Ymgynghorydd Cynllunio

Lleoliad: HyblygCyflog: £35,995-£39,369 | Dyddiad cau: 10 Gorffennaf 2022

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Ymgynghorydd Cynllunio

Rhif y swydd

203205

Gradd

6, £35,994-£39,369 

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Tîm

Tîm Cynllunio, Tirwedd ac Ynni

Yn Atebol i

Arweinydd Tîm Cynllunio, Tirwedd ac Ynni

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Penodiad Cyfnod Penodol am 12 mis, gyda'r posibilrwydd o estyniad

Patrwm gwaith

37 awr yr wythnos  

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

10 Gorffennaf 2022

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd

Wythnos sy’n cychwyn 18 Gorffennaf 2022, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Adrian James

Adrian.James@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Diben y swydd

Rydym yn chwilio am gynllunydd i ymuno â'n tîm i wneud gwahaniaeth i'r amgylchedd yng Nghymru.

Byddwch yn gweithio gyda ni i gynghori Llywodraeth Cymru ar ei bolisïau, deddfwriaeth a chanllawiau i helpu i sicrhau eu bod yn rhoi ystyriaeth dda i'r amgylchedd.

Byddwch hefyd yn datblygu cyngor CNC ar sut i gyflawni ein cyfrifoldebau drwy'r system gynllunio.

Efallai eich bod yn gynllunydd neu wedi gweithio ym maes rheoli amgylcheddol gyda gwybodaeth dda am y system gynllunio.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd:

Bydd angen teithio i wahanol swyddfeydd CNC, neu leoliadau eraill yng Nghymru.

Gwneud cais am swydd wag

Noder, bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol
 • Gwerthuso Gwybodaeth
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth
 • Effaith
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd y lefel cyfrifoldeb ariannol yn debygol o fod yn rhan ddirprwyedig o gyllideb lawer mwy a reolir gan gyflogai ar lefel uwch.

 

Disgrifiad Rȏl

Diben y swydd:

Arwain ar ddarparu asesiadau a chyngor technegol Cynllunio Defnydd Tir. Bydd y cyngor technegol/arbenigol hwn yn llywio'r gwaith o ddatblygu polisi, rhaglenni, cynlluniau, strategaethau a chanllawiau CNC. Byddwch yn gweithio â chydweithwyr o dimau eraill yn y Gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a Gweithrediadau, swyddogion o Lywodraeth Cymru a chynrychiolwyr y sector.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan dynnu ar amrediad o wybodaeth gymhleth a ffynonellau data.
 • Rheoli’r gwaith o baratoi deunydd i lywio’r broses o ddatblygu polisïau, cyngor statudol a dogfennau canllaw Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill  Rheoli’r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, offer a chanllawiau ac arwain y broses o gyflwyno ffyrdd newydd o weithio.
 • Cysylltu â rhanddeiliaid allanol megis Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr y sector a phartneriaid i sicrhau bod rhwymedigaethau prosiectau, polisïau neu strategaethau yn cael eu cyflawni’n amserol ac yn effeithiol.
 • Cynghori ar fylchau mewn tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth y cytunwyd arnynt, yn unol â'r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni.
 • Cefnogi ymgysylltu â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru, POSW, PEDW, yr Arolygiaeth Gynllunio, arweinwyr sector a busnes, cyrff proffesiynol a chyrff statudol eraill y DU i ddylanwadu ar brosiectau datblygu cyn gynted ag sydd bosibl; a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau cwsmeriaid.
 • Cynnal gwybodaeth ymarferol fanwl am y sector(au) penodedig gan nodi oblygiadau newidiadau deddfwriaethol, technoleg a'r farchnad i CNC a'r sector(au).
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy'r Byrddau Busnes, i baratoi cynhyrchion diffiniedig yn ôl y gofyn.
 • Cydweithio gydag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflenwi Cynllun Datblygu Personol cytunedig.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Gwybodaeth am: ddeddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy'n gysylltiedig â chynllunio defnydd tir; sbardunau polisi Cymru, Llywodraeth y DU o ran cynllunio defnydd tir; a'r materion a'r cyfleoedd yng Nghymru.
 2. Profiad o: ddadansoddi technegol a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth am gynllunio defnydd tir a gwybodaeth ofodol a ffynonellau data gan gynnwys paratoi cynlluniau datblygu Llywodraeth Leol, prosesau cynllunio datblygu ac asesu amgylcheddol (AAS, ARhC ac AEA).
 3. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, yr Arolygiaeth Gynllunio, Awdurdodau Lleol, Tirweddau Dynodedig, cyrff proffesiynol, busnes a sectorau.
 4. Gweithio mewn amgylchedd rheoli rhaglen a phrosiect gyda phrofiad a/neu gymwysterau Rheoli Prosiectau.
 5. Byddwch yn aelod o RTPI/corff proffesiynol amgylcheddol arall ac/neu’n gweithio tuag at ddod yn aelod.
 6. Rhannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd er mwyn helpu i ddatrys problemau, gan gefnogi'r holl benaethiaid busnes o fewn Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl y gofyn

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf