Diogelwch a deall peryglon yn hanfodol.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Dangos y gallu i ddilyn cynllun gwaith y cytunwyd arno a blaenoriaethu tasgau yn sylfaenol.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd ar ei ben ei hun ar y safle a bydd angen iddo wneud penderfyniadau arferol sy'n briodol i'r rôl, gan benderfynu pryd i uwchgyfeirio materion at oruchwyliwr.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd ddyletswydd gofal tuag at ei hun ac eraill.

Effaith

 • Yn gyffredinol, bydd y gwaith o fewn maes penodol, ac mae’n bosibl y gall rhai agweddau ar y gwaith, os cânt eu gwneud yn anghywir,  effeithio ar y tîm, y bobl a'r safleoedd.
 • Byddai'r effaith yn dod i'r amlwg yn eithaf sydyn, a gellid cywiro a mynd i'r afael â'r peth yn gyflym heb i unrhyw faterion tymor hwy godi.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i gyfathrebu â chydweithwyr a gyda'r cyhoedd a thrydydd partïon, gan ddarparu gwybodaeth, gofyn cwestiynau neu ateb ymholiadau sylfaenol yn gwrtais.
 • Y gallu i gwblhau dogfennau a chofnodion ysgrifenedig sylfaenol y gallai fod angen i eraill eu hadolygu a'u llofnodi.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Y gallu i weithio fel tîm a darparu help neu arweiniad i weithwyr newydd neu dros dro.
 • Cymryd cyfrifoldeb dros ei hun a'r rhai y gallai ei waith effeithio arnynt.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddir yn y maes i gyflawni ei rôl. Gall hyn gynnwys cerbydau a/neu beiriannau mawr, a allai fod o werth uchel.
 • Byddai disgwyl i ddeiliad y swydd gymryd cyfrifoldeb personol am eu cadw a'u defnyddio'n ddiogel ac yn gyfreithiol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 31 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal tua’r wythnos yn dechrau 13 Chwefror 2023

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Michael Cresswell ar Michael.Cresswell@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 0300 065 4723 / 07584 556 885

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf