Swyddog Rheoleiddio Coedwigoedd ac Iechyd Planhigion Coed x 2

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £32,876-£36,229 (Gradd 5) | Lleoliad: Hyblyg yng Nghymru

Math o gontract: 

 • 203397 – Penodiad tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2024
 • 203398 – Penodiad tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Dydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203397, 203398

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Fel Swyddog Iechyd Coed o fewn y Tîm Rheoleiddio Coedwigoedd ac Iechyd Coed, byddwch yn ein cynorthwyo i gyflawni ein gwaith rheoleiddio plâu a chlefydau a reolir sy’n effeithio ar goedwigoedd a choed ledled Cymru.

Mae ein tîm yn gweithio ar draws Cymru, yn darparu gwasanaeth ac yn rheoleiddio Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru a choetiroedd preifat. Rydym ni’n chwilio am swyddog a fyddai’n gallu cyfrannu at gyflawni ein gwaith o fewn y sector coedwigaeth gyhoeddus a phreifat, busnesau ac unigolion. Mae’r swydd wedi’i lleoli’n bennaf yn y swyddfa / cartref (i’w drafod wrth benodi), ond bydd cyfleoedd ar gyfer gwaith maes, a byddwch yn gweithio gydag ystod eang o gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Bydd gennych rôl sylweddol i’w chwarae yn yr ymateb i blâu a chlefydau a reolir ledled Cymru, gan gymryd rhan mewn arolygon, cyhoeddi Hysbysiadau Iechyd Planhigion Statudol a’u monitro, a darparu cyngor ac arweiniad i randdeiliaid mewnol ac allanol ynglŷn ag iechyd coed ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru a choetiroedd preifat. Mae angen i chi fod yn onest, yn gadarn ac yn gallu adeiladu perthnasau gweithio da o’r diwrnod cyntaf. Mae’r meysydd gwaith hyn yn debygol o ddominyddu eich llwyth gwaith, ond mae’n bosibl y bydd galw arnoch i gyfrannu at feysydd eraill o fewn cwmpas gwaith y timau Rheoleiddio Coedwigoedd ac Iechyd Coed.

Dros amser, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymhellach o ran darparu cyngor technegol i randdeiliaid mewnol ac allanol, a’ch gallu i gynnal ymchwiliadau a chymryd camau gorfodi dilynol o ganlyniad i ddiffyg cydymffurfiaeth gyda hysbysiadau statudol.

Rydym ni’n chwilio am swyddog brwdfrydig a phroffesiynol sy’n gallu gweithio’n gyflym, yn aml i derfynau amser tynn, ac sy’n gallu blaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithiol er mwyn gallu cyflawni mwy ar ran yr amgylchedd.

Rydym ni’n chwilio am unigolyn gyda phrofiad blaenorol o ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Daearyddol (GIS).

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynnal arolygon ac ymchwiliadau mewn perthynas â rheoli plâu a chlefydau a reolir sy’n effeithio ar goedwigoedd a choed.
 • Asesu cydymffurfiaeth gyda deddfwriaeth berthnasol.
 • Cymryd camau priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau a ddiffinnir.
 • Cynhyrchu gweithdrefnau a dogfennau perthnasol.
 • Cyhoeddi Hysbysiadau Iechyd Planhigion Statudol yn unol â pholisi ac egwyddorion rheoleiddio’r llywodraeth.
 • Darparu cyngor i gwsmeriaid ynglŷn ag ymholiadau a phryderon yn ymwneud ag iechyd coed.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth a phrofiad o’r sector coedwigaeth.
 2. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau ar fusnesau coedwigaeth masnachol ac amaethyddol.
 3. Dealltwriaeth dda o blâu a phathogenau sydd â’r potensial i effeithio ar goed yn y DU, a mesurau rheoli priodol.
 4. Y gallu i adnabod ystod eang o rywogaethau coed brodorol ac anfrodorol yn y DU.
 5. Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol gyda busnesau sy’n cael eu rheoleiddio a’r cyhoedd, gan egluro problemau a derbyn cefnogaeth drwy ddylanwadu.
 6. Gwybodaeth a phrofiad o brosesau rheoleiddio a gorfodi.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 3 gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Dymunol Lefel 4 - siarad Cymraeg yn rhugl

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Manteision gweithio i ni

 • Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:
 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 11 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Callum Stone ar

callum.stone@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 653405

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf