Arbenigwr Arweiniol, Cynllunio a Chyflawni Gweithredol Busnes

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener 

Rhif swydd: 203367

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae'r rôl hon, yn ein Hadran Rheoleiddio a Thrwyddedu, yn allweddol i gynllunio, darparu adnoddau a chofnodi gwaith ein gwasanaeth rheoleiddio. Mae ein dyletswydd reoleiddiol yn rhan sylweddol o ddiben CNC gyda chyfundrefnau’n amrywio o ansawdd dŵr i wastraff a bioamrywiaeth i reoleiddio diwydiant. Rydym yn chwilio am rywun a all gefnogi ein tîm rheoli yn y maes gwaith hollbwysig hwn. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn ymuno â'n tîm ar adeg gyffrous wrth i ni ddatblygu a chyflwyno offer rheoli allweddol i gefnogi'r gwaith o ddarparu ein gwasanaeth. 

Byddwch yn gweithio'n agos gyda’r Pennaeth Busnes dros Reoleiddio, rheolwyr ac arbenigwyr cyfundrefnau ar draws y maes rheoleiddio i lunio blaenoriaethau, gan sicrhau amlygrwydd y gwaith pwysig a wnawn i sicrhau canlyniadau ar gyfer amgylchedd, natur a phobl Cymru. Byddwch yn defnyddio eich sgiliau cynllunio a rheoli ariannol i helpu i sicrhau bod gennym yr adnoddau sydd eu hangen arnom i gyflawni ein safonau gwasanaeth rheoleiddio. 

Byddwch yn arwain y meysydd gwaith canlynol ar gyfer y Pennaeth Busnes dros Reoleiddio.

 • Datblygu a chynnal Cynllun y Gwasanaeth Rheoleiddio
 • Prosesau traws-gyfundrefnol a rhyngadrannol
 • Datblygu, cynnal a monitro safonau’r gwasanaeth
 • Nodi blaenoriaethau cyflawni presennol neu ddyfodol a bylchau posibl o ran adnoddau
 • Datblygu, rheoli a chynnal cytundebau lefel gwasanaeth â Llywodraeth Cymru
 • Darparu cyngor a chyfeiriad arbenigol strategol ynglŷn â chyflenwi gwasanaethau i'r Bwrdd Busnes
 • Datblygu a defnyddio tystiolaeth i gefnogi cyflenwi gwasanaethau
 • Monitro adnoddau ariannol/staff ar draws cyfundrefnau / rhaglenni gwaith i sicrhau bod adnoddau’n cael eu rheoli'n briodol i ddarparu lefelau gwasanaeth

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain a bod yn gyfrifol am ddatblygu, paratoi, comisiynu a rheoli cynlluniau gwasanaeth gan ddefnyddio ystod o ddata ariannol cymhleth / deunyddiau / safonau gwasanaeth i lywio gwaith y Bwrdd Busnes.
 • Arwain a bod yn gyfrifol am ddatblygu, paratoi, comisiynu a rheoli safonau gwasanaeth ar gyfer pob gwasanaeth / cyfundrefn reoleiddio / rhaglen o fewn cynllun gwasanaeth y Bwrdd Busnes.
 • Datblygu gweithdrefnau ac asesiadau technegol sy'n sicrhau bod targedau corfforaethol a dangosyddion perfformiad allweddol yn cael eu cyflawni, gan gynnwys llywio'r Pennaeth Busnes a'r Pennaeth Gwasanaeth i sicrhau bod safonau gwasanaeth, rhaglenni a phrosiectau yn y cynllun gwasanaeth yn cael eu cyflwyno'n amserol ac yn effeithiol.
 • Gan weithio o dan arweiniad y Pennaeth Gwasanaeth o fewn Gweithrediadau, sicrhau bod cynllunio gwasanaeth a lle yn gyson ac yn rhoi ystyriaeth effeithiol i flaenoriaethau Cymru gyfan a lleol.
 • Gan weithio o dan arweiniad y Pennaeth Gwasanaeth o fewn Gweithrediadau, sicrhau bod adnoddau ariannol a nodir yn y cynllun gwasanaeth yn cael eu dosbarthu i gyflawni'r safonau gwasanaeth gofynnol.
 • Rheoli ymgysylltiad â thîm cynllunio corfforaethol CNC, gan sicrhau bod perfformiad yn cael ei olrhain yn gywir yn erbyn y cynllun corfforaethol a busnes. Arwain ar y gwaith yn ymwneud â chyfraniad y Bwrdd Busnes at y fframwaith rheoli perfformiad corfforaethol.
 • Arwain, monitro a sicrhau bod yr adran yn bodloni gofynion Byrddau Busnes eraill.
 • Llywio gwaith y Bwrdd Busnes yn strategol i sicrhau ei fod yn cyflawni amcanion y cynllun gwasanaeth.
 • Bod yn gyfrifol am ddadansoddi data a dehongli tystiolaeth fel sail effeithiol i ddatblygu cynlluniau busnes a lefelau gwasanaeth yn y dyfodol.
 • Arwain y gwaith o ddatblygu a chynnal cytundebau lefel gwasanaeth perthnasol y Bwrdd Busnes gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, gan ddarparu cyswllt â swyddogion allweddol y llywodraeth er mwyn cyfnewid data / cynnal adolygiadau cyfnodol / cyflwyno diwygiadau.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu a threfnu cadarn, gan y bydd angen gweithio’n agos gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, cyfarwyddwyr CNC, Penaethiaid Busnes a Byrddau Busnes er mwyn cyflawni’r gwaith hwn.
 • Datblygu, adolygu a gwella dogfennau technegol er mwyn galluogi dealltwriaeth a chymhwysiad cyson a phriodol gan staff yn y busnes, gan arwain at ddull effeithiol o ddarparu gwasanaethau.
 • Rheoli a chynnal cofrestr risgiau strategol y Bwrdd Busnes, gan sicrhau adolygiad cyfnodol o risgiau gan berchnogion risg. Arwain y gwaith o gasglu a chynnal cofrestr materion strategol sy'n peri pryder, gan nodi perchnogion y materion a sicrhau bod cynlluniau lliniaru yn cael eu paratoi.
 • Cyfrannu at y gwaith o gyflwyno cynllun busnes y tîm, cynllun cyflenwi'r gyfarwyddiaeth, a chynllun corfforaethol CNC.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad gwaith sylweddol mewn maes cysylltiedig.
 2. Y gallu i weithio'n gyflym a bod â phrofiad o gyflawni.
 3. Dealltwriaeth o ddeddfwriaeth amgylcheddol Cymru a'r DU.
 4. Sgiliau datblygedig iawn o ran delio â chwsmeriaid a phrofiad o ddylanwadu ar / ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol.
 5. Y gallu i drin/dadansoddi data a gwneud penderfyniadau annibynnol.
 6. Bod yn arloesol ac arddangos ysgogiad i gyflawni targedau.
 7. Sgiliau TG rhagorol a pharodrwydd i wella.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc perthnasol.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol yn seiliedig ar ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol. Yn gallu dangos lefel uchel o wybodaeth, a hygrededd personol a phroffesiynol, er enghraifft, yn gallu gweithredu fel tyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus.
 • Yn gallu dangos sgiliau mentora, rhannu gwybodaeth a goruchwylio da ynghyd â'r gallu i osod cyfeiriad strategol ar gyfer ei hun, ei faes ac eraill.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn gallu dehongli cynlluniau cyflawni perthnasol a deall eu cyd-destun ym mholisi a strategaeth genedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Yn gallu dadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth, a all fod o natur dechnegol, gan dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, gyda'r angen am rywfaint o grebwyll neu greadigrwydd er mwyn newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn gan reolwyr llinell a chyfoedion; dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru; yr ystod o opsiynau sydd ar gael; a'u goblygiadau posib ar gyfer y busnes.
 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau sy’n gysylltiedig â materion penodol a chymhleth sy’n aml yn heriol, a fydd fel arfer yn golygu risg uchel i enw da.
 • Gwerthfawrogi y gellir gwneud penderfyniadau (a allai ymwneud â pholisi cenedlaethol), gan arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd.
 • Dangos gwerthfawrogiad o ganlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a'r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati. 

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd gan ddeiliad y swydd gysylltiadau sylweddol â rhanddeiliaid allanol a gellir disgwyl iddo gynrychioli'r sefydliad yn allanol, gan gyfleu gwybodaeth arbenigol.
 • Y gallu i ryngweithio a meithrin cydberthnasau gwaith da gydag uwch arweinwyr yn fewnol ac yn allanol, ar lefel genedlaethol a'r DU.
 • Y gallu i drafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol iawn, arbenigol neu'n fanwl eu natur, gydag eraill, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol i'r gynulleidfa.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar; ac arwain prosiectau allweddol sydd â chryn dipyn o gymhlethdod, sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dylanwadu gwych.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor ar faterion technegol neu arbenigol cymhleth, yn cynnwys newidiadau deddfwriaethol a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau.
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn eu cylch neu'n eu defnyddio ac a fyddai'n cael effaith andwyol pe baent yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy yn gyffredinol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk using the post number as the email reference

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 11 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 19 Rhagfyr 2022 drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Simon Neale ar simon.neale@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf