Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwella mynediad i bawb i'n prif safleoedd ymwelwyr

Two people using their bikes on a trail

Yn Cyfoeth Naturiol Cymru, ein nod yw sicrhau bod pobl yn gallu mwynhau ein safleoedd ymwelwyr a’n llwybrau waeth beth yw eu cefndir neu amgylchiadau, boed hynny wrth ymweld â Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, yr arfordir gwyllt, neu goetiroedd cysgodol.

Yma mae Rachel Parry o’r tîm Hamdden, Iechyd, Lles ac Addysg yn sôn am yr Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a gynhaliwyd gennym yn ddiweddar, lle yr aethpwyd ati i adolygu mynediad a chyfleusterau mewn chwech o’n prif safleoedd ymwelwyr er mwyn canfod pa mor hawdd yw hi i bawb fwynhau’r cyfleoedd sydd ar gael.

Adroddiad ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydweithiodd ein Tîm Hamdden, Iechyd, Lles ac Addysg, Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a staff sy'n rheoli rhai o'n prif safleoedd ymwelwyr â Phil Chambers Consultancy er mwyn asesu a ydym yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau teg a chyfartal i bawb - beth ydym eisoes yn ei wneud yn dda a'r hyn y gallem ei wella.

Mae argymhellion o'r adroddiad yn awr yn cael eu cynnwys wrth gynllunio camau i wella gwaith ar y tir: arwyddion, arwynebau llwybrau, sut yr ydym yn cyfathrebu gyda'n hymwelwyr, a’r wybodaeth a'r arweiniad a ddarparwn i'n staff. Ac mae llawer o'r argymhellion yn ymwneud â pharhau â’r gwaith effeithiol sy’n cael ei wneud eisoes.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn cynhyrchu canllawiau ar sut i sicrhau ein bod yn ystyried yr holl nodweddion gwarchodedig yn y safleoedd sydd dan ein rheolaeth.

Darllenwch grynodeb gweithredol yr adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gweithio gyda'n gilydd i wella profiad y cwsmer

Un o'r pethau gwych am y prosiect hwn yw'r cydweithio rhwng staff sy'n gweithio ym meysydd hamdden, cydraddoldeb ac amrywiaeth, cyfathrebu a rheoli safleoedd gan ein bod i gyd yn awyddus i wella profiad pobl sy’n ymweld â'n safleoedd gwych – a golyga hyn bob ymwelydd waeth beth fo'u gallu, eu cefndir, eu hoffter na’u hunaniaeth.

Meddai Graeme Stringer, Rheolwr Hamdden yng Nghoed y Brenin: "Nawr bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei ddarparu gan Dîm Hamdden pwrpasol yng Ngogledd Orllewin Cymru mae rhai o'r arferion da a ddatblygwyd yng Nghoed y Brenin yn cael eu cyflwyno i safleoedd eraill er mwyn helpu i wella mynediad i bawb. "

Ychwanegodd Sam Carpenter, Uwch Ymgynghorydd Cydraddoldeb: "Rydym yn awyddus i wneud popeth o fewn ein gallu i helpu i wneud Cymru yn lle gwych i weithio, i chwarae ac i dyfu, fel y gall pobl heddiw a chenedlaethau’r dyfodol gael y cyfle i ragori yn eu bywydau. "

Sut y gwnaethpwyd yr asesiad

Roeddem yn awyddus i hel gwybodaeth am fynediad ffisegol i'r safleoedd a'r cyfleusterau a sut mae pobl â nodweddion gwarchodedig yn cael gwybod am ddigwyddiadau ar ein safleoedd. Er enghraifft, efallai bod gan rhai safleoedd lwybrau mynediad hwylus, ond efallai bod rhai pobl yn teimlo nad ydynt yn gallu dod o hyd i wybodaeth am y cyfleoedd hyn yn hawdd a bod cysylltiadau gwybodaeth a chyfathrebu yn rhwystrau i fynediad.

Mae pobl sydd â nodweddion gwarchodedig yn cynnwys:

 • Anabledd
 • Rhyw
 • Ailbennu rhywedd
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Hil
 • Crefydd neu gred
 • Cyfeiriadedd rhywiol
 • Oedran

Ac, wrth gwrs, gellir cynnwys pobl mewn mwy nag un grŵp - er enghraifft, person anabl sydd o gefndir ethnig lleiafrifol.

Roedd methodoleg yr Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cynnwys cymysgedd o ymgynghoriadau â staff CNC ac ymwelwyr, drwy sgyrsiau ar-lein a wyneb-yn-wyneb a gynhaliwyd yn gynnar yng ngwanwyn 2016. Yn ogystal, ymwelodd yr ymgynghorwyr, sy'n arbenigwyr yn y maes, â phob safle er mwyn gwerthuso ein gwasanaeth ar lawr gwlad yn unol â’r safonau a'r canllawiau perthnasol.

Y chwe safle a ystyriwyd yn yr adolygiad yw:

 • Coed y Brenin
 • Cadair Idris
 • Bwlch Nant yr Arian
 • Ynyslas
 • Garwnant
 • Niwbwrch

Darparu gwasanaethau a chyfleusterau teg a chyfartal

Cynlluniwyd yr Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth er mwyn dangos a oedd pobl a gydnabyddir fel rhai sydd â nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010) yn derbyn gwasanaethau a chyfleoedd cyfartal i ymweld â’r chwe safle a aseswyd.

Daethpwyd â’r deddfau gwrth-wahaniaethu blaenorol megis y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd ynghyd ac fe’u disodlwyd gan un ddeddf, Deddf Cydraddoldeb (2010).

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus o dan y Ddeddf hon yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus yn ystyried sut y gallant gyfrannu'n gadarnhaol at gymdeithas decach drwy hyrwyddo cydraddoldeb a chysylltiadau da yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd a sicrhau yr adolygir darpariaeth gwasanaethau a pholisïau’n gyson.

Nid yw cydraddoldeb yn ymwneud â 'trin pawb yr un fath', ond yn hytrach, gydnabod bod anghenion pawb yn cael eu diwallu mewn ffyrdd gwahanol – yn syml, mae'n ymwneud â pharchu amrywiaeth.

Darllenwch grynodeb gweithredol yr adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gallwch wneud cais am yr adroddiad llawn oddi wrth Rachel Parry.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.