Aelod Tîm Gweithlu Integredig

Dyddiad cau: 7 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £25,326-£28,077 (Gradd 3) | Lleoliad: Depo Rhuddlan

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr

Rhif swydd: 202659

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw ac yn cyflwyno rhaglen gwaith cyfalaf ar gyfer asedau Cyfoeth Naturiol Cymru, a fydd yn cynnwys asedau perygl llifogydd a thir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Bydd deiliad y swydd yn darparu ymateb priodol mewn argyfwng a bydd yn ofynnol iddo gyfrannu at rota wrth gefn a darparu cymorth cyflenwi y tu allan i oriau.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Efallai y byddwch yn gweithredu peirianwaith, a fydd o bosibl yn cynnwys cerbydau nwyddau trwm ac offer a chyfarpar arbenigol a thrwm o werth uchel.
 • Bydd yn ofynnol i chi gyflwyno'r holl waith yn unol â'r Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) ac yn unol â pholisïau a gweithdrefnau lles, iechyd a diogelwch Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Bydd gennych y gallu i weithio o luniadau technegol manwl a chynlluniau cyfleustodau gan ddarparwyr gwasanaeth.
 • Byddwch yn cynghori'r uwch-oruchwyliwr a'r goruchwyliwr ar yr offer a chyfarpar mwyaf addas ar gyfer darparu gwaith, gan gynnwys ymateb mewn argyfwng a'r tu allan i oriau.
 • Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod arferion gwaith diogel yn cael eu dilyn wrth ddefnyddio cyfarpar, peiriannau ac offer ac yn gyfrifol am oruchwylio aelodau o’r tîm ar y safle wrth iddyn nhw ddefnyddio cyfarpar ac offer o’r fath.
 • Bydd yn ofynnol i chi sicrhau bod cyfarpar ac offer sydd o dan eich cyfrifoldeb chi yn cael eu cynnal a'u cadw a'u defnyddio yn unol â'r holl reoliadau perthnasol, er enghraifft trwydded ‘O’, Rheoliadau Gweithrediadau Codi ac Offer Codi 1998 (LOLER), a Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998 (PUWER).
 • Bydd yn ofynnol i chi gyfathrebu'n effeithiol â thrydydd partïon, a fydd yn cynnwys aelodau o'r cyhoedd a thirfeddianwyr.
 • Mae'n bosibl y bydd angen i chi weithredu rhaglen rheoli cynefinoedd a gynlluniwyd ar gyfer Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, gan gynnwys cynnal a gwirio seilwaith Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.
 • Byddwch yn rhan o dîm ymateb i argyfyngau y bydd gofyn iddo ddefnyddio cyfarpar, peiriannau ac offer wrth ymateb i ddigwyddiadau llifogydd i alluogi gweithrediad effeithiol asedau perygl llifogydd.
 • Fel uwch-aelod o'r tîm, byddwch yn aml yn arwain ar y safle ac yn mentora aelodau o'r tîm sy'n llai profiadol neu gontractwyr.
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau 

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Sawl blwyddyn o brofiad gweithredol perthnasol.
 2. Diploma NVQ Lefel 2 mewn Cadwraeth Amgylcheddol neu gyfwerth.
 3. Un neu fwy o'r canlynol (i gynnwys tystiolaeth fel llyfr log, llyfr gwaith wedi'i gwblhau, cynlluniau arbenigol ac ati).
 4. Gweithiwr llif gadwyn ganolradd, gan gynnwys coed lluosog wedi'u chwythu i lawr (dylid cynnwys CS34 ac ati).
 5. Gweithrediadau winsio.
 6. Gweithredwr cyfarpar a pheiriannau arbenigol trwm. CPCS neu drwydded gydnabyddedig arall.
 7. Gwybodaeth a dealltwriaeth ym maes rheoli cadwraeth.
 8. Profiad sylweddol o reoli digwyddiadau: Llifogydd/tanau diwydiannol/arllwysiadau olew/rheoli silt ac ati
 9. Sgiliau TGCh canolradd E.e. AMX.
 10. Trwydded yrru lawn y DU, yn ddelfrydol yn cynnwys categori B+E (tynnu trelars).
 11. Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn ofynnol ar gyfer y rôl.  Mae TGAU gradd C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg yn hanfodol. 

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad ymarferol blaenorol amlwg mewn disgyblaeth dechnegol ddiffiniedig ar lefel sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill.
 • Sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da, gyda dealltwriaeth o'r gofynion a'r goblygiadau iechyd a diogelwch mewn perthynas â'r gwaith. 
 • Dangos y wybodaeth a'r sgiliau i reoli materion iechyd a diogelwch o ddydd i ddydd.
 • Tebygol o fod â sgiliau Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, ynghyd â sgiliau defnyddio cronfeydd data a phecynnau MS Office.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau a chodau statudol.
 • Y gallu i ddeall cyfrifoldebau mewn dogfennaeth gontractiol.
 • Y gallu i ddogfennu gweithgareddau gwaith, cynhyrchu gohebiaeth sylfaenol ac ysgrifennu adroddiadau.
 • Deall gofynion iechyd a diogelwch ac yn gallu rheoli risg mewn perthynas â'i weithgaredd gwaith.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i ddilyn cynllun gwaith y cytunwyd arno, gyda rhai problemau yn gofyn am elfen o greadigrwydd. Yn gyffredinol, bydd datrysiadau yn seiliedig ar wybodaeth flaenorol, profiad a datrysiadau a chanlyniadau hysbys.
 • Efallai bydd angen ymddwyn fel goruchwyliwr gan wneud penderfyniadau ar y safle, er enghraifft os bydd llifogydd, gwneud penderfyniad yn seiliedig ar yr ateb gorau sydd ar gael, gan gyfleu'r rhain i berchnogion tir a'r cyhoedd, yn ogystal ag yn fewnol.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Y gallu i ddarparu help neu arweiniad i weithwyr newydd neu dros dro, a chymryd cyfrifoldeb dros ei hun a'r rhai y gallai ei waith effeithio arnynt. 

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 7 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal gwyneb i wyneb, lleoliad i’w gadarnhau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Elfed Rossington ar elfed.rossington@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07468742779.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf