Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cysylltu ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

#caruarfordircymruLlwybr Arfordir Cymru ydy’r cyntaf o’i fath drwy’r byd – a’r llwybr di-dor hiraf ar hyd arfordir unrhyw wlad. Mi fydd y rhan fwyaf o bobl yn troedio’r llwybr efo ffôn clyfar yn eu poced; felly, trwy ddefnyddio ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol @LlwybrArfordirCymru mae gennym ni gyfleoedd i ymgysylltu â phobl mewn dull ar wahân i’n prif gyfrifon @NatResWales.

Bod yn gymdeithasol – y man cychwyn

Pan aethon ni ati i lansio Llwybr Arfordir Cymru yn 2012, un o’r pethau cyntaf a wnaethon ni oedd sefydlu ein sianeli cyfryngau cymdeithasol er mwyn lledaenu’r gair ynghylch ei lansio a rhoi platfform i bobl rannu eu lluniau, eu straeon a’u profiadau ar hyd #LlwybrArfodirCymru.

Dim ond cyfrifon Twitter a Facebook y gwnaethon ni eu creu ar y cychwyn, oherwydd y rhain oedd y rhai mwyaf poblogaidd ar y pryd. Yn y dyddiau cynnar, mi welon ni mai’r gwaith a gâi ei wneud y tu ôl i’r llenni – yn cysylltu efo partneriaid a chyrff twristiaeth, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol trwy Croeso Cymru – oedd y sbardun i’w llwyddiant yn aml.

Ar ôl sefydlu Twitter a Facebook, dechreuodd y dilynwyr cychwynnol heidio. Mae’r elfen weledol sy’n perthyn i Facebook (lluniau, fideos a chynnwys) yn gweithio’n dda, ac mae defnyddio Twitter fel rhywle i ofyn cwestiynau am y llwybr a rhyngweithio mewn amser real hefyd yn gweithio’n effeithiol.

Y cam nesaf…

Yn sgil lansio gwefan Llwybr Arfordir Cymru, a’i defnyddio i gysylltu efo’n cyfryngau cymdeithasol, canolbwyntiwyd ein sylw ar bwysigrwydd Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO).

Er mwyn ein helpu i ddod i’r brig ar chwiliad Google, mi wnaethon ni greu cyfrifGoogle+ a oedd yn cysylltu efo’r wefan. Am amser maith, arhosodd hyn yn y cefndir a bu’n eithaf disymud. Ond yn ddiweddar, mae yna gynnydd mawr wedi bod yn nifer y dilynwyr, efallai gan fod mwy o safleoedd fel Wales Online a’r Daily Post hefyd yn postio mwy o gynnwys ar eu sianeli Google+.  Felly, rŵan rydym yn gweithio’n fwy rhagweithiol i gynnal hyn a phostio cynnwys diddorol.

Wales CoastPath on InstagramMae Pinterest yn rhywbeth anarferol i ni. Mae’n gweithio’n dda gan ei fod yn weledol – felly mae’n wych ar gyfer postio lluniau ysblennydd o Arfordir Cymru. Ond dydy o ddim yn gymdeithasol iawn a does yna ddim llawer o ryngweithio – yn syml, mae pobl yn pinio’r stwff y maen nhw’n ei hoffi! Ond trwy ddefnyddio ategyn google chrome, o leiaf mae cynnal a rhannu dolenni ar gyfer y pethau sydd wedi’u postio ar ein gwefan yn waith digon syml.

Mae Instagram yn ddatblygiad mwy diweddar i ni ac mae wedi bod braidd yn araf yn tanio. Ond, yn raddol, mae nifer ei ddilynwyr yn cynyddu wrth i fwy a mwy o bobl ddod yn ymwybodol o’n cyfrif a defnyddio hashnodau fel #lovethewelshcoast ac #arfordircymru.

Y brif sialens i mi efo Instagram ydy’r ffaith eich bod wedi eich cyfyngu braidd i’w ddefnyddio ar eich ffôn, ac o’r herwydd mae o rywfaint yn anodd ei reoli o’r swyddfa. Ond mae yna fwy nag un ffordd o gael Wil i’w wely, ac mae’n fuddsoddiad gwerth ei gael, yn enwedig gan fod modd ei gysylltu’n rhwydd efo sianeli eraill ar y cyfryngau cymdeithasol.

Wales CoastPath on PinterestA pham y mae gennym ni gymaint o sianeli? Er eu bod yn gwneud un peth yn bennaf – sef rhannu gwybodaeth – maen nhw’n gwneud hynny mewn gwahanol ffyrdd ac ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd, a thrwyddyn nhw i gyd rydyn ni’n medru rhyngweithio cymaint â phosibl.

Yn sicr, mi fuaswn yn argymell i chi gofrestru cyfrif cyfryngau cymdeithasol swyddogol efo pob un o’r gwahanol sianeli. Hyd yn oed os na fyddwch yn eu defnyddio’n syth, efallai y dôn nhw’n fwy poblogaidd neu’n haws eu defnyddio’n nes ymlaen, ac erbyn hynny efallai y buasai rhywun arall wedi bachu eich enw.

Y sialens fwyaf o ran rheoli’r cyfryngau cymdeithasol ydy neilltuo’r adnoddau i’w sefydlu a’u cynnal. Trwy lwc, o gychwyn cyntaf y prosiect rydyn ni wedi llwyddo i neilltuo rhywun i weithio ar y sianeli digidol. Erbyn hyn, mae yna ddau ohonon ni’n eu rheoli fel rhan o’n swyddi, a hyd yn oed yn ein hamser ein hunain weithiau – wedi’r cwbl, dydy pob enghraifft o ryngweithio cymdeithasol ddim yn digwydd rhwng 9am-5pm.

Ap Arfordir Cymru

Y tu hwnt i’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol, rydyn ni wedi gweithio’n agos efo Cadwch Gymru’n Daclus, Croeso Cymru a datblygwr trydydd parti i greu a gwella ap Arfordir Cymru. Ar hyn o bryd, mae’r ap ar gael ar fformat apple a fformat android ac mi fedrwch chi ei lwytho i lawr oddi ar ein gwefan.

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn offeryn hynod bwysig i ni ar gyfer ymgysylltu efo defnyddwyr lleol a denu’r ymwelwyr sy’n cyfrannu at ein heconomi, yn mwynhau’r buddion iechyd o fod yn yr awyr agored, ac yn archwilio ein harfordir bendigedig. Ein gobaith ydy parhau i ddenu dilynwyr ar bob un o’n sianeli a gweld mwy o bobl yn rhannu eu lluniau a’u profiadau efo ni, wrth iddyn nhw barhau i ddarganfod ffurf y genedl!

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.