Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwneud ein saffloedd yn fwy agored i bobd o bob gallu

Grŵp o bobl ar lwybr hygyrch

Dylai'r byd naturiol fod ar gael i bawb, a phan ddaw’n fater o fynd allan i’r awyr agored a chael profiad o’n bywyd gwyllt a'n hamgylchedd hardd, rydym yn credu na ddylai gallu fod yn rhwystr.

Mae ein tîm Hamdden, Iechyd ac Addysg yn gweithio'n galed gyda'n rheolwyr safle i sicrhau bod modd i bawb gael mynediad i’n gwarchodfeydd Natur a’n Coetiroedd hardd. Mae nodweddion hygyrch a chynhwysol ar gael mewn llawer o'n safleoedd ac mae’r rhain yn rhoi cyfle i bawb i fynd allan i’r awyr agored a chael profiad o rai o'r rhaeadrau, mynyddoedd ac arfordiroedd syfrdanol sydd gyda ni yma yng Nghymru.

Yma mae Rachel Parry ein Cynghorydd Hamdden yn rhoi cipolwg inni ar dri safle hollgynhwysol sydd ar garreg ein drws...

Garwnant

Yn ddiweddar, cafodd coetir hardd a chanolfan ymwelwyr Garwnant, sydd wedi'u lleoli ar yr A470, 14 milltir i'r De o Aberhonddu, eu cynnwys yn y canllaw Rough Guide to accessible Britain. Gallwch fwynhau’r golygfeydd hardd wrth ymlwybro ar hyd y llwybr Helyg sy'n rhydd o rwystrau ac sy’n caniatáu i ymwelwyr â chadeiriau olwyn, bygiau trydan, neu goetsis gael mynediad rhwydd i'r goedwig. Taith gerdded hanner milltir yw hon ac mae’n llwybr esmwyth, hygyrch sy'n croesi nifer o nentydd cyn mynd trwy dwnnel helyg ar y ffordd yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr.

Mae toiled Llefydd Newid/Changing Places hefyd yn y ganolfan - wedi’i roi gan Mountway, cwmni sydd â’i bencadlys yn nhref Tredegar gerllaw. Mae'r toiledau yn darparu ar gyfer pobl ag anableddau dysgu amryfal a dwys yn ogystal â namau difrifol eraill sydd angen cyfleusterau ychwanegol yn aml, megis anafiadau cefn, dystroffi’r cyhyrau, a sglerosis ymledol, i'w galluogi i ddefnyddio'r toiledau yn gyfforddus.

Mae ein toiledau yn wahanol i doiledau arferol ar gyfer yr anabl am eu bod yn cynnwys offer ychwanegol, megis mainc newid y gellir addasu ei huchder, hòs (hoist), a mwy o le er mwyn cwrdd ag anghenion mwy o ymwelwyr.  Gallwch ymweld â thudalen Garwnant ar ein gwefan yn y fan hon er mwyn cynllunio ar gyfer eich ymweliad.

Coed y Brenin

Daeth Coed y Brenin i enwogrwydd yn yr 1990au fel canolfan feicio mynydd un pwrpas cyntaf Prydain, a dyfarnwyd Gwobr Aur i’r ganolfan gan Croeso Cymru am atyniadau sy'n gwneud ymdrech eithriadol i greu profiad pleserus a chofiadwy i'w hymwelwyr. Daw ymwelwyr yno i fwynhau'r wyth o lwybrau beicio mynydd un pwrpas ynghyd â gweithgareddau eraill e.e. cerdded, rhedeg llwybrau, cyfeiriannu, a geo-gelcio.

Gyda golygfeydd syfrdanol dros y cymoedd a choetiroedd, mae llwybr beiciau mynydd y MinorTaur yn addas ar gyfer beicwyr sy’n defnyddio beiciau y gellir eu haddasu.

Gallwch hefyd fwynhau’r golygfeydd hardd sydd i’w gweld ar lannau Afon Eden trwy ddilyn llwybr troed Afon Eden sy’n ymddolennu at safle picnic wrth lan yr afon. Mae'r llwybr wedi'i greu i safon hygyrch ac mae'n 2m o led er mwyn bod yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn yn ogystal â choetsis. Mae hefyd yn cynnwys llwybr pos anifeiliaid i ymwelwyr iau! Gallwch gerdded yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr ar hyd yr un llwybr neu ddilyn y llwybr sydd ychydig yn fwy llethrog (ond sy’n dal yn addas i goetsis) sy’n rhedeg ochr yn ochr â glan yr afon.

Mae mannau parcio bathodynnau glas i’w cael o flaen prif fynedfa'r ganolfan ymwelwyr ac wrth ymyl y byrddau picnic yn y prif faes parcio. Mae lifft yn y ganolfan ymwelwyr i hwyluso mynediad hawdd i’r tri llawr, ac mae yno doiledau hygyrch hefyd.

Mae modd i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a digwyddiadau yng Nghoed y Brenin trwy ddilyn y safle ar Facebook.

Bwlch Nant yr Arian

 Saif Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, sy’n adnabyddus am ei thraddodiad hirsefydlog o fwydo Barcudiaid Coch (Aderyn Ysglyfaethus Cenedlaethol Cymru) yn ddyddiol, ar ben uchaf dyffryn dramatig sydd â golygfeydd trawiadol o Fae Ceredigion a Mynyddoedd Cambria.

Gellir gweld y Barcutiaid Coch yn cael eu bwydo o lwybr y Barcud sy’n dilyn ymyl y llynnoedd; mae’r llwybr hwn yn addas i gadeiriau olwyn. Nid oes yma unrhyw risiau; mae'r graddiant yn 10% neu'n llai, ac mae baeau gorffwys ar y rhannau hynny sy’n mynd i fyny'r bryn.

Mae modd i gadeiriau olwyn fynd i mewn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi hefyd - mae'r fwydlen yn cynnwys cawliau cartref a dewis blasus o gacennau, ac mae cyfleusterau ar gyfer y rhai sydd â nam ar eu clyw. Mae gan y Ganolfan ddewislen Cyfathrebu Cyflawn/Total Communications ar gyfer pobl ag anawsterau dysgu, lleferydd, ac iaith, yn ogystal â thoiled anabl gyda chyfleuster cawod. Mae parcio anabl hefyd ar gael ar y safle ynghyd â chadair olwyn trwy gwrteisi.

Mae modd i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a digwyddiadau ym Mwlch Nant yr Arian trwy ddilyn y safle ar Facebook.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y safleoedd a’r llwybrau niferus sy’n hygyrch i bawb sy’n cael eu cynnig gennym, yna gallwch ymweld â'n tudalen ar y we "Lleoedd y gall pobl o bob gallu ymweld â nhw” sy’n rhoi crynodeb o'r canolfannau ymwelwyr a’r llwybrau hygyrch rydym yn eu cynnig ar draws Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.