Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Yn cyflogi Cynllunwyr Adnoddau Coedwigoedd! Ai chi yw'r person cywir ar gyfer y swydd?

Cynlluniwr Coedwig Mike Indeka mewn coedwig


Rydym yn cyflogi! Mae gan ein timau Pobl a Lleoedd gyfleoedd cyffrous i arbenigwyr uchelgeisiol ac angerddol yn y maes coedwigaeth ymuno â’n #TîmCNC.

Dyma gyfle cyffrous i gael rôl uniongyrchol mewn cynllunio dyfodol cynaliadwy ar gyfer Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae Mike Indeka, sef un o'n Cynllunwyr Adnoddau Coedwigoedd, yn esbonio mwy am y gwaith gwerthfawr mae'n ei wneud, a sut bydd ei gydweithwyr newydd yn dod yn rhan ganolog o’n #TîmCNC.

Beth yw'r swydd?

Rydym yn rheoli coedwigoedd Cymru sydd dan berchnogaeth gyhoeddus - Ystad Goetir Llywodraeth Cymru - o'r dechrau hyd at y diwedd. Rydym yn gwneud popeth o gynllunio, plannu a theneuo, i waith cwympo coed a gwerthu nwyddau pren. Fel Cynlluniwr Adnoddau Coedwigoedd, dw i’n llunio cynlluniau newydd am y 30 mlynedd nesaf ar gyfer y coedwigoedd hyn.

Mae'r swyddi Cynllunio Adnoddau Coedwigoedd hyn yn berffaith ar gyfer unrhyw un sydd am gael rôl uniongyrchol yn y gwaith o helpu Cymru i gyflawni dyfodol cynaliadwy. Rydw i'n gwybod bod fy ngwaith yn rhan bwysig o gynllunio coedwigoedd a bydd yn cael effaith am flynyddoedd i ddod.

Mae'r holl broses yn dibynnu ar gynllunio gofalus ac adolygu'r holl dystiolaeth i sicrhau bod ein coedwigoedd yn iach ac yn wydn, ac yn cael eu rheoli cystal â phosibl nawr ac yn y dyfodol. Mae ein coedwigoedd yn darparu nifer o fuddion, megis ffynhonnell gynaliadwy ar gyfer pren wedi'i dyfu yng Nghymru, maent yn lleoedd i bobl fwynhau cynefinoedd a thirweddau amrywiol, maent yn cefnogi bywyd gwyllt brodorol, yn hybu bioamrywiaeth, ac yn rheoleiddio ansawdd a llif dŵr.

Ar ben hynny, mae coedwigoedd yn amsugno ac yn cloi llawer o garbon ar ffurf cynhyrchion pren cynaliadwy o ansawdd uchel o Gymru, sy'n cael eu defnyddio gan ddiwydiannau niferus. Mae'r cynefinoedd rydym yn eu rheoli ar yr ystâd yn storio oddeutu 32.9 miliwn tunnell o garbon yn barod. Bydd unrhyw ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y swyddi hyn yn ymwneud â'r rôl hanfodol hon wrth i Gymru wynebu'r argyfwng yn yr hinsawdd.

Sut ydych chi'n creu cynllun coedwigoedd?

I unrhyw un sy'n ystyried gwneud cais ar gyfer y swyddi hyn, gallaf ddweud wrthych ei fod yn faes gwaith diddorol a gwerth chweil sy'n cynnig amrywiaeth enfawr o waith. Ni fyddwch byth yn diflasu, a byddwch yn dysgu sgiliau newydd bob amser.

O'r dechrau i'r diwedd, gall gymryd hyd at naw mis i lunio cynllun. Rydw i'n dechrau gyda llawer iawn o wybodaeth a pholisïau, ac rydw i'n gweithio gyda phob math o bobl tu mewn a thu allan i Cyfoeth Naturiol Cymru sydd â blaenoriaethau gwahanol ar gyfer y coedwigoedd rydym yn eu rheoli. Mae'r gwaith hwn yn fy helpu i osod nodau ac amcanion sydd wedyn yn ffurfio sylfaen cynllun cynaliadwy.

Wedyn, rydw i'n cael defnyddio fy arbenigedd mewn coedamaeth gan gerdded ar hyd y goedwig o un pen i’r llall, a gweld sut a phryd y gallwn reoli pob rhan o'r goedwig i gydymffurfio â'r nodau hyn. Un rhan o’r swydd sy’n rhoi boddhad mawr yw pan fyddwch yn tynnu'r holl waith safle at ei gilydd i greu cynllun rheoli newydd a ffurfiwyd gan nifer o fapiau, sy'n amlinellu gweledigaeth y goedwig ar gyfer y dyfodol. Mae hefyd yn deimlad gwych pan fydd y cynllun sydd wedi'i gwblhau yn derbyn llawer o adborth cadarnhaol.

Ar ddiwedd y broses, mae cymryd cam yn ôl i werthfawrogi'r ffaith y bydd fy ngwaith o fudd i amgylchedd tirweddau cyfan yn hynod o foddhaus. Rydw i'n gwybod y bydd y goedwig yn datblygu gyda'r cymunedau y mae’n tyfu o’u cwmpas ac yn cael effaith gadarnhaol ar adnoddau naturiol Cymru.

Pam Cyfoeth Naturiol Cymru?

Ein diben yw rheoli adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd gynaliadwy. Mae rheoli Ystad Goetir Llywodraeth Cymru - 6% o dir cyfan Cymru - yn rhan annatod o hynny.

Mae Cynllunwyr Adnoddau Coedwigoedd yn rhan o'r tîm Pobl a Lleoedd o fewn yr ardaloedd gwahanol yng Nghymru. Mae'r timau'n gweithio gyda'r Pennaeth Lle yn eu hardaloedd i sicrhau bod anghenion yr ardal a chymunedau yn cael eu diwallu mewn ffordd gydgysylltiedig. Maent yn gweithio gyda chydweithwyr eraill i sicrhau bod popeth rydym yn ei wneud yn defnyddio adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd gynaliadwy.

Pa swyddi sydd ar gael? 

• Gwnewch gais am un o dair swydd Uwch-swyddog (Cynllunio Coedwigoedd)
• Gwnewch gais am un o ddwy swydd Swyddog 2 (Cynllunio Coedwigoedd)

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.