Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Mwynhau arfordir Llŷn ar droed ac ar fws – gydag Eve Nicholson

Woman standing next to the bus service to explore the coast of Llyn

Yn 2012, daeth Cymru’r wlad gyntaf drwy’r byd i fod â llwybr troed ar hyd ei harfordir i gyd. Gyda’r mannau cychwyn/gorffen yn y gogledd (ar y ffin â Chaer) a’r de (Cas-gwent), ceir 870 milltir o arfordir amrywiol a hardd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gweithio gyda 16 o awdurdodau lleol arfordirol a dau Barc Cenedlaethol i reoli a chynnal-a-chadw’r llwybr, gydag arian gan Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda Croeso Cymru.

Rhyngom, ein gwaith yw sicrhau bod Llwybr Arfordir Cymru’n cael ei hyrwyddo fel cyrchfan gerdded wirioneddol wych – i bobl Cymru ac ymwelwyr o bedwar ban byd!

Yma, mae Eve yn sôn am ei gwaith ac am un o’i theithiau braf

Cerdded yn y byd digidol…

Hyrwyddo’r llwybr ar y cyfryngau cymdeithasol yw un o’r pethau rydw i’n ei fwynhau am fy swydd. Rydw i’n gweld cymaint o luniau o arfordir Cymru ar ein cyfrifon cyfyngau cymdeithasol. Dw i byth yn diflasu ar weld Bae’r Tri Chlogwyn ym Mhenrhyn Gŵyr neu Ynys Llanddwyn ar Ynys Môn.

Mae gan bobl gysylltiad gwirioneddol ddwfn â’r arfordir – o wyliau’r haf yn ystod eu plentyndod a chodi arian i elusennau trwy gerdded neu redeg, i fwynhau’r pethau gorau sydd gan Gymru i’w cynnig.

Pan gafodd y llwybr ei lansio yn 2012, doedd rhai darnau ohono ddim yn cadw at yr arfordir mor agos ag yr oedden ni’n dymuno. Felly, ers hynny, mae ein gwaith wedi symud tuag at wella’r llwybr. A chyda phob gwelliant newydd, mae yna forwedd arall i bobl ei harchwilio.

Felly, pan gefais wahoddiad i gerdded un neu ddwy o rannau newydd y llwybr yn ardal wyllt Pen Llŷn yng Ngogledd Cymru, bachais ar y cyfle gan gydio’n ddi-oed yn f’esgidiau cerdded a’m camera!

Mae’r rhannau sydd newydd eu hagor yn golygu bod Porth Ceiriad i Drwyn Llech-y-doll, a Thrwyn y Ffosle i Borth Neigwl, ar agor bellach i gerddwyr. Maen nhw’n rhannau gwych o’r arfordir – gan ychwanegu’n fawr at y llwybr gwreiddiol.

Fy nghymdeithion cerdded oedd Molly Lovatt, Gweithrediadau’r Gogledd, a Helen Evans, Cyfathrebu – a hefyd Meinir Jones, swyddog prosiect Bws Arfordir Llŷn.

Tro a thaith mewn bws!

Rheswm arall dros f’ymweliad oedd gweld gwasanaeth Bws Arfordir Llŷn ar waith, sef prosiect peilot a gaiff ei ariannu’n rhannol gan CNC.

Gall cerddwyr ddefnyddio’r gwasanaeth bws ‘nôl a gofyn’ yma o amgylch arfordir Llŷn. Mae’n fendith wirioneddol i gerddwyr, oherwydd mae’n golygu y gallwch gerdded cyn belled ag y dymunwch heb orfod troedio’r holl ffordd yn ôl wedyn.

Mi gawson ni ein codi gan y bws mini ym Mhorth Neigwl am 10.30am, gan ofyn am gael stopio ym Machroes (ger Abersoch). Ymunodd wyth aelod o glwb cerdded Caer (‘Chester Rambling and Hill Walking’) gyda ni ar y bws, a oedd yn yr ardal i fwynhau penwythnos o gerdded.

Roedden nhw’n hysbyseb wych i’r gwasanaeth bws, oherwydd aethon nhw ati i ddechrau canu ei glodydd. Roedden nhw hefyd yn hael eu clod i fapiau a thablau pellter ar-lein Llwybr Arfordir Cymru, sydd ar gael i’w lawrlwytho’n rhad ac am ddim.

Dywedodd Meinir, sy’n rhedeg y gwasanaeth bws, fod dros 2,600 o bobl wedi defnyddio’r gwasanaeth bws dros yr haf a bod yr adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn. Ond, gyda’r arian ar gyfer y cynllun peilot yn dod i ben eleni, mae Meinir yn troi ei golygon yn awr at ddod o hyd i ffrydiau ariannu newydd, er mwyn i’r gwasanaeth bws allu parhau i adeiladu ar ei lwyddiant cychwynnol.

Rhai o uchafbwyntiau’r daith gerdded…

Group of three people walking on the Llyn coastal trail

Gan fynd heibio i Ynys Tudwal Fach ac Ynys Tudwal Fawr (sy’n eiddo i’r anturiaethwr a’r cyflwynydd teledu Bear Grylls), mi aethon ni yn ein blaenau i gyfeiriad traeth Porth Ceiriad.

Llwyddodd y grisiau plastig eildro newydd i’w gwneud hi’n haws inni ddringo un rhan serth o’r arfordir. Ac mi dalodd yr ymdrech ar ei ganfed – mi gawson ni olygfeydd godidog o’r traeth a Thrwyn Cilan.

Gan droedio o gwmpas trwyn Cilan yn nannedd y gwynt, mi wnaethon ni gyrraedd ail ran weddol newydd y llwybr, sef Trwyn y Ffosle ac yn ôl i draeth Porth Neigwl (lle poblogaidd ymhlith syrffwyr).

Wrth sefyll yno’n mwynhau’r olygfa ysblennydd o’r traeth a’r arfordir oddi amgylch, yn llythrennol fe aethpwyd â’m hanadl oddi arna’ i.

Ac yn ôl i’r byd digidol…

Gyda’r daith drosodd yn llawer rhy sydyn (wel, rhyw bedair awr o hyd), rydw i’n ôl yn awr ym myd y cyfyngau cymdeithasol!

Fyddai’r gwaith caled o sicrhau bod Llwybr Arfordir Cymru yn golygu hynny’n union – sef ‘llwybr ar hyd arfordir Cymru’ – ddim yn bosibl heb weithio mewn partneriaeth gyda’r holl sefydliadau perthnasol, gyda phob un yn gweithio gyda thirfeddianwyr lleol i drafod a rheoli mynediad cyhoeddus. Marciau bonws i Gyngor Gwynedd am weithio mor galed i gael y llwybr yn nes at yr arfordir!

Mae prosiectau fel y gwasanaeth bws poblogaidd yma’n un ffordd o wneud y llwybr yn fwy hygyrch, fel y gall pobl fwynhau’r manteision iechyd a ddaw yn sgil cerdded a rhoi hwb hynod dderbyniol i’r economi leol hefyd! Hir y parhao…

Os ydych chi awydd mynd am dro a gwneud defnydd o Wasanaeth Bws Arfordir Llŷn, mi fydd ar gael tan ddiwedd mis Hydref o ddydd Iau i ddydd Sul, a’r gost yw £1 y siwrnai. Beth am gael cipolwg ar eu gwefan – www.bwsarfordirllyn.co.uk

Gwybodaeth bellach

I gael awgrymiadau a mapiau y gallwch eu lawrlwytho’n rhad ac am ddim ar gyfer cynllunio eich taith, edrychwch ar ein gwefan:

https://www.walescoastpath.gov.uk/?lang=cy

Teimlo’n gymdeithasol? Gallwch ein hoffi a’n dilyn ni ar Facebook, Twitter, Instagram, a Pinterest

Mi fydden ni wrth ein bodd yn gweld eich lluniau o arfordir Cymru. Y cwbl sydd raid ichi ei wneud yw ein tagio ar @walescoastpath

#walescoast #arfordircymru

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.