Uwch Geomorffolegydd

Dyddiad cau: 5 Gorffennaf 2022 | Cyflog: £35,994-£39,369 | Lleoliad: Hyblyg yng Ngogledd Cymru

Lwfans: Mae'r swydd hon yn gymwys ar gyfer lwfans cadw o £6,120 y flwyddyn (sydd ar hyn o bryd yn weithredol tan fis Chwefror 2024, ond gyda'r posibilrwydd o gael ei ymestyn ymhellach).

Math o gontract: Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2022

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun- Gwener

Rhif swydd: 203206

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Byddwch yn ymuno â’r Tîm Rheoli Hydroleg, Geomorffoleg ac Adnoddau Dŵr yng Ngogledd Cymru, yn ein Hadran Rheoli Llifogydd a Dŵr. Rydym yn dîm amlswyddogaethol mawr sy'n gorchuddio Gogledd a Chanolbarth Cymru. Byddwch yn gweithio ar rai o’r afonydd mwyaf eiconig Cymru yn cynnwys afonydd Dyfrdwy, Conwy a Hafren. Bydd y rôl yn cynnwys cymysgedd o waith safle ac yn y swyddfa, a byddwch yn cael y cyfle i ddatrys atebion ymarferol a fydd yn ein helpu i ddelio â’r Argyfwng Natur a Hinsawdd

Rydym ar hyn o bryd yn cynyddu ein cynhwysedd Geomorffoleg, a byddwch un o dri Geomorffolegydd yn gorchuddio Gogledd a Chanolbarth Cymru. Byddwch hefyd yn rhan o grŵp ehangach sy’n darparu Geomorffoleg ledled Cymru, gan weithio’n agos gyda’n tîm chwaer yn De Cymru a’n cydweithwyr yn y Brif Swyddfa.

Byddwch yn darparu gwasanaeth technegol cynhwysfawr geomorffoleg afonol, i gwsmeriaid mewnol a phartneriaid. Byddwch yn cefnogi nifer o brosiectau adferiad ar afonydd proffil uchel ledled Gogledd Cymru. Hefyd, byddwch yn darparu cyngor ac arweiniad ar Ganiatad Gweithgarwch Perygl Llifogydd a Thrwyddedau Tynnu Dŵr, gan ein helpu i gynnal a gwella cydnerthedd ecosystemau a gwella llesiant ar draws Cymru

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Ymateb i geisiadau cynllunio (gan gynnwys ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol), trwyddedau, cydsyniadau a chamau gorfodi ar waith mewnol ac allanol i hyrwyddo gwaith sy’n gyfrifol o safbwynt geomorffolegol, a chynghori ar gydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a deddfwriaeth berthnasol arall.
 • Gweithredu fel cynghorydd technegol arbenigol ar adfer afonydd, biobeirianneg a mesurau rheoli llifogydd yn naturiol.
 • Datblygu nodiadau arfer gorau a chyfarwyddyd gweithredol ar gyfer geomorffoleg, yn ogystal â darparu mewnbwn technegol i ganllawiau ar gyfer prosiectau rheoli perygl llifogydd, ynni dŵr, adfer tynnu dŵr yn gynaliadwy, a physgodfeydd.
 • Rhannu, hyrwyddo a cheisio arfer gorau newydd i ddiwydiant trwy gynrychiolaeth genedlaethol CNC mewn grwpiau cynghori technegol.
 • Rhoi cyngor arbenigol ar ddatblygu arferion geomorffolegol yn y dyfodol, gan ganolbwyntio'n benodol ar eu rôl wrth reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 • Rhoi cymorth technegol i gydweithwyr CNC ar faterion geomorffolegol cymhleth.
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Gradd mewn pwnc gwyddonol penodol (e.e. daearyddiaeth ffisegol, gwyddor yr amgylchedd neu beirianneg sifil).  
 2. Aelod graddedig o gorff proffesiynol priodol (e.e. CIWEM neu Sefydliad y Peirianwyr Sifil), gan weithio tuag at fod yn siartredig.
 3. Gallu dangos cymhwysedd mewn gwyddor geomorffolegol a meddu ar y gallu i weithredu’n ymarferol ac yn arloesol ar lefel weithredol. Byddwch wedi ennill profiad dros nifer o flynyddoedd trwy ddefnyddio dulliau, technegau a chyfrifiadau geomorffolegol, gyda profiad o weithio ar safleoedd afonydd.
 4. Gwybodaeth arbenigol am ddulliau, technegau a chyfrifiadau geomorffolegol.
 5. Dealltwriaeth dda o elfennau hydromorffolegol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, ynghyd â'r gallu i ysgrifennu adroddiadau technegol cymhleth ar agweddau o'r fath.
 6. Y gallu i gyfleu gwybodaeth dechnegol i bobl nad ydynt yn arbenigwyr.
 7. Profiad o oruchwylio, hyfforddi a mentora.
 8. Y gallu i ymgymryd â gwaith maes mewn amgylchedd sy'n heriol yn gorfforol o bryd i'w gilydd.
 9. Trwydded yrru lawn y DU. 

Gofynion y Gymraeg: Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i gyflawni tasgau neu waith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.
 • Arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i arbenigedd a’r gallu i weithredu fel yr arbenigwr lleol neu'r arweinydd arbenigol ar gyfer ardal fach mewn rôl gynghorol.
 • Yn dangos profiad sylweddol a gwybodaeth arbenigol yn ei faes, gyda'r gallu i reoli prosiectau, gan gynnwys cyllideb y prosiect a'r tîm.
 • Yn meddu ar sgiliau dadansoddi, dylanwadu, perswadio, goruchwylio a mentora, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau yn ei faes arbenigedd, gan gyfrannu at gynllunio busnes a dylunio a darparu rhaglenni gwaith tîm.
 • Yn dangos y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol ac â’r gallu i’w cyfleu i unigolion ar bob lefel a chyfrannu at ddatblygiad polisi.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau mewn meysydd gwaith penodol, gan gymryd cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau a thimau prosiectau, ac am lwyddiant y prosiect a'r gwaith o'i gyflawni.
 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, sy'n gofyn am yr angen am rywfaint o farn a chreadigrwydd a allai arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig yn y maes gwaith.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol, a allai olygu bod angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Yn deall canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir, a fyddai’n cael effaith andwyol mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Gall penderfyniadau a wneir ymwneud ag ystod eang o faterion, efallai na fydd eu canlyniad bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith, ac maent yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 • Gan weithio fel arbenigwr/arweinydd sector lleol, bydd cyfraniad a dylanwad deiliad y swydd ar lefel weithredol ac yn cael effaith yn fewnol ac yn allanol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da a chynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. 
 • Bydd cyfathrebu ag eraill ar lefel weithredol yn fewnol ac yn allanol, ac fel rheol bydd yn arbenigol ei natur. 
 • Y gallu i weithredu fel arbenigwr cynghorol neu swyddogaethol, gan ddarparu cyngor, a all fod yn dechnegol, yn arbenigol neu'n fanwl, a chan deilwra'r dull, yr arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol i’r gynulleidfa. 
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol gyda'r gallu i arwain prosiectau, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni a chontractau gyda pheth cymhlethdod ac sy’n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a fyddai’n cael canlyniadau niweidiol pe baent yn anghywir neu'n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i gynnal gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth a data o sawl lleoliad neu ffynhonnell a defnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais 

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dyddiad cau i wneud cais: 5 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag:

Robert.Bissell@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

07468 742442

oliver.lowe@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

03000 654549

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf