Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Byddwch yn Archwiliwr Awyr Agored!

Child on swing with parents

Gan fod 2016 yn “Flwyddyn Antur” yng Nghymru, hoffem eich gwahodd chi a’ch teulu i ddarganfod ac archwilio rhai o’r tirweddau naturiol dihafal sydd o’n cwmpas ym mhob man.

Mae gan Gymru gymaint o leoedd naturiol diddorol i ymweld â nhw, gan gynnwys Gwarchodfeydd Natur cenedlaethol a lleol, mynyddoedd mawreddog, afonydd ardderchog a llwybr arfordirol gorau’r byd. Er enghraifft, ydych chi erioed wedi camu ar draws cors, rhuthro mewn rhostir, crwydro mewn coetir neu droedio ar dwyni tywod? Os mai ‘na’ yw’r ateb, eleni yw’r flwyddyn amdani!

Byddwch yn anturus….

Gan fod antur yn golygu cymaint o wahanol bethau i wahanol bobl, gallwch greu ymdeimlad o her trwy wneud y canlynol:

  • Archwilio cynefin newydd, chwilio am greaduriaid ar saffari bwystfilod bach, gwylio adar, chwilio trwy byllau glan môr, neu roi cynnig ar arolwg coed neu bryfed genwair OPAL
  • Mynd ar chwilfa, geogelcio, cyfeiriadu, adeiladu lloches, cymryd rhan mewn helfa sborion neu chwilio am arth hyd yn oed!
  • Ymhyfrydu mewn antur – dilynwch lwybr neu drywydd anifail, ewch ar gyrch achub, treuliwch ddiwrnod cyfan mewn lle gwyllt
  • Archwilio gwyrddfan lleol – ewch ar drywydd y pethau gwyllt!
  • Darganfod sut y gall bod yn yr awyr agored fod o fudd i iechyd eich teulu, gan fwynhau’r trip gorau erioed!

Gall fod yn anodd perswadio eich teulu i adael eu cyfrifiaduron llechi, eu ffonau clyfar a’r teledu, ond gall treulio llai o amser yn edrych ar sgrin arwain at fanteision iechyd pwysig i iechyd a llwyddiant addysgol eich plant. Mae’r amgylchedd naturiol yn lle eithriadol o gyfoethog a chyffrous i bob oed, felly mentrwch allan ac anadlwch yr awyr iach.

Awgrymiadau ardderchog ar gyfer cadw pawb yn hapus wrth archwilio’r awyr agored a dysgu amdano:

  1. Gwnewch yn siŵr fod gan bawb ddillad addas ar gyfer y tywydd. Fel y gwyddoch, mae hi’n bwrw llawer o law yng Nghymru, felly buddsoddwch mewn dillad glaw os oes modd, yn ogystal ag esgidiau â gwadnau tew er mwyn cadw bysedd eich traed yn gynnes. Yn ddelfrydol, gwnewch yn siŵr fod pawb yn gwisgo llawer o haenau y gellir eu diosg pe bai’r tywydd yn cynhesu. Yn yr haf, gwisgwch het, eli haul a stwff ymlid pryfaid pe bai angen
  2. Ewch â digon o ddŵr a byrbrydau gyda chi er mwyn cynnal eich egni, oherwydd mae symud yn yr awyr agored yn llosgi egni’n gyflymach
  3. Cynlluniwch eich taith cyn ichi gychwyn, ond y siwrnai yw dechrau eich antur felly cofiwch gynnwys aelodau ieuengaf y teulu yn y cynllunio. Gadewch iddynt ddarllen map a helpu i ddewis pa fwydydd, diodydd ac offer y dylech fynd â nhw gyda chi
  4. Gwnewch yn siŵr fod gennych offer addas ar gyfer eich gweithgaredd, e.e. ar gyfer helfa bwystfilod bach efallai y byddwch angen potiau iogwrt a llwyau plastig bach, taflen adnabod a chwyddwydr os oes gennych un

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Gallwch gael syniadau gwych am bethau i’w gwneud yn yr awyr agored, yn ogystal ag eitemau fel taflenni adnabod a helfeydd sborion, ar www.woodlandtrust.org.uk/naturedetectives

Os hoffech gymryd rhan mewn arolwg gwyddoniaeth y dinesydd, ewch i www.opalexplorenature.org

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.