Cymorth Technegol - Cynllunio, Tirwedd ac Ynni

Lleoliad: HyblygCyflog: £27,003-£30,688 | Dyddiad cau: 10 Gorffennaf 2022

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cymorth Technegol - Cynllunio, Tirwedd ac Ynni

Rhif y swydd

203204

Gradd

4, £27,003-£30,688 

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Tîm

Tîm Cynllunio, Tirwedd ac Ynni

Yn Atebol i

Arweinydd Tîm Cynllunio, Tirwedd ac Ynni

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Penodiad Cyfnod Penodol am 18 mis, gyda'r posibilrwydd o estyniad

Patrwm gwaith

37 awr yr wythnos 

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

10 Gorffennaf 2022

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd

Wythnos sy’n cychwyn 18 Gorffennaf 2022, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Mary Lewis

Mary.Lewis@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Ydych chi’n gwybod llawer am yr amgylchedd yng Nghymru ac yn teimlo’n angerddol ynglŷn â’r pwnc? Ydych chi’n mwynhau cefnogi a chydweithio ag amrywiaeth eang o bobl? Os felly, dyma’r union swydd i chi!

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm brwdfrydig a threfnus i fod yn rhan o dîm o gynghorwyr cynllunio defnydd tir, ynni a thirwedd. Byddwch yn ein helpu i gyflawni ein rhaglen Cynllunio, Tirwedd ac Ynni yn CNC. Mae'r rhaglen hon yn cyfuno ein cyngor a’n tystiolaeth yn y tri maes hyn, i gefnogi rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol a harddwch naturiol. Bydd y gwaith yn cynnwys cefnogi’r canlynol:

 • cynllunio, darparu, adolygu a monitro prosiectau ar draws y rhaglen
 • grwpiau llywodraethu a darparu’r rhaglen
 • monitro ac adolygu’r rhaglen Cynllunio, Tirwedd ac Ynni

Os yw hyn yn swnio fel chi – ymgeisiwch nawr!

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd:

Bydd angen teithio i wahanol swyddfeydd CNC, neu leoliadau eraill yng Nghymru.

Gwneud cais am swydd wag

Noder, bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol
 • Gwerthuso Gwybodaeth
 • Effaith
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd ag ystod o dasgau ymarferol neu dechnegol sy’n gofyn am rywfaint o wybodaeth arbenigol.  Bydd deiliaid y swyddi wedi ennill profiad mewn amgylcheddau gwahanol, a all fod yn CNC neu mewn sefydliadau partner. Bydd gan ddeiliad y swydd y gallu i ddatblygu ei wybodaeth ddamcaniaethol a thechnegol sylfaenol yn barhaus.
 • Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor i eraill mewn perthynas â'i faes arbenigedd. Bydd yn cadw'n gyfredol gyda'r amgylchedd gweithredu allanol gan gynnwys o ran sut y gallai effeithio ar waith CNC.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth dechnegol arbenigol technegol, a bydd yn meddu ar sgiliau cyfathrebu, llythrennedd a TG ynghyd â sgiliau trefnu a chynllunio da.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli a deall amrediad o wybodaeth, gan gynnwys data technegol, gan dynnu pwyntiau ac egwyddorion allweddol a fydd yn sylfaen i’r blociau adeiladu ar gyfer datblygu polisi, strategaeth a chynlluniau mewnol.
 • Y gallu i lunio dogfennau â chynnwys technegol/arbenigol a all ofyn am rywfaint o feddwl gwreiddiol, creadigrwydd a dealltwriaeth.

Effaith

 • Bydd gwaith deiliad y swydd yn ymestyn y tu hwnt i'r tîm uniongyrchol a bydd yn llywio gwaith pobl eraill ac yn dylanwadu arno.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cynhelir cydberthnasau a chyfathrebir ag amrywiaeth o bobl a swyddogaethau, a bydd hyn yn digwydd yn fewnol ac yn allanol.
 • Bydd deiliad y swydd â’r gallu i gyfathrebu materion eglur sy'n ymwneud â pholisi, strategaeth a chynlluniau, a all gwmpasu arwain rhaglenni gwaith,  a darparu cymorth ac arweiniad technegol i'r tîm.
 • Bydd deiliad y swydd yn meddu ar y gallu i lunio dogfennau ysgrifenedig mewn perthynas â pholisi a strategaeth a fydd yn gofyn am sgiliau ysgrifennu da. Bydd ganddo'r gallu i ymgymryd â gwaith ymchwil, crynhoi gwybodaeth a’i throsi’n gyngor polisi ystyrlon.

 

Disgrifiad Rȏl

Diben y swydd:

Darparu cymorth technegol er mwyn gallu rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae hyn yn cynnwys cefnogi gweithgareddau cynllunio, tirwedd ac ynni e.e.: cyflawni prosiectau, a chynllunio, monitro ac adolygu'r broses o gyflawni'r Rhaglen Cynllunio, Tirwedd ac Ynni. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol i hwyluso'r ddarpariaeth.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn:

 • Cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Rhaglen Cynllunio, Tirwedd ac Ynni, gan arwain ar rai agweddau o’r gwaith, gan ddefnyddio ystod o ffynonellau gwybodaeth a data.
 • Cefnogi'r gwaith o baratoi deunydd i gyfarwyddo polisi, cyngor, tystiolaeth a dogfennau canllawiau CNC, a chyngor statudol i Lywodraeth Cymru a chyrff eraill yng Nghymru.
 • Cefnogi'r gwaith o ddatblygu a monitro prosiectau allariannu gan gymryd cyfrifoldeb am rai agweddau o’r rhaglen.
 • Cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu, monitro, adolygu ac adrodd ar y Rhaglen Cynllunio, Tirwedd ac Ynni, gan arwain ar rai agweddau.
 • Cefnogi'r gwaith o ddarparu gwybodaeth gywir yn rheolaidd i reolwyr ar gynnydd, i addasu a sicrhau bod gwaith yn cael ei ddarparu o fewn yr amser a’r gost.
 • Prosesu ymholiadau sy'n ymwneud â'r Rhaglen Cynllunio, Tirwedd ac Ynni gan dimau mewnol, Llywodraeth Cymru a chwsmeriaid, a chael cyngor gan staff gweithredol a rheoleiddiol i sicrhau atebion.
 • Darparu cymorth ysgrifenyddol i grwpiau neu gyfarfodydd llywodraethu perthnasol gyda Llywodraeth Cymru a sectorau.
 • Cefnogi cydweithwyr i ymgysylltu â sefydliadau partner, i ddatblygu a dylanwadu ar amcanion, cynlluniau a phrosiectau a fydd yn cyflawni blaenoriaethau'r Rhaglen Cynllunio, Tirwedd ac Ynni, a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau cwsmeriaid.
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy'r Byrddau Busnes, i baratoi cynhyrchion diffiniedig yn ôl y gofyn.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Gwybodaeth am: ddeddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy'n gysylltiedig â’r amgylchedd; sbardunau polisi Cymru, Llywodraeth y DU o ran cadwraeth, cynllunio a rheoli; a'r materion a'r cyfleoedd yng Nghymru.
 2. Dealltwriaeth o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 3. Profiad o ddadansoddi technegol a dehongli ystod o wybodaeth a data amgylcheddol.
 4. Gweithio gyda/mewn sefydliadau rhanddeiliaid amgylcheddol, megis cyrff diwydiannol neu gyrff anllywodraethol amgylcheddol.
 5. Sgiliau hunanreoli, gweithio mewn tîm, cyfathrebu a threfnu cadarn ac effeithiol.
 6. Gweithio mewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad a/neu gymwysterau Rheoli Prosiectau.
 7. Gweithio tuag at aelodaeth broffesiynol neu ddyhead i ddod yn aelod proffesiynol o sefydliad perthnasol.
 8. Rhannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gefnogi’r holl Benaethiaid Busnes yn y Gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl y gofyn.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf