Rheoli Cytundebau – Uwch Gynghorydd Llywodraethu a Chydymffurfiaeth

Dyddiad cau: 18 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £37,308-£40,806 (Gradd 6) Lleoliad: Hyblyg (ond bydd angen teithio i leoliadau drwy Gymru)

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhif swydd: 202978

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Diben CNC yw sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli’n gynaliadwy yng Nghymru sy'n golygu bod gwaith y tîm cyfreithiol yn hynod amrywiol. Mae tîm cyfreithiol CNC yn cynghori ar ystod lawn o swyddogaethau CNC. Mae CNC yn ymgymryd â gwaith sy'n ymwneud â rheoleiddio gan gynnwys erlyn, rheoli risg llifogydd, cadwraeth, hamdden, gwaith masnachol a gweithgareddau rheoli tir.

Bydd y CMSS a'i aelodau ei dîm yn chwarae rôl hanfodol wrth gyflawni Cynllun Strategaeth Fasnachol a Rheoli Contractau CNC; gan weithredu arfer gorau mewn rheoli contractau ar draws CNC, gan hyrwyddo manteision proses gydymffurfiol, hyblyg sy'n cyflawni gwerth am arian i'n rhanddeiliaid.

Bydd yr adran yn dibynnu ar weithwyr proffesiynol rheoli contractau cymwys a phrofiadol i roi dealltwriaeth ddofn o'r pwnc, arbenigedd contract technegol ac arfer gorau o ran rheoli contractau. Mae'r fframwaith Rheoli Contract y bydd y tîm yn gweithio o'i fewn ac yn ei gefnogi wedi'i alinio ag Arfer Rheoli Contractau Da'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Safonau Proffesiynol Rheoli Contractau Swyddfa'r Cabinet.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynhyrchu, datblygu a/neu gynnal canllawiau, offer, templedi a dogfennau hyfforddiant a deunyddiau wedi'u creu ar gyfer rheoli contractau yn CNC, gan sicrhau aliniad â dulliau arfer da sy'n caniatáu ar gyfer gwelliant parhaus a gwersi a ddysgwyd.
 • Rhoi cyngor, arweiniad a chymorth i staff anfasnachol yn y sefydliad, yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r arfer gorau perthnasol, er mwyn tanategu gwneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar risg yn effeithiol a chefnogi canlyniadau cynaliadwy.
 • Datblygu, adolygu a gwella trefniadau llywodraethu rheoli contractau CNC (gan gynnwys dogfennau technegol). Arwain y tîm CMSS i ddatblygu a gweithredu’r rhain i alluogi dealltwriaeth a gweithrediad cyson yn y busnes er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol sy'n cydymffurfio.                
 • Disgwylir ichi ddehongli dogfennau deddfwriaeth cymhleth a thrwy gynnal asesiad o anghenion busnes i gynnwys risg ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar bob lefel o fewn y sefydliad, datblygu, cychwyn a gwella fframwaith rheoli contractau yn barhaus a fydd yn lleihau'r risg i CNC o gadwyni cyflenwi sy'n perfformio'n wael.
 • Cynnal atebolrwydd dan Reoli ein Harian (Cynllun Dirprwyo Ariannol CNC), gan sicrhau canlyniadau gwerth am arian cadarn a chydymffurfiol, gyda'r gallu i weithio'n ymreolaethol a gwneud penderfyniadau heb fewnbwn y rheolwr llinell lle y bo angen. 
 • Arwain neu fod yn rhan o dîm prosiect sy'n adolygu ac sy'n gwella canllawiau, polisïau a gweithdrefnau'n barhaus, ynghyd ag offer cefnogol, templedi a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â rheoli contractau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) - Lefel 5/6, Diploma / Diploma Proffesiynol (Gweithio tuag at aelodaeth lawn, MCIPS) neu cyfatebol sydd yn berthnasol - (Hanfodol)
 2. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â chymhwyster arbenigol CMPC a'i ennill o fewn amserlen y cytunwyd arni gyda'r Arweinydd Tîm os nad yw eisoes wedi cymhwyso i'r lefel honno’n barod.
 3. Profiad cryf ac amlwg ar ddeddfwriaeth fasnachol a pholisi'r sector cyhoeddus. (Hanfodol)
 4. Dealltwriaeth sylweddol o gysyniadau caffael/masnachol, llywodraethu a thechnegau. (Hanfodol)
 5. Profiad trosglwyddadwy o gyflawni amcanion busnes, yn ddelfrydol y rhai hynny sy'n cynnwys datblygu cynaliadwy, caffael neu'r rhai sy'n fasnachol eu natur. (Hanfodol)
 6. Dealltwriaeth gref o safonau rheoli contractau'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol neu safonau rheoli contract tebyg sy'n cael eu defnyddio mewn contractau masnachol y sector cyhoeddus. (Dymunol).

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1– yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 

 

 • Gofyniad i gyflawni lefel uwch o dasgau/gwaith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.  Arbenigwyr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'u proffesiwn. 
 • Er mwyn cyflawni gwasanaethau technegol/arbenigol bydd gofyn am wybodaeth fanwl am eu maes pwnc.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill yn seiliedig ar eu gwybodaeth a'u profiad, gan fod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf mewn meysydd technegol/arbenigol. Profiad o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau/rolau/swyddogaethau gwahanol.
 • Profiad sylweddol perthnasol o weithio yn y maes perthnasol. Y gallu i reoli rhaglenni llai o faint sy'n llai cymhleth a/neu reoli prosiectau ar raddfa fwy.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Dehongli a deall dulliau cyflawni gweithredol a chynlluniau strategol CNC a'i gyd-destun ehangach.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan ddethol pwyntiau allweddol i'w cyfathrebu i unigolion ar bob lefel, a chyfrannu at ddatblygu polisïau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond mae deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Gallai arweiniad gael ei ddarparu gan gymheiriaid ond mae'n debygol y bydd angen defnyddio ychydig o ddyfarniad neu greadigrwydd. Efallai y bydd yn ofynnol newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Gall gynnwys rheoli prosiectau canolig o ran maint. Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, a dealltwriaeth o bolisi CNC a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Yn rhan o'r gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol a ac yn meddu ar rywfaint o ymreolaeth yn y gwaith o weithredu polisi sefydliadol.
 • Efallai y bydd penderfyniadau a wnaed yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Gall canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac ni fyddai canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Effaith a dylanwad canolig, a fydd o natur tymor canolig yn gyffredinol. 
 • Bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith ganolig yn fewnol neu'n allanol. Nodi neu reoli risgiau yn ei faes gwaith.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i gysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. Gall rhyngweithio ag eraill hefyd fod gyda phobl a sefydliadau y tu allan i CNC.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, arwain prosiectau llai o faint sy'n llai cymhleth, sy’n gofyn am sgiliau dwyn perswâd da. Efallai y bydd y gwaith hwn yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig cyngor a mewnbwn yn ôl yr angen.  Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi fel arfer yn cynhyrchu dogfennau llai cymhleth, fel adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati. Bydd y rhain yn cynnwys lefel is o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu'n seiliedig arnynt neu'n eu defnyddio, ac sy'n debygol o gael effaith andwyol os ydynt yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth o sawl lleoliad trwy ymchwil a chymhwyso barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli'r deunydd, y mae ei effaith yn debygol o bara yn y tymor canolig.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond efallai y bydd ganddynt gyfrifoldeb gweithredol dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol nad ydynt yn gymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'. Bydd deiliaid y swyddi hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Efallai y bydd gennych gyllideb ddirprwyedig.
 • Ar y lefel hon, efallai y bydd gan y rôl gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu gaffael nwyddau a gwasanaethau gyda chaniatâd.
 • Bydd deiliaid swyddi'n gyfrifol am ddefnyddio offer a data'n ddiogel a chyfreithiol er mwyn cyflawni gofynion y rôl.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais 18 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Peter Lees ar peter.lees@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk    

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf