Cynghorydd Rheolaeth Gynaliadwy o Nitrogen Atmosfferig

Dyddiad cau: 18 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £32,876-£36,229 (Gradd 5) | Lleoliad: Hyblyg mewn lle (Gogledd neu Ganolbarth Cymru)

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2025

Bydd y swydd hon yn cael ei chynnig fel contract parhaol. Mae gan y rôl ei hun gyfyngiad amser hyd at 31 Mawth 2025 ac ar yr adeg honno gallai eich rôl gael ei hymestyn, ei gwneud yn barhaol, neu gallech gael eich adleoli i'n cronfa o gynghorwyr / rheolwyr prosiect arbennig neu eich adleoli i rôl addas arall.

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun - ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203210

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Byddwch yn gweithio gyda thimau lleol CNC gan ddefnyddio data wedi’i fodelu ar ffynonellau llygredd nitrogen sy’n effeithio ar safleoedd gwarchodedig ac yna’n trafod opsiynau rheoli gyda ffermwyr lleol. Y nodau yw mynd i’r afael â’r “Argyfwng Natur”, gwrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth a meithrin cydnerthedd ecosystemau. Mae hyn yn golygu gweithio'n agos gyda staff CNC, Llywodraeth Cymru a thirfeddianwyr i adeiladu Cynlluniau Gweithredu Nitrogen Safle ar gyfer Gogledd-orllewin Cymru, Gogledd-ddwyrain Cymru a Chanolbarth Cymru.  

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Gweithio gyda staff CNC i ganfod ar ba safle enghreifftiol y dylid canolbwyntio ym mhob Ardal.
 • Defnyddio data priodoleddau ffynhonnell, a fydd ag elfen o gymhlethdod a natur dechnegol a fydd yn gofyn am ddealltwriaeth lefel gradd, i nodi pa weithgareddau a allai fod yn effeithio ar bob safle enghreifftiol.
 • Cyfarfod ffermwyr a thirfeddianwyr lleol i drafod opsiynau posibl ar gyfer lleihau llygredd nitrogen, a nodwyd gan y swyddog drwy ddefnyddio’i arbenigedd a’i wybodaeth, yn arbennig y rhai sy’n cael eu hariannu gan y Cynllun Ffermio Cynaliadwy.
 • Llunio Cynllun Gweithredu Nitrogen ar gyfer pob safle enghreifftiol.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Profiad o gadwraeth natur, bioamrywiaeth, safleoedd gwarchodedig a thirweddau morol a daearol.
 2. Profiad o weithio gyda thirfeddianwyr a/neu rhanddeiliaid eraill.
 3. Sgiliau hunanreoli a threfnu cadarn ac effeithiol.
 4. Y gallu i ddylanwadu, trafod ac ennyn cydweithrediad pobl eraill. Mae profiad o ddelio'n llwyddiannus â phobl / sefyllfaoedd anodd yn bwysig.
 5. Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol gyda ffocws ar gwsmeriaid.
 6. Ardderchog o ran meithrin perthynas waith effeithiol â chydweithwyr a phartneriaid allanol.
 7. Y gallu i ysgrifennu adroddiadau technegol cryno a chlir.
 8. Y gallu i ddefnyddio systemau TG, megis GIS neu raglenni arbennig CNC.
 9. Gallu gweithio’n dda fel aelod o dîm.
 10. Trwydded yrru gyfredol, lawn a dilys y DU i yrru cerbydau fflyd CNC.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 4 - siarad Cymraeg yn rhugl

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais 18 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Sam Bosanquet ar Sam.Bosanquet@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf