Uwch Syrfëwr Arbenigol

Dyddiad cau: 4 Gorffennaf | Lleoliad: Hyblyg yn Ne Cymru | Cyflog: £45,739 - £50,516 (Gradd 8)

 

Math o gontract: Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2025

Patrwm gwaith: Llawn amser – 37 awr y wythnos, hyblyg

Rhif swydd: 202935

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn darparu rôl arbenigol lefel uchel yr asiant tir proffesiynol yn ei ardal ddaearyddol (De Orllewin Cymru), gan fod yn gyfrifol, yn uniongyrchol a thrwy'r cyngor a roddir, am sicrhau bod CNC yn rheoli'r risg sylweddol ariannol, cyfreithiol, gweithredol a’r risg i’w enw da sy'n deillio o reoli tir ac asedau.

Deiliad y swydd fydd arbenigwr proffesiynol lefel uchel y sefydliad mewn un neu fwy o feysydd pwnc penodol asiantaeth tir.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Fel Asiant Tir sydd â chymwysterau proffesiynol, byddwch yn gyfrifol am ddarparu cyngor ac arbenigedd proffesiynol awdurdodol i uwch reolwyr i gynorthwyo CNC gyda stiwardiaeth tir, cydymffurfiaeth gyfreithiol a rheoli cyllideb yn strategol.  Byddwch yn trafod telerau ac yn arwain y broses o gaffael tir, prisio asedau, a rhoi cyngor proffesiynol ar faterion cyfreithiol a threth sy'n gysylltiedig â stiwardiaeth tir. Byddwch yn atebol am y cyngor hwn a fydd yn sail i benderfyniadau risg uchel.
 • Bydd gennych gyfrifoldeb gweithredol am arwain a rheoli grwpiau gorchwyl cymhleth a phrosiectau proffil uchel sy'n cynnwys staff arbenigol/technegol amlswyddogaeth.
 • Byddwch yn atebol am gyfarwyddo cyfreithwyr a bargyfreithwyr ac am ddarparu gwybodaeth i asiantau cyfreithiol i gefnogi achosion llys, trawsgludo ac ymgyfreitha.
 • Byddwch yn gyfrifol ac yn atebol am drafodion tir a setlo hawliadau.
 • Byddwch yn cyfrannu eich gwybodaeth a'ch crebwyll proffesiynol at ddatblygu cynlluniau busnes, strategaeth, polisi a chanllawiau.
 • Byddwch yn hyfforddi, yn mentora ac yn cefnogi cydweithwyr ar draws Gweithrediadau naill ai yn rhinwedd eich swydd fel Asiant Tir ar gyfer lle neu fel arweinydd technegol ar gyfer maes pwnc penodol ar gyfer y Gyfarwyddiaeth gyfan.
 • Byddwch yn gweithio gydag arbenigwyr technegol eraill yn CNC, gan arwain lle y bo'n briodol, i hyrwyddo arferion cynghori a rheoleiddio cyson ar draws cyfundrefnau swyddogaethol.
 • Byddwch yn cynrychioli CNC fel arbenigwr proffesiynol ar fforymau mewnol ac allanol sy'n gweithredu ar lefel Cymru a'r DU.
 • Byddwch yn atebol am feithrin, cynnal a gwella'r berthynas â rhanddeiliaid a thimau rheoli mewnol ac allanol.
 • Byddwch yn atebol am gynnal eich achrediad proffesiynol personol (RICS) a sicrhau bod y datblygiadau diweddaraf yn y maes proffesiynol yn cael eu hadlewyrchu yn eich gwaith a'ch cyfraniadau at gynhyrchu strategaethau, polisïau a chanllawiau
 • Byddwch yn cynnal cofnodion archwiliadwy o gamau gweithredu a chanlyniadau i gyfiawnhau a dangos bod yr holl ofynion cyfreithiol a gweithdrefnol wedi eu bodloni.
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 • Aelodaeth Syrfëwr Siartredig lawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)
 • Prisiwr Cofrestredig RICS neu barodrwydd i fod yn un.
 • Profiad perthnasol sylweddol yn y maes a'r gallu i ddangos lefel uchel o wybodaeth a hygrededd personol a phroffesiynol ac ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus.
 • Sgiliau rheoli pobl, rheoli arian, arwain a dylanwadu gwych.
 • Y gallu i reoli prosiectau a rhaglenni gwaith cymhleth.
 • Gallu profedig i reoli risg ariannol, cyfreithiol, gweithredol ac enw da o gwmpas maes gwaith deiliad y swydd a nodi risgiau i'r busnes.
 • Gwybodaeth fanwl am reoli tir ac eiddo er mwyn darparu cyngor gwrthrychol i eraill ar faterion arbenigol.
 • Yr hyder a'r gallu i drafod materion stiwardiaeth tir gyfreithiol a pholisi gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd.
 • Sgiliau rhyngbersonol a dylanwadu ardderchog a'r gallu i ddatblygu a chynnal cysylltiadau a rhwydweithiau da gydag amrywiaeth o unigolion ac ar bob lefel.
 • Sgiliau negodi ardderchog a ddefnyddir i sicrhau'r canlyniad gorau i CNC.
 • Arbenigedd o ran nodi meysydd ar gyfer lleihau costau a chynyddu incwm.

Gofynion y Gymraeg: Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd deiliad y swydd yn arddangos sgiliau dylanwadu, rheoli pobl, rhwydweithio a mentora da, yn ogystal â'r gallu i wneud dyfarniadau tyngedfennol ar fyr rybudd.
 • Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd ag amrywiaeth o waith medrus uwch a fydd yn cynnwys tasgau technegol sylweddol neu wybodaeth arbenigol mewn disgyblaeth ddiffiniedig, a lle mae gofyn i ddeiliad y swydd reoli rhai prosesau sylweddol, bydd gofyn am brofiad blaenorol wrth reoli pobl neu brosiectau ac adnoddau eraill.
 • Mae'n rhaid i ddeiliaid y swydd fod â gwybodaeth fanwl am faes arbennig a phrofiad a gwybodaeth berthnasol sylweddol.
 • Mae'r gallu i reoli risgiau ariannol, amgylcheddol, masnachol ac i enw da, a risgiau iechyd a diogelwch, yn hanfodol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd y sgiliau i hwyluso a galluogi’r gwaith o gyflawni polisïau a dyheadau cleientiaid, yn fewnol ac yn allanol.
 • Mae sgiliau rheoli pobl, rheoli ariannol, arweinyddiaeth a dylanwadu yn hanfodol, fel y mae lefel uchel o hygrededd personol a phroffesiynol o safbwynt mewnol ac allanol. 
 • Bydd angen i ddeiliad y swydd ddiweddaru'i wybodaeth yn weithredol a bod yn gwbl ymwybodol o ddatblygiadau o fewn ei faes arbenigol, gyda dealltwriaeth glir o'r effaith bosib y gallai newidiadau o'r fath ei chael, ynghyd â'r gallu i ddehongli yr hyn y mae wedi’i ddysgu a’i gymhwyso ar draws y swyddogaeth.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn dehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth ac yn deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach CNC.  Bydd hefyd yn dehongli datblygiadau o fewn arbenigedd ei faes ei hun, gan gyfrannu at ddatblygu strategaeth a pholisi. 
 • Bydd deiliad y swydd yn dadansoddi ac yn dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan ddethol pwyntiau allweddol a’u cyfleu i unigolion ar bob lefel. 

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Mae'r gwaith fel arfer yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliadwy ond mae deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y modd gorau o gyflawni'r rhain.  Bydd arweiniad ar gael gan gymheiriaid ond bydd angen defnyddio ychydig o ddyfarniad neu greadigrwydd.
 • Efallai y bydd angen i ddeiliad y swydd newid ei flaenoriaethau neu flaenoriaethau ei dîm o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Caiff nodau ac amcanion ac ati eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Mae deiliad y swydd yn gyfrifol am ffurfio barn dyngedfennol a phenderfyniadau annibynnol yn seiliedig ar fewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, dealltwriaeth o bolisi cenedlaethol a pholisi CNC, amrediad yr opsiynau sydd ar gael, a'u goblygiadau posib ar gyfer y busnes.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at strategaeth a chynlluniau i'r swyddogaeth mewn cydweithrediad ag uwch-reolwyr.
 • Mae modd i benderfyniadau a wnaed gan ddeiliad y swydd arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arfer sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu lle bydd canlyniad gwneud y penderfyniadau anghywir yn cael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac ni fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd gwaith deiliad y swydd yn cael effaith a dylanwad canolig, a fydd o natur tymor canolig neu hwy yn gyffredinol. 
 • Mae dibyniaeth ar waith a chyfraniad deiliad y swydd a bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig neu hirdymor yn fewnol ac yn allanol.
 • Bydd effaith penderfyniadau deiliad y swydd yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.
 • Efallai y bydd effaith penderfyniadau o safbwynt allanol ar lefel genedlaethol.

Cyfathrebu a chydberthasau ag eraill

 • Bydd deiliaid y swydd yn rhyngweithio ac yn cysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gyfeirio'r sefydliad yn y gwaith o gyflenwi strategaethau a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd rhyngweithiadau a pherthnasau ag unigolion ar lefel uwch, yn fewnol ac yn allanol, ar lefel Cymru a'r DU.
 • Bydd deiliad y swydd yn trafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol, arbenigol neu'n fanwl, gydag eraill, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Bydd y gwaith hwn yn gofyn am gyfathrebu'n ysgrifenedig ac ar lafar a/neu arwain prosiectau allweddol, a bydd y rhain yn gymhleth iawn ac yn gofyn am sgiliau cyfathrebu a pherswadio gwych. Efallai y bydd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, cynnig cyngor (gan gynnwys am newidiadau deddfwriaethol), a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn meithrin a chynnal perthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swydd yn cynhyrchu dogfennau sy’n weddol gymhleth, fel adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati. Bydd y rhain yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn ei chylch neu'n ei defnyddio ac y byddai'n cael effaith andwyol pe bai’n anghywir neu’n cael ei drafftio'n wael.
 • Efallai y bydd angen dod o hyd i ddata a chynnwys o nifer o leoliadau neu ffynonellau, gan ofyn am ymchwil allanol a barn broffesiynol ynghylch sut dylai ymchwil o’r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb dros gyfrannu at reoli cyllidebau a/neu fod yn atebol am wariant, yn unol â gweithdrefnau mewnol.
 • Bydd lefel cyfrifoldeb ariannol deiliad y swydd yn rhan ddirprwyedig o gyllideb lawer mwy a reolir gan gyflogai ar lefel uwch.
 • Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am ddefnyddio offer a data'n ddiogel a chyfreithiol er mwyn cyflawni gofynion y rôl.

 

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflen cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 4 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams, dyddiad i’w gadarnhau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â nick.thomas@cyoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf