Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

8 peth i'w wybod am ein gwefan newydd ...

Gwefan ar ei newydd wedd

Efallai eich bod wedi sylwi bod ein gwefan yn edrych yn wahanol yr wythnos hon. Rydym yn chwilio am ffyrdd i wella ein gwasanaethau ar-lein i gwsmeriaid yn gyson. Gyda’r datblygiad diweddaraf hwn, rydym wedi cyflwyno gwelliannau sylweddol i gynllun cyffredinol y safle - gan ei wneud yn haws i chi ei ddefnyddio (gobeithio).

Mae llawer i’w wneud eto i adolygu a gwella’r cynnwys – ond dyma rai pethau dydd wedi newid...

  1. Mae’n canolbwyntio ar y prif dasgau. Mae gennym nifer o gwsmeriaid gwahanol sy’n defnyddio’r safle ar gyfer gwahanol bethau. Dylai’r cynllun newydd wneud pethau’n haws i’w canfod, yn enwedig y tasgau y mae pobl angen eu gwneud yn fwy aml. Edrychwyd ar ddadansoddiadau o’r tudalennau a gyrchwyd fwyaf, y termau y chwiliwyd amdanynt fwyaf, adborth cwsmeriaid a thystiolaeth ynglŷn â beth mae pobl yn cysylltu â ni fwyaf yn ei gylch. Roedd hyn yn ein galluogi i adnabod y prif dasgau y mae pobl sy’n ymweld â’r safle yn chwilio amdano a chynlluniwyd y safle o gwmpas y rheini
  2. Tudalen gartref newydd - tynnwyd ymaith y teils a chyflwynwyd “dewislen fawr” y gallwch ei chyrchu drwy hofran (neu glicio os ydych ar lechen neu ffôn symudol) i lywio drwy’r adrannau gwahanol. Rydym hefyd wedi cynnwys mynediad cyflym i’r 10 tasg fwyaf poblogaidd y mae pobl yn ymweld â’r wefan ar eu cyfer - mae’r rhain yn debygol o newid drwy gydol y flwyddyn
  3. Rydym wedi ail-ddylunio trefn y cynnwys i chwech prif adran - canllawiau a chyngor, tystiolaeth a data, trwyddedau a chaniatadau, ar grwydr, llifogydd ac amdanom ni. Yn ogystal rydym wedi cyflwyno mwy o groesgyfeirio rhwng yr adrannau hyn, gan fod llawer o gysylltiad rhyngddynt
  4. Mae “Chwilio” yn gweithio’n well o lawer – mae’r canlyniadau a ddangosir yn fwy cywir ac yn gyflymach. Mae’n haws i’w weld ar y dudalen gartref ac wrth symud o amgylch y safle
  5. Mae yna fap newydd i ganfod lleoedd i ymweld â nhw – mae’n dangos coetiroedd a rhai gwarchodfeydd natur a llwybrau i’w harchwilio ac yn cynnwys manylion am unrhyw rwystrau neu waharddiadau mewn lle ar dir mynediad agored
  6. Efallai na fydd fformat rhai tudalennau yn berffaith ar hyn o bryd – wrth fewnforio cynnwys i’r dyluniad safle newydd, bydd gosodiad rhai tudalennau cynnwys yn edrych yn rhyfedd. Efallai bydd rhai lluniau allan o le. Rydym yn gweithio arnynt mor gyflym ag y gallwn – byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda!
  7. Efallai bydd angen gwirio dolenni yn eich blwch ffefrynnau – Drwy newid strwythur y safle, mae tudalennau wedi symud, felly bydd y cyfeiriad gwe manwl (‘url’) wedi newid. Efallai, os byddwch yn dilyn dolenni o lythyrau, dogfennau neu wefannau partner, bydd ‘tudalen gwall 404’ yn ymddangos. Os bydd hyn yn digwydd, teipiwch enw’r hyn rydych yn chwilio amdano yn y blwch chwilio – a dylech weld y dudalen yn ymddangos yn y canlyniadau
  8. Mwy o luniau ac yn fwy deniadol – gobeithio y cytunwch, gyda’r dyluniad newydd a gwell defnydd o ddelweddau, bod y safle newydd yn arddangos amgylchedd anhygoel Cymru ar ei orau – yr amgylchedd rydym i gyd yn gweithio’n galed i’w warchod a’i wella

Roedd hwn yn ymdrech fawr gan y tîm, gyda llawer o fewnbwn gan gydweithwyr o dimau gwahanol ac adborth gan dros 100 o gwsmeriaid allanol a gymerodd ran yn ein harolwg ar-lein.

Rydym wedi bod yn ffodus o gael gweithio gyda dwy asiantaeth ddigidol leol arbennig - tîm ardderchog o ddylunwyr yn S8080 yn Abertawe a’r datblygwyr gwych yn Method4 yng Nghaerdydd.

Rydym yn ymwybodol bod problemau gyda arddangos y to bach ar rai dyfeisiau, rydym yn gobeithio y bydd hyn wedi ei sortio yforu.

Beth nesaf?

Nawr mae’r dyluniad newydd gennym, byddwn yn dechrau adolygu cynnwys y safle ac yn canolbwyntio ar y tasgau y mae ein cwsmeriaid eisiau.  

Byddai’n dda clywed beth yw eich barn am y newidiadau a wnaethpwyd – gallwch roi adborth ar ein ffurflen ar-lein, yr adran blogiau, neu anfon e-bost at gwefan@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.