Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Cyflwyno’r Rhaglen Gorlifoedd Stormydd

Dyddiad cau: 28 Medi 2022 | Cyflog: £39,700 - £44,522 (Gradd 7)Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 12 Mis

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos

Rhif swydd: 203333

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Byddwch yn arwain ac yn cyflawni cyfraniad CNC at gynlluniau gweithredu ar gyfer gorlifoedd stormydd (ac yn cefnogi’r broses o gyflawni cynllun gwaith y tîm yn ehangach fel y bo'n briodol) ac yn rheoli’r gwaith o gyflwyno rhaglenni CNC i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd prosesau rheoleiddio.  Gan weithio gyda’r cyfarwyddiaethau Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a Gweithrediadau ar orlifoedd stormydd, byddwch yn arwain ac yn cyfarwyddo eraill wrth gyflwyno'r rhaglen wella yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru a'r DU.

Byddwch yn hyrwyddo ac yn cael eich llywio gan ein Hegwyddorion Rheoleiddio.

Byddwch yn arwain ac yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill ym maes Polisi a Gweithrediadau Rheoli Adnoddau Naturiol, swyddogion o Lywodraeth Cymru a chynrychiolwyr sectorau.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Bod yn brif bwynt cyswllt i CNC yn fewnol a chyda rheoleiddwyr amgylcheddol, yn y DU ac Ewrop, i rannu gwybodaeth a chydweithio ar y dull rheoleiddio, cyngor technegol a chanllawiau mewn perthynas â rheoleiddio gorlifoedd stormydd.
 • Rhannu gwybodaeth a chydweithio ar ddatblygu polisi gweithredol a deddfwriaeth newydd, dehongli deddfwriaeth, cyngor ac arweiniad perthnasol ar gyfer y sector(au) penodol a meysydd cyfrifoldeb.
 • Cynnal gwybodaeth fanwl am y sector(au) perthnasol gan nodi goblygiadau newidiadau o ran deddfwriaeth, technoleg a'r farchnad i Cyfoeth Naturiol Cymru a'r sector(au).
 • Cefnogi’r gwaith o ddatblygu a hyfforddi staff ar draws CNC trwy ddefnyddio gwybodaeth a phrofiad technegol, deddfwriaethol a rheoleiddiol.
 • Arwain a rheoli materion penodol a chymhleth (gan gynnwys comisiynau gan y Bwrdd Busnes Rheoleiddio) i alluogi dealltwriaeth a defnydd cyson a phriodol gan staff sy'n ein galluogi i ddarparu gwasanaeth rheoleiddio effeithiol.
 • Cyfrannu at gyflawni cynllun busnes y tîm, cynllun cyflawni'r gyfarwyddiaeth a chynllun corfforaethol CNC.
 • Cefnogi’r gwaith o fentora a hyfforddi Cynghorwyr o fewn y tîm i sicrhau bod gan y tîm ddigon o wytnwch technegol a deddfwriaethol ar gyfer eich maes gwaith penodedig.
 • Cynghori ar anghenion a chyfleoedd tystiolaeth, comisiynu tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth, yn unol â'r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni.
 • Llunio fframweithiau monitro a gwerthuso ar gyfer ymyriadau rheoleiddiol i lywio asesiad o'r angen am welliannau o ran prosesau rheoleiddio a thrwyddedu CNC.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am ddeddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy’n ymwneud â'ch sector(au) penodol; gyrwyr polisi llywodraethau Cymru a’r DU yn eich sector(au) penodol.
 2. Profiad o lywio a dylanwadu ar adrannau/rheoleiddwyr y llywodraeth, ar faterion amgylcheddol yn ddelfrydol.
 3. Profiad helaeth o ffurfio a chynnal cysylltiadau agos â phartneriaid/rhanddeiliaid mewnol ac allanol i gyflawni canlyniadau swyddogaeth/prosiect/tîm penodol a'r sefydliad ehangach.
 4. Profiad o ddeall a chymhwyso gweithgareddau rheoleiddiol.
 5. Y gallu i weithio’n gyflym a hanes o lwyddo i gyflawni prosiectau.
 6. Arloesedd ac yn gallu dangos ysgogiad i gyflawni targedau
 7. Bydd disgwyl i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am newid o ran polisi rheoleiddio a newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth drwy feddu ar aelodaeth â chorff proffesiynol perthnasol neu drwy ddulliau cyfatebol eraill.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc perthnasol.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol yn seiliedig ar ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol. Yn gallu dangos lefel uchel o wybodaeth, a hygrededd personol a phroffesiynol, er enghraifft, yn gallu gweithredu fel tyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus.
 • Yn gallu dangos sgiliau mentora, rhannu gwybodaeth a goruchwylio da ynghyd â'r gallu i osod cyfeiriad strategol ar gyfer ei hun, ei faes ac eraill.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn gallu dehongli cynlluniau cyflawni perthnasol a deall eu cyd-destun ym mholisi a strategaeth genedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Yn gallu dadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth, a all fod o natur dechnegol, gan dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, gyda'r angen am rywfaint o grebwyll neu greadigrwydd er mwyn newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn gan reolwyr llinell a chyfoedion; dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru; yr ystod o opsiynau sydd ar gael; a'u goblygiadau posib ar gyfer y busnes.
 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau sy’n gysylltiedig â materion penodol a chymhleth sy’n aml yn heriol, a fydd fel arfer yn golygu risg uchel i enw da.
 • Gwerthfawrogi y gellir gwneud penderfyniadau (a allai ymwneud â pholisi cenedlaethol), gan arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd.
 • Dangos gwerthfawrogiad o ganlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a'r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati. 

Effaith

 • Dangos ymwybyddiaeth o sut y gall ei benderfyniadau gwmpasu ystod eang o faterion ac efallai na fydd y canlyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Gwerthfawrogi y gall effaith penderfyniadau a wneir gan ddeiliad y swydd fod yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig, ac o safbwynt allanol gall fod ar lefel genedlaethol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd gan ddeiliad y swydd gysylltiadau sylweddol â rhanddeiliaid allanol a gellir disgwyl iddo gynrychioli'r sefydliad yn allanol, gan gyfleu gwybodaeth arbenigol.
 • Y gallu i ryngweithio a meithrin cydberthnasau gwaith da gydag uwch arweinwyr yn fewnol ac yn allanol, ar lefel genedlaethol a'r DU.
 • Y gallu i drafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol iawn, arbenigol neu'n fanwl eu natur, gydag eraill, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol i'r gynulleidfa.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar; ac arwain prosiectau allweddol sydd â chryn dipyn o gymhlethdod, sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dylanwadu gwych.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor ar faterion technegol neu arbenigol cymhleth, yn cynnwys newidiadau deddfwriaethol a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau.
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn eu cylch neu'n eu defnyddio ac a fyddai'n cael effaith andwyol pe baent yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy yn gyffredinol.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond bydd ganddynt gyfrifoldeb dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol cymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'.
 • Bydd deiliaid y swydd hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am ddefnyddio a gweithredu cyfarpar a data yn ddiogel a chyfreithiol, y maent yn eu defnyddio i gyflawni gofynion eu rôl.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost.

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 28 Medi 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Mark Squire ar mark.squire@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07500 027601

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf