Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Dysgu yn Nosbarth Naturiol Cymru

Sue Williams with the ‘Raindrop to Kettle’ training day group

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi newid y ffordd yr ydym yn darparu cyfleoedd dysgu a sgiliau i bobl sy'n byw yng Nghymru.

Yn hytrach na gweithio mewn ardaloedd daearyddol bychain i ddarparu addysg yn uniongyrchol i ddysgwyr, rydym wedi ehangu ein gwasanaeth ledled Cymru, er mwyn rhoi’r arfau i athrawon ac addysgwyr i fynd â’u dysgwyr allan eu hunain i ddysgu yn ac am ein hamgylchedd naturiol yng Nghymru.

Dydy newid ddim bob amser yn hawdd, ond gall fod yn heriol ac yn chwa o awyr iach, a bydd yr agwedd newydd hon tuag at addysg yn galluogi mwy o bobl i fanteisio i'r eithaf ar y dosbarth mwyaf sydd gennym yng Nghymru - ein hamgylchedd naturiol!

Canolbwyntio ar Gymru gyfan a thu hwnt

Rydym yn sylweddoli nad oes gan bawb yr hyder i gyflwyno addysg yn yr awyr agored eu hunain, felly rydym wedi bod yn chwilio am ffyrdd newydd o annog mwy o grwpiau i ddod ar Ystâd Llywodraeth Cymru.

Rydym yn datblygu cwricwlwm sy’n benodol i'n safleoedd a gwybodaeth Iechyd a Diogelwch ar gyfer ymweliadau hunan-arwain.

Rydym hefyd wedi gallu datblygu proses archebu fer ar gyfer ein safleoedd prysurach fel Fforest Fawr a Dyfi Ynyslas er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn gallu derbyn nifer o grwpiau ar y safle a sicrhau boddhad ymwelwyr.

Gweithio gyda Taclo Tipio Cymru

Mae ein staff addysg a dysgu yn Ne Cymru wedi bod yn gweithio gyda Taclo Tipio Cymru i ddatblygu ein pecyn adnoddau Gwastraff a Thipio Anghyfreithlon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3.

Mae'r modiwlau hyn yn darparu adnoddau i addysgwyr er mwyn addysgu pobl am effaith tipio anghyfreithlon a phwysigrwydd ymdrin â gwastraff yn y modd cywir.

Pan fydd wedi’i gwblhau, bydd yr adnodd hwn ar gael i bob addysgwyr ar ein gwefan ni a gwefan Taclo Tipio Cymru. Felly bydd ein dogfennau ar-lein a’n nodiadau ac adnoddau addysgu atodol ar gael i bawb eu defnyddio.

Gwyliwch am ein lansiad swyddogol Cymru gyfan yn ddiweddarach yn y flwyddyn ar ein gwefan, Facebook a chyfrif Twitter @NatResWales.

Rheol ein Hadnoddau Naturiol mewn modd Cynaliadwy

Mae ein Hadnoddau Naturiol yn darparu’r anghenion sylfaenol sydd arnom eu hangen i fyw. Yr aer yr ydym yn ei anadlu, y dŵr yr ydym yn ei yfed a'r bwyd yr ydym yn ei fwyta. Mae hefyd yn rhoi lleoedd anhygoel i ni ymweld â nhw, ac yn gartref i lawer o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid.

Er mwyn ein helpu i ddiogelu ein hamgylchedd naturiol heddiw, ac ar gyfer y dyfodol, rydym yn gweithio gyda'r bwrdd arholi CBAC i sicrhau bod pwysigrwydd rheoli cynaliadwy yn cael ei gydnabod ym Magloriaeth Cymru.

Rydym wedi datblygu nifer o heriau grŵp ac unigol Bagloriaeth Cymru er mwyn galluogi myfyrwyr i ymchwilio pynciau megis afonydd iach, lliniaru llifogydd a byw yn iach. Bellach mae gennym 8 o Heriau Cyflogwyr wedi’u cymeradwyo ac ar gael i bob dysgwr yng Nghyfnod Allweddol 4, Ôl - 16 a safon Uwch ledled Cymru.

Byddwn yn parhau i weithio gyda CBAC i ddatblygu a darparu adnoddau i addysgwyr addysgu am bwysigrwydd Rheoli’n Hadnoddau Naturiol mewn modd Cynaliadwy.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Bagloriaeth Cymru CBAC yn yr adran "Briffiau Heriau wedi eu Cymeradwyo gan Fudiadau Allanol".

Hyfforddiant i athrawon ac addysgwyr

Drwy ein rhaglen hyfforddi gallwn bellach gynnig digwyddiadau sy’n tynnu sylw at y defnydd o’n safleoedd ni ac sy’n gweithio mewn partneriaeth ag eraill. Mae hyn yn hyrwyddo amrywiaeth eang o bynciau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm STEM a’r cwricwlwm Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh).

Mae digwyddiadau fel hyn yn cynnig adnoddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, gweithgareddau ymarferol a data cyfredol i’w ddefnyddio er mwyn ei ddadansoddi a’i ymchwilio gyda grwpiau o bob oed a gallu.

Rhoddodd ein diwrnod hyfforddi rhad ac am ddim ‘O’r diferyn glaw i’r tegell’ diweddar wybodaeth i addysgwyr am agweddau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd storio dŵr, echdynnu a rheoli’r Afon Ddyfrdwy o'i ffynhonnell i'r aber.

Defnyddiwyd data go iawn i greu gweithgareddau i gyd-fynd ag ystod o bynciau'r cwricwlwm, ac rydym hefyd wedi cyflwyno ein hastudiaethau achos lliniaru llifogydd TGAU a Lefel A yn Llanelwy a Dolgellau. Dangoswyd hefyd sut i ddod â dysgu'n fyw drwy ddefnyddio llwybr afon leol ac ystod o weithgareddau ymarferol.

Bydd adnoddau a ddatblygwyd fel rhan o'r digwyddiad hyfforddi ar ein gwefan cyn bo hir fel bod pawb yn gallu eu defnyddio a'u haddasu ar gyfer eu hafonydd lleol.

Edrych i’r dyfodol

Felly mae 8 mis cyntaf ein dull newydd o ddarparu addysg a dysgu wedi bod yn brysur, ond mae digon mwy i'w wneud!

Mae ein rhwydweithiau addysg a dysgu yn parhau i dyfu ac yn offer cyfathrebu pwysig wrth i ni gyflwyno ein pecynnau adnoddau a’n negeseuon Rheoli Adnoddau Naturiol mewn modd Cynaliadwy.

Mae Grwpiau Rhwydwaith lleol Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn cynnig cyfleoedd gwych i rannu arfer dda, manteisio ar rannu sgiliau a digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus, derbyn cylchlythyr misol, a gweithio ar brosiectau a rhaglenni gyda phobl o'r un anian â chi.

Rydym wrthi’n datblygu ystod o adnoddau dysgu ac mae llawer o waith i'w wneud er mwyn creu tudalennau gwe newydd, hawdd eu defnyddio, sy’n hygyrch i bawb.

Mae gennym hefyd waith pwysig o ran dylanwadu ar y cwricwlwm newydd ac rydym yn creu cysylltiadau gyda Cymru Ifanc i'n helpu i weithio gyda phobl ifanc wrth i ni ddatblygu ein strategaethau a'n polisïau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu yn ac am yr amgylchedd naturiol - yr ystafell ddosbarth fwyaf sydd gennym yng Nghymru, a sut i'w reoli yn gynaliadwy heddiw ac yn y dyfodol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cysylltwch â ni ar education@naturalresourceswales.gov.uk .

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.