Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Chwe mis cyntaf fel Cadeirydd CNC

Neges ddiweddaraf gan Diane McCrea i staff.

Ydy hi'n wir bod chwe mis wedi mynd heibio ers imi ymgymryd â rôl Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru?

Mae pethau'n symud yn gyflym yma, heb os, felly, dyma adeg dda i edrych yn ôl  a meddwl am y dyfodol. 

Mae’n teimlo fel amser maith yn ôl, pan oeddwn i ar fin gadael parti gadael Peter Matthews, y gofynnwyd imi pa faint bŵts Wellington yr oedd eu hangen arnaf. Yn ffodus, fe wnaethon ni ddianc rhag y tywydd gwaethaf roedden ni'n ei ddisgwyl yn ôl ym mis Rhagfyr, ond yr adeg hon mae gennyf fŵts Wellington a siaced welededd uchel wrth law, rhag ofn.

Mae ehangder a chymhlethdod ein cylch gwaith a chyfrifoldebau wedi golygu cromlin ddysgu serth. Ar adegau, mae wedi teimlo braidd fel dringo'r Wyddfa heb esgidiau cerdded addas – yn waith caled! Bydd y broses ymsefydlu yn un barhaus imi, ac yn ddi-ben-draw, rwy'n sicr – oherwydd bob wythnos rwy'n dysgu mwy am y swyddi rhyfeddol ac amrywiol rydych chi'n eu gwneud er mwyn amddiffyn a chynnal ein hadnoddau naturiol.
Rwy'n falch iawn o Gyfoeth Naturiol Cymru a'r hyn rydych chi i gyd wedi'i gyflawni hyd yn hyn – mae'n wir bod rhagor o waith i'w wneud, a gwyddon ni i gyd y bydd llawer o heriau a llai o adnoddau yn y dyfodol – ond o'r hyn rwyf i wedi'i weld, mae gennym y bobl fwyaf cymwysedig ac ymroddedig i fynd i'r afael â'r her hon, a chanddynt hanes cryf o lwyddo i gyflawni amcanion. Rwyf wedi gweld hyn fy hun, wrth imi deithio o gwmpas a chwrdd â chi, a does dim byd yn well na gwneud hynny – ynghyd â’r ffaith y byddaf yn dysgu trwy eich arbenigedd a'ch brwdfrydedd.

Mae'r bwrdd a minnau am wneud mwy o hyn, er mwyn deall yn well cymhlethdod yr hyn rydym yn ei wneud – a'r problemau rydyn ni'n eu hwynebu. Ymweld â'n safleoedd a'n swyddfeydd, clywed am yr hyn sydd gennych i'w ddweud am eich gwaith, a gwrando ar eich adborth yw'r rhan fwyaf diddorol a dadlennol o'r swydd. Mae'r bwrdd a minnau yn ymroddedig i fynd allan yn fwy er mwyn cwrdd â rhagor ohonoch chi, ac yn fwy aml. Byddwn y trefnu amserlen ymweliadau â'n swyddfeydd ni, a byddwn ni’n rhoi gwybod i chi lle byddwn ni a phryd dros y misoedd nesaf. Pan fydd hynny'n bosibl, byddwn yn cynnal cyfarfodydd bwrdd yn ein swyddfeydd er mwyn ichi ddod i gwrdd â ni, a chael blas ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn ein cyfarfodydd.

I mi, amrywiaeth sydd wedi bod y ffactor pwysicaf, gan gynnwys ymweld â'r timau – ac yn gwrando arnynt – ym mhrosiect ynni gwynt Pen y Cymoedd, ac yng Nghors Erddreiniog yn Ynys Môn i weld mawn yn cael ei adfer; ymuno ag Emyr a nifer o'i staff ar ddechrau'r flwyddyn; cymryd rhan yn y gweithdy amcanion lles yn yr Amwythig; ymweld â choedwig Cwmcarn  a'r Gynhadledd Llifogydd Arfordirol yn Llandudno; a chwrdd â rhai ohonoch chi yn ein sesiynau bwrdd. Ar yr un pryd, rwyf wedi bod yn dod i adnabod ein rhanddeiliaid trwy fynychu cynhadledd Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, siarad am Gyfoeth Naturiol Cymru yng Nghynhadledd Sefydliad Merched Cymru, ymweld ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Afon Gwy, a chroesawu Lesley Griffiths AC, ein Ysgrifennydd Cabinet newydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Mae wedi bod yn gyfnod prysur.

Un o'r agweddau mwyaf trawiadol fu dysgu pa mor gymhleth yw Cyfoeth Naturiol Cymru. O'r tu allan, mae'n anodd gwerthfawrogi maint y cymhlethdod hwnnw, ynghyd â faint o newid, uchelgais ac ymroddiad sydd eu hangen er mwyn inni arwain y ffordd i sicrhau dyfodol gwell ar gyfer Cymru, trwy reoli'r amgylchedd ac adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy – diben rwyf wedi ymroddi iddo 100%.
Mae gennyf bellach werthfawrogiad gwell o'r hyn mae hynny'n ei olygu ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a Chymru yn ei chyd-destun ehangach. Rwy’n gwerthfawrogi o ba le rydyn ni wedi dod, lle rydyn ni ar hyn o bryd, a lle rydyn ni am fod – y siwrnai holl bwysig ar ein map ffyrdd a fydd yn mynd â ni hyd at 2020 a'r tu hwnt.

Rwyf wedi cael fy hudo gan yr hyn rwyf wedi'i weld a'i glywed. Y rhan orau o fy swydd hyd yma o bell ffordd fu gweld gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru yn dod yn fyw yn llaw gyntaf, rhywbeth yr hoffwn i a'r bwrdd barhau i’w wneud. Mae eich gwybodaeth a'ch brwdfrydedd heb ei ail, ac mae wir yn deffro'r dychymyg. Rwy'n credu ei bod hefyd yn bwysig imi barhau i annog y rhai y tu allan i'n sefydliad ni i ddod i'n hadnabod ni a'r hyn rydyn ni'n sefyll drosto, a sut mae gennym i gyd rôl i'w chwarae wrth inni weithio gyda'n gilydd.

Ein rôl fel bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru

Rwy'n ystyried fy rôl i, a rôl fy nghyd-aelodau bwrdd, yn rhan o holl dîm Cyfoeth Naturiol Cymru – yn defnyddio ein harbenigedd a phrofiadau personol o yrfaoedd hir ac amrywiol i ychwanegu gwerth at y sefydliad hwn. Dylen ni i gyd dynnu at ein gilydd er mwyn llunio llwybr clir trwy'r dirwedd gymhleth hon, er mwyn gwneud gwir wahaniaeth i'n hamgylchedd a phobl Cymru. Rwy'n gweld llawer o gyfleoedd wrth ochr yr heriau – sydd wedi derbyn cryn dipyn  o sylw – ac mae gennyf deimlad enfawr o falchder yn ein sefydliad, sydd â chymaint  o botensial. Dydyn ni ddim yn gallu gwireddu'r potensial hwn heb eich cyfranogiad a'ch brwdfrydedd, ac ar ôl gweld canfyddiadau'r arolwg staff, rwy'n ymwybodol iawn y bydd yn rhaid inni wneud mwy er mwyn meithrin, annog a gwerthfawrogi eich ymdrechion.

Diolch yn fawr

Felly, rwy'n mynd i orffen trwy ddweud diolch yn fawr iawn ichi am y croeso mawr rwyf  wedi ei dderbyn. Mae llawer ohonoch chi wedi gweithio'n anodd iawn i sicrhau fy mod i ac aelodau newydd y bwrdd wedi derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am lu o faterion cymhleth, yn ogystal â'n helpu ni i ddeall y busnes yn well trwy gynnal ymweliadau a sesiynau briffio. Rwy'n edrych ymlaen at ddysgu llawer mwy am Gyfoeth Naturiol Cymru, ac yn annog rhanddeiliaid i wneud yr un peth – felly, gwyliwch am ragor o ddiweddariadau gennyf a gweddill y bwrdd dros y misoedd nesaf. Rydyn ni hefyd yn bwriadu ymweld â'n safleoedd ni'n rheolaidd, felly, pan fyddwch chi'n ein gweld ni'n cerdded o gwmpas ac yn gwisgo ein bathodynnau adnabod, dywedwch helo wrthym a siarad â ni am eich gwaith yn y sefydliad unigryw a rhyfeddol hwn.

I gloi, hoffwn i gael ysbrydoliaeth oddi wrth arwyr pêl-droed ardderchog Cymru a dweud 'yn gryfach gyda'n gilydd'. Edrychwch ar ba mor bell rydyn ni wedi dod eisoes. Yn awr, dylen ni i gyd ddechrau breuddwydio am yr hyn y gallwn ni ei gyflawni yn y dyfodol, ar gyfer ein hadnoddau naturiol ac ar gyfer y gwaith rydyn ni mor frwdfrydig drosto.  O fy rhan i, rwy'n benderfynol o sicrhau ein bod yn cyflawni, ac yn gwella a rheoli ein hadnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy, er mwyn sicrhau bod Cymru yn lle gwell inni fyw ynddi, ac i wneud y sefydliad hwn yn sefydliad gwell ichi, ein pobl, weithio iddo.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.