Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ffilmio Llyffantod y Twyni efo Springwatch

cyflwynydd Springwatch Martin Hughes-Games efo un o'r llyffantod prin

Rai wythnosau’n ôl cafodd Matthew Ellis, uwch swyddog rhywogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru gyfle i ymuno â Thîm Springwatch y BBC wrth chwilio am Lyffantod y Twyni ar arfordir Gogledd Cymru….(yn y llun: cyflwynydd Springwatch Martin Hughes-Games efo un o'r llyffantod prin)

Yma, mae Matthew yn adrodd hanes eu noson allan …

Mae’n gynnar gyda’r nos ar 12fed Ebrill.  Ac un peth yn unig mae hynny’n olygu i mi – amser ar gyfer yr hyfforddiant Llyffantod y Twyni blynyddol a gynhelir yn Nhalacre, Sir y Fflint.

Eleni, fodd bynnag, roedd criw ffilmio Springwatch y BBC hefyd yn dod i ymuno â’n gweithgareddau yn ystod y noson.

Rwyf bob amser yn edrych ymlaen at y digwyddiad hwn, sy’n cael ei drefnu gan ENI a’i gynnal gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid. Mae’n gyfle i ddysgu gwirfoddolwyr brwdfrydig am y dulliau diweddaraf o arolygu a monitro’r creaduriaid nosol ac enigmatig yma.

Credid fod y llyffantod yma wedi diflannu o Gymru yn y chwedegau cynnar - a chawsant eu hailgyflwyno yn 1995. I ddechrau, roeddem yn credu fod y broses o ailgyflwyno wedi methu.

Ond, diolch i ymroddiad amryw o bartneriaid gan gynnwys Cynghorau Sir y Fflint a Sir Ddinbych; ENI, Bourne Leisure, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid a CNC, mae’r rhywogaeth wedi ei sefydlu ei hun yn llwyddiannus fel un o nodweddion mwyaf arbennig Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a Gwarchodfa Natur Leol Twyni Gronant a Thalacre.

Mae poblogaethau o Lyffantod y Twyni i’w cael ar hyd ffin ddeheuol Bae Lerpwl ac erbyn hyn cânt eu hystyried o bwys rhyngwladol. Bellach mae’r boblogaeth wedi ei rhestru fel nodwedd safle Ramsar Aber Dyfrdwy.

Mae hon yn stori o lwyddiant sylweddol o safbwynt cadwraeth natur ac yn un o uchafbwyntiau fy ngyrfa fel ecolegydd.

Felly, i fynd yn ôl at y noson honno….rwy’n cyrraedd gwersyll hyfforddi ENI am 7pm lle rwy’n cyfarfod Kim Norman (ecolegydd contract ENI), a John Buckley ac Yvette Martin o Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid (ARC).

Mae tua 20 o fyfyrwyr wedi ymuno â ni. Ar ôl iddynt gael eu briffio’n llawn ar lyffantod y twyni, mae pob ohonom yn glanhau ein esgidiau ac yn cerdded at y pyllau yn y twyni.

Fel arfer, fi fyddai’n arwain grŵp o fyfyrwyr. Ond roedd heno’n wahanol gan fod angen i rai ohonom ymuno â thîm Springwatch.

Felly, gadawodd Kim, John a minnau’r criw gwirfoddolwyr ac anelu at bwll arall yn y twyni i gyfarfod Martin a’i gydweithwyr o Springwatch. Yn anffodus roedd hi’n noson oer ddychrynllyd - rhy oer i recordio galwadau uchel, cras llyffantod y twyni. I ddweud y gwir, welson ni'r un llyffant o gwbl yn y pwll hwnnw! A ninnau’n gwybod mai hwn yw un o safleoedd trawsleoli mwyaf llwyddiannus y DU!

Roedd hi’n dipyn o ryddhad felly cael neges gan y myfyrwyr eu bod wedi dod o hyd i lyffantod yn y pyllau yr oeddynt yn eu gwylio.

Gan daflu ein hoffer ffilmio a recordio ar ein cefnau, dyma ni’n brysio draw at y pyllau eraill.

Yn ystod y ddwy awr nesaf, llwyddodd Springwatch i recordio a chael lluniau ardderchog o lyffantod y twyni.  Martin Hughes-Games filming at night

Gan eu bod mor aml o’r golwg, mae llyffantod y twyni yn un enghraifft o’r bywyd gwyllt cyfoethog sydd gennym nad yw pobl yn aml yn sylwi arno. Gyda’r perygl mawr o fod allan o’n golwg ac felly yn cael eu hanghofio’n llwyr gennym.

Roeddwn wrth fy modd yn meddwl y byddai ein Llyffantod lleol yn Nhalacre, diolch i Springwatch, yn cael eu datgelu i gynulleidfa eang.

Cyrhaeddais adref ychydig cyn iddi daro hanner nos a gorffen y noson gyda diferyn o wisgi.. … ffordd ddi-ffael o gynhesu ar ôl treulio’r noson yn gwylio bywyd gwyllt y nos!

 Er mwyn canfod mwy - https://www.arc-trust.org/natterjack-toad

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.