Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cosb fawr i gyfarwyddwyr cwmni gwastraff

Aerial view of Lancashire Fuels 4 U while on fire

Wrth i’r frwydr yn erbyn gweithredwyr gwastraff anghyfreithlon barhau, mae Rheolwr Gorfodaeth CNC, Ann Weedy, yn trafod un achos llwyddianus diweddar.

Roedd achos diweddar yn Llys y Goron Carenarfon yn ddiwedd blynyddoedd o waith caled gan dim o swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru.

Dyna pryd y dyfarnwyd bod Peter Ogg a Paul Baison, Cyfarwyddwyr Lancashire Fuels 4 U, ac sydd wedi’u lleoli yn Sir y Fflint wedi gwneud £694,491.77 o’i troseddau.

Gorchmynwyd Mr Ogg i dalu £694,491.77 ac i Mr Baison dalu £433,500 ymhen tri mis.

Treuliodd ein staff bedair blynedd yn archwilio’r drosedd, ar gost o £116,000  – a gorchmynnwyd i’r Cyfarwyddwyr dalu hwnnw hefyd.

Bu’n siwrne hir.....

Dechreuodd yr achos yn 2013, pan ddaeth ein staff yn ymwybodol o gynlluniau Lancashire Fuels 4 U i dderbyn a thrin amrywiaeth o gynnyrch gwastraff – pren, plastigau, gwastraff bwyd – i’w droi’n fricsenni tanwydd yn eu safle yn Saltney, Sir y Fflint.

Rhoesom wybod iddynt y byddai angen trwydded arnynt i gynnal y gweithgareddau arfaethedig ac y gallent weithredu ar raddfa gyfyngedig cyhyd â’u bod yn cadw at amodau llym ar y math o wastraff a fyddai’n cael ei ganiatáu, a faint, hyd nes i’r drwydded gael ei chymeradwyo.

Fe anwybyddodd y ddau ein cyngor, gan fewnforio gwastraff cymysg yn anghyfreithlon, ac yna delio â’r gwastraff hwnnw mewn modd a oedd â photensial i niweidio iechyd dynol, ac a oedd yn cynnig perygl o lygru’r amgylchedd.

Mynnodd Ogg a Baison alw’r gwastraff yn adnodd – ond dro ar ôl tro, gwnaed yn glir iddynt gennym ni mai gwastraff oedd y deunydd, a bod yn rhaid ei drin fel gwastraff hyd nes ei fod yn cael ei roi ar waith ar ei newydd wedd fel bricsenni tanwydd.

Arweiniodd gweithredoedd Mr Baison a Mr Ogg at o leiaf ddau dân yn y safle yn Saltney, oedd yn fygythiad i iechyd pobl leol, ynghyd ag achosi llygredd amgylcheddol i’r ardal o gwmpas ac i Afon Dyfrdwy gyfagos.

Inside view of Lancashire Fuels 4 U while on fire

Yn y llys

Daeth yr achos gerbron y llys ym mis Medi 2015, a gwadodd y ddau ddiffinydd y cyhuddiadau.

Plediodd Peter Ogg yn ddieuog i’r cyhuddiadau o weithredu cyfleuster gwastraff heb drwydded a storio gwastraff mewn dull a oedd yn debygol o achosi niwed i iechyd dynol a llygru’r amgylchedd. Ond cafwyd ef yn euog gan y rheithgor o’r ddwy drosedd ar 29 Medi 2015.

Fe’i dedfrydwyd i 12 mis o garchar, wedi’i ohirio am 21 mis a’i atal rhag bod yn gyfarwyddwr am saith mlynedd.

Tarwyd Mr Baison yn wael cyn iddo gael cyfle i roi tystiolaeth, a rhyddhawyd y rheithgor rhag dod i ganlyniad yn ei achos ef.

Daeth ei achos yn ôl gerbron y llys ar 15 Medi 2016, pan blediodd ef yn euog i’r ddau gyhuddiad yn ei erbyn – yr un rhai ac y cafodd Mr Ogg ei ddedrfydu - fel cyfarwyddwr gweithredu cyfleuster gwastraff heb drwydded a storio gwastraff mewn dull a oedd yn debygol o achosi niwed i iechyd dynol a llygru’r amgylchedd.

Cafodd yntau ddedfryd o 11 mis o garchar, wedi’i ohirio am 18 mis, a’i atal rhag gweithredu fel cyfarwyddwr am saith mlynedd.

Achos Atafaelu Enillion

Ganol fis Awst, bron i ddwy flynedd ar ôl dedfrydu Ogg, dechreuodd yr Achos Atafaelu Enillion Troseddau yn Llys y Goron Caernarfon.

Mae’r gorchmynion atafaelu ymysg y mwyaf erioed a roddwyd yn erbyn trosedd wastraff.

Roedd yr ymchwiliad yn ymdrech tim go iawn – gyda Ieuan Vaughan a’r tim troseddau amgylcheddol yn gweithio’n agos gyda’r Ditectif Gwnstabl Eryl Lloyd a thim troseddau cefn gwlad Heddlu Gogledd Cymru, a gyda chydweithwyr yn ein timau Rheoleiddio Gwastraff, PPC, Trwyddedu, tim ymateb i ddigwyddiadau Gogledd Ddwyrain Cymru a’n tim cyfreithiol.

Dewisodd y Cyfarwyddwyr anwybyddu ein cyngor dro ar ôl tro. Fe wnaethon nhw fewnforio gwastraff cymysg i’r safle’n anghyfreithlon – penderfyniad a wnaed er mwyn elw ariannol a dim byd arall.

Byddwn ni’n ceisio gweithio gyda chwmnïau bob amser i sicrhau eu bod nhw’n cydymffurfio ag amodau eu trwydded. Ond mewn achosion fel hyn pan anwybyddwyd ein cyngor gynifer o weithiau a lle nad oes trwydded mewn lle gan arwain at berygl i’r amgylchedd ac i iechyd dynol, bu’n rhaid i ni ymyrryd a gweithredu’n gyfreithiol.

Dyma’r unig ffordd o sicrhau diogelwch yr amgylchedd a’r gymuned leol a chreu amodau teg ar gyfer busnesau cyfrifol.

Mae perchennog y safle bellach wedi symud yr holl wastraff oddi ar y safle er mwyn sicrhau nad yw bellach yn fygythiad o unrhyw fath i’r amgylchedd.

Gellir ail-fuddsoddi’r buddion ariannol a gymerwyd oddi wrth Gyfarwyddwyr y cwmni ar rwystro mwy o droseddau sy’n effeithio ar ein cyfoeth naturiol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.