Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Polisi Amgylcheddol Strategol x 3

Dyddiad cau: 18 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203148, 203149, 203150

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o'r swydd

Ydych chi'n angerddol am yr amgylchedd ac eisiau gwneud gwahaniaeth? Yna mae gennym dri chyfle cyffrous i ymuno â'n Tîm Polisi Amgylcheddol Strategol newydd.

Yn un o’r rolau newydd cyffrous a heriol hyn, byddwch yn arwain ac yn cefnogi ein gwaith trawsbynciol ar bolisi amgylcheddol strategol, gan ganolbwyntio ar ddehongli a gwreiddio Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy ar draws ein swyddogaethau perthnasol. Byddwch yn cyfuno eich gwybodaeth am ddeddfwriaeth Cymru, y DU a’r UE â’ch profiad ymarferol o weithio gyda phobl, sefydliadau a phartneriaid ledled Cymru a’r DU i gefnogi datblygiad strategaeth a pholisi mewn perthynas â llywodraethu amgylcheddol, ymgysylltu rhyngwladol gyda phwyslais penodol ar raglenni datblygu deddfwriaethol a rhaglenni ar ôl ymadael â'r UE. Byddwch yn cefnogi'r gwaith o gynllunio a gweithredu rhaglenni a pholisïau trawsbynciol ar draws CNC, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac ar lefel ryngwladol â sefydliadau'r sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector. Gan ddefnyddio'r arbenigedd hwn, byddwch yn cefnogi datblygiad ymateb CNC drwy wneud newidiadau i bortffolio o bolisïau, rhaglenni, cynlluniau, strategaethau a chanllawiau. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill yn ein cyfarwyddiaethau Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a Gweithrediadau, swyddogion o Lywodraeth Cymru, staff asiantaeth eraill y DU a chynrychiolwyr o'r sector. Mae'r rolau hyn yn amrywiol ac yn heriol gan roi cyfle gwirioneddol i chi ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynnal gwaith arwain a rheoli prosiect mewn perthynas â materion penodol a chymhleth lle mae angen datblygu polisïau, strategaethau, cynlluniau a rhaglenni CNC, gan gynnwys cymorth ar waith achos sydd yn newydd, yn gynhennus neu er budd mawr i'r cyhoedd.
 • Rheoli'r gwaith o baratoi deunydd i lywio’r broses o ddatblygu polisïau, cyngor statudol a dogfennau canllaw CNC, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill; Rheoli’r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, dulliau a chanllawiau ac arwain y broses o gyflwyno ffyrdd newydd o weithio.
 • Paratoi asesiadau technegol, sesiynau briffio strategol a diweddariadau, gan ddefnyddio ystod o wybodaeth a data cymhleth.
 • Rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru a chyrff eraill yng Nghymru a'r DU fel y bo'n briodol ac, yn eu tro, adolygu a chynghori ar y polisïau, cynlluniau a strategaethau sy’n cael eu cynhyrchu.
 • Cynghori ar anghenion tystiolaeth a chyfleoedd, comisiynu tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth, yn unol â'r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni.
 • Cynnal gwybodaeth ymarferol fanwl o'r sectorau neilltuedig, gan nodi goblygiadau ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a'r sectorau yn sgil newidiadau mewn deddfwriaeth, technoleg a'r farchnad;
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy'r Byrddau Busnes, er mwyn paratoi cynhyrchion pendant yn ôl y gofyn.
 • Arwain gwaith ymgysylltu â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru, y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur a chyrff amgylcheddol eraill yn y DU a bod yn bwynt cyswllt arweiniol ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â'ch gwaith neilltuedig a'ch arbenigedd technegol.
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm / y rheolwr i ddatblygu a chyflenwi Cynllun Datblygu Personol cytunedig.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Meddu ar wybodaeth dda o: ddeddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy’n gysylltiedig â llywodraethu amgylcheddol a gwaith rhyngwladol a'r amgylchedd; ysgogwyr polisi Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a'r UE ym meysydd rheoleiddio, yr amgylchedd ac ymadael â’r UE; a'r materion a'r cyfleoedd yng Nghymru.
 2. Profiad o ddadansoddi technegol a dehongli ystod o ddata a gwybodaeth amgylcheddol, gan ddadansoddi setiau data mawr a chyflwyno gwybodaeth i uwch-reolwyr neu gynulleidfa allanol.
 3. Profiad o'r canlynol: Rheoli portffolio o raglenni gwaith sy'n ymwneud â pholisi amgylcheddol, gan gynnwys ymgysylltu ag asiantaethau a phartneriaid eraill
 4. Gweithio o fewn amgylchedd o reoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn.
 5. Dealltwriaeth dda o lywodraethu amgylcheddol ac ymgysylltu rhyngwladol a'r amrywiaeth gymhleth o ysgogwyr a rhwystrau rhag cyflawni.
 6. Cynrychioli'r sefydliad o ran materion proffil uchel a chynhennus yn gyhoeddus.
 7. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd er mwyn helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo pob Pennaeth Busnes yn y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl yr angen.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 4 – siarad Cymraeg yn rhugl

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc perthnasol.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol yn seiliedig ar ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol. Yn gallu dangos lefel uchel o wybodaeth, a hygrededd personol a phroffesiynol, er enghraifft, yn gallu gweithredu fel tyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus.
 • Yn gallu dangos sgiliau mentora, rhannu gwybodaeth a goruchwylio da ynghyd â'r gallu i osod cyfeiriad strategol ar gyfer ei hun, ei faes ac eraill.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu dehongli cynlluniau cyflawni perthnasol a deall eu cyd-destun ym mholisi a strategaeth genedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Yn gallu dadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth, a all fod o natur dechnegol, gan dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, gyda'r angen am rywfaint o grebwyll neu greadigrwydd er mwyn newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro .
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn gan reolwyr llinell a chyfoedion; dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru; yr ystod o opsiynau sydd ar gael; a'u goblygiadau posib ar gyfer y busnes.
 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau sy’n gysylltiedig â materion penodol a chymhleth sy’n aml yn heriol, a fydd fel arfer yn golygu risg uchel i enw da.
 • Gwerthfawrogi y gellir gwneud penderfyniadau (a allai ymwneud â pholisi cenedlaethol), gan arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd.
 • Dangos gwerthfawrogiad o ganlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a'r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati. 

Effaith

 • Dangos ymwybyddiaeth o sut y gall ei benderfyniadau gwmpasu ystod eang o faterion ac efallai na fydd y canlyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Gwerthfawrogi y gall effaith penderfyniadau a wneir gan ddeiliad y swydd fod yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig, ac o safbwynt allanol gall fod ar lefel genedlaethol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd gan ddeiliad y swydd gysylltiadau sylweddol â rhanddeiliaid allanol a gellir disgwyl iddo gynrychioli'r sefydliad yn allanol, gan gyfleu gwybodaeth arbenigol.
 • Y gallu i ryngweithio a meithrin cydberthnasau gwaith da gydag uwch arweinwyr yn fewnol ac yn allanol, ar lefel genedlaethol a'r DU.
 • Y gallu i drafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol iawn, arbenigol neu'n fanwl eu natur, gydag eraill, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol i'r gynulleidfa.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar; ac arwain prosiectau allweddol sydd â chryn dipyn o gymhlethdod, sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dylanwadu gwych.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor ar faterion technegol neu arbenigol cymhleth, yn cynnwys newidiadau deddfwriaethol a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau.
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn eu cylch neu'n eu defnyddio ac a fyddai'n cael effaith andwyol pe baent yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy yn gyffredinol.

Cyfrifoldeb dros Bobl 

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond bydd ganddynt gyfrifoldeb dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol cymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'.
 • Bydd deiliaid y swydd hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am ddefnyddio a gweithredu cyfarpar a data yn ddiogel a chyfreithiol, y maent yn eu defnyddio i gyflawni gofynion eu rôl.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 18 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 16 & 17 Ionawr 2023 drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Michelle van-Velzen ar michelle.van-velzen@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07815 186496

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf