Cynghorydd, Polisi Amgylcheddol Strategol

Dyddiad cau: 18 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £32,876-£36,229 (Gradd 5) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203154

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o'r swydd

Ydych chi'n angerddol am raglenni, yn frwdfrydig am yr amgylchedd, wrth eich bodd yn gweithio gyda phobl ac eisiau gwneud gwahaniaeth? Yna mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n Tîm Polisi Amgylcheddol Strategol newydd.

Mewn rôl newydd gyffrous a heriol, byddwch yn darparu cymorth rheoli rhaglen a phrosiect ystyrlon i sefydlu a hyrwyddo dulliau llywodraethu da, cyfathrebu clir a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Mae’r tîm yn arwain ar raglenni a phrosiectau sy’n ymwneud â llywodraethu amgylcheddol, ymadael â'r UE a deddfwriaeth amgylcheddol a strategaeth ac ymgysylltu rhyngwladol. Byddwch yn cael y cyfle i gefnogi ein gwaith trawsbynciol ar bolisi amgylcheddol strategol, gan ganolbwyntio ar ddehongli a gwreiddio Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy ar draws ein swyddogaethau perthnasol. Byddwch yn paratoi asesiadau technegol a chyngor i lywio’r gwaith o baratoi polisïau, rhaglenni, cynlluniau, strategaethau a chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru. Byddwch yn gweithio gydag aelodau eraill o'r tîm ac arweinwyr polisi swyddogaethol ac yn cysylltu â staff gweithredol perthnasol yn ogystal ag ymwneud yn uniongyrchol â rhanddeiliaid. Mae'r rôl yn amrywiol ac yn heriol gan roi cyfle gwirioneddol i chi ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan ddefnyddio ystod o wybodaeth a ffynonellau data.
 • Cefnogi'r gwaith o baratoi deunydd i lywio’r broses o ddatblygu polisïau, cyngor statudol a dogfennau canllaw Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill.
 • Paratoi'r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, offer a chanllawiau ac arwain y broses o gyflwyno ffyrdd newydd o weithio.
 • Darparu gwybodaeth gywir ynghylch cynnydd yn rheolaidd i reolwyr, fel y gellir addasu a sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni yn ôl yr amserlen a'r gost.
 • Cysylltu â staff perthnasol CNC ynghylch rhyngweithiadau rhwng ffrydiau gwaith Brexit er mwyn sicrhau bod y gwaith o gyflawni rhwymedigaethau prosiect, polisi neu strategaeth yn cael ei wneud mewn modd amserol ac effeithiol.
 • Cefnogi prosiectau a rhaglenni gwaith i gyflawni datrysiadau integredig wedi'u cynllunio a'u rheoli'n dda sy'n hyrwyddo newid a gwelliannau effeithiol yn CNC ac ar gyfer busnesau ledled Cymru.
 • Cefnogi ymgysylltiad â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru, a chyrff amgylcheddol yng Nghymru a'r DU mewn perthynas â llywodraethu amgylcheddol ac ymgysylltu rhyngwladol; a gweithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid.
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy'r Byrddau Busnes, er mwyn paratoi cynhyrchion pendant yn ôl y gofyn.
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflenwi Cynllun Datblygu Personol cytunedig.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am y canlynol: deddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE mewn perthynas ag adnoddau naturiol a rheoli digwyddiadau; ysgogwyr polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o ran adnoddau naturiol, yr amgylchedd a rheoli digwyddiadau; a'r materion a'r cyfleoedd yng Nghymru.
 2. Profiad o'r canlynol: dadansoddi technegol a dehongli ystod o wybodaeth a data amgylcheddol; a dadansoddi setiau data mawr.
 3. Cymhwysedd mewn ystod o feddalwedd TG, a chyfres meddalwedd Microsoft Office yn benodol.
 4. Gweithio gyda/mewn cyrff cadwraeth natur, cwmnïau dŵr, awdurdodau lleol, sefydliadau amgylcheddol a chyrff cyhoeddus.
 5. Gweithio o fewn amgylchedd o reoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn.
 6. Y gallu i rannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo pob Pennaeth Busnes yng nghyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl y gofyn.

Gofynion y Gymraeg:

Lefel Hanfodol 3 – neu disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu ei sgiliau iaith i gyrraedd y lefel ofynnol yn dilyn rhaglen hyfforddi y cytunwyd arni gyda chefnogaeth lawn.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, ac yn gallu darparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Y gallu i ddangos sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau da wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli a deall ystod eang o wybodaeth a data technegol, gan dynnu pwyntiau ac egwyddorion allweddol i ddarparu'r blociau adeiladu ar gyfer datblygu polisïau, strategaeth a chynlluniau mewnol.
 • Bydd y dogfennau a gynhyrchir yn cynnwys gwybodaeth dechnegol / arbenigol, a fydd yn gofyn am rywfaint o feddylfryd gwreiddiol, creadigrwydd a dealltwriaeth o'r materion.
 • Y gallu i brosesu a dadansoddi gwybodaeth anarferol sydd ag elfennau cymhleth ac sydd o natur dechnegol.
 • Dangos dealltwriaeth o ddeddfwriaeth ac yn gallu ei dehongli a'i chymhwyso, mewn perthynas â'i rôl.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o grebwyll a chreadigrwydd, ac addasu blaenoriaethau os oes galwadau sy'n gwrthdaro â'i gilydd.
 • Bydd penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o amgylch cwmpas maes gwaith deiliad y swydd.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau a fydd yn gymhleth i ryw raddau ac a fydd yn gofyn am y gallu i gymhwyso technegau neu ddulliau gwahanol.
 • Y gallu i ymgymryd ag ymchwil i bennu’r ffordd orau o ddatrys materion.
 • Dangos y gallu i arwain aelodau llai profiadol wrth ddatrys problemau.

Effaith

 • Gwerthfawrogi bod y gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn maes arwahanol a’i fod yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws pynciau a meysydd gwaith eraill a bod potensial, os caiff ei wneud yn anghywir, iddo effeithio ar drydydd partïon a meysydd ehangach.
 • Bydd effaith penderfyniadau neu weithgareddau gwaith fel arfer yn y tymor byr i ganolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn allanol, gan ei gwneud hi'n ofynnol i ddeiliad y swydd gyfathrebu o amgylch ei faes arbenigedd, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Dangos sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda'r gallu i ddatblygu, dylanwadu a chynnal cydberthnasau gwaith da. 

Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

 • Yn gyfrifol am yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei waith, a fydd o werth cymharol gymedrol yn gyffredinol.
 • Yn gyfrifol am gadw offer a chyfarpar yn ddiogel a'u defnyddio'n gyfreithlon. 
 • Goruchwylio contractwyr a'r costau cysylltiedig.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 18 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 23 Ionawr 2023 drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Michelle van-Velzen ar michelle.van-velzen@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07815 186496

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf