Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

#DewchiDdarganfod bywyd gwyllt y gwanwyn

Two children with their hand hand over their eyes

Rydyn ni wedi dewis pump o'n safleoedd ni i chi fynd am dro iddyn nhw fel teulu, er mwyn chwilio am fywyd gwyllt y gwanwyn hwn. Nid yn unig maen nhw’n gartref i rai planhigion ac anifeiliaid rhyfeddol, maen nhw hefyd yn cynnwys llwybrau cerdded hawdd i’r coesau bach yna, ac yn lleoedd delfrydol i blant gael anturiaethau lu yn yr awyr agored.

Darllenwch ymlaen a byddwch yn barod i droi’n deulu o anturiaethwyr bywyd gwyllt.

Gwiwerod coch - Coedwig Niwbwrch, Ynys Môn

Paciwch eich ysbienddrych ac anelwch drwyn y car at Ynys Môn am y cyfle gorau i ddarganfod y wiwer goch, un o famaliaid mwyaf prin Prydain, yng Nghymru.

Dechreuwch arni drwy fynd â'r plant ar ein taith Gwiwer Goch fer o faes parcio Llyn Parc Mawr yng Nghoedwig Niwbwrch. Dim ond awr o hyd yw’r llwybr hawdd yma ac mae arwyddion tuag ato o'r maes parcio, ac mae'r paneli ar hyd y llwybr yn rhoi gwybodaeth am sut mae Sara, y wiwer goch, a'i ffrindiau yn byw yn y goedwig a sut yr ydym yn edrych ar ôl y goedwig, gyda’r gwiwerod mewn golwg.

Yn ôl ym maes parcio Llyn Parc Mawr, croeswch eich bysedd a chadwch eich llygaid ar agor ac efallai y gwnewch chi sylwi ar wiwer goch go iawn yn un o'r nifer o fwydwyr sy’n britho’r coed o’ch cwmpas.

Darganfyddwch fwy am Goedwig Niwbwrch

Blodau gwyllt - Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi Ynyslas, ger Machynlleth

Does dim angen teithio i Sioe Flodau Chelsea i weld blodau hardd pan fo twyni tywod Ynyslas yn fyw gyda chymaint o flodau gwyllt gwych.

Mae tegeirian y gors yn dechrau blodeuo yn y twyni yma ar ddechrau mis Mehefin, ac yna’r tagaradr, briwydd felen a theim yn ddiweddarach yn y mis. Gallwch weld caldrist y gors hefyd, yn tyfu yn y twyni llaith isel. Beth am brynu un o'r canllawiau adnabod blodau o'r ganolfan ymwelwyr a gweld faint o rywogaethau gwahanol y gallwch eu cyfrif?

Mae yna lwybr pren byr o'r ganolfan ymwelwyr i lawr i'r traeth (cofiwch eich bwced a rhaw!) a dwy daith gylchol gydag arwyddion tuag atynt o faes parcio’r traeth.

Edrychwch ar dudalen Facebook y ganolfan ymwelwyr am fanylion eu digwyddiadau darganfod blodau yn ystod Mehefin - mae’r rhain yn gallu bod yn boblogaidd iawn felly mae'n well i chi archebu lle o flaen llaw.

Darganfyddwch fwy am Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi Ynyslas

Barcutiaid coch - canolfan ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Yn adnabyddus fel canolfan bwydo ar gyfer barcud coch, mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian yn eistedd ar ben dyffryn trawiadol ym Mynyddoedd Cambria.

Mae'r olygfa ddramatig yn digwydd am 3pm bob dydd yr adeg yma o'r flwyddyn - gwnewch yn siŵr eich bod yno mewn da bryd i weld hyd at 150 o’r adar ysglyfaethus unigryw hyn yn dod i mewn i fwydo ger y llyn.

I gael golwg agos ar yr adar hyn, dilynwch Lwybr y Barcutiaid, sy’n cynnig mynediad hawdd o amgylch y llyn gyda chuddfan adar yn edrych dros yr ardal fwydo. Mae yna hefyd llwybr pos anifeiliaid ar hyd yr un ffordd - cymerwch daflen o'r ganolfan ymwelwyr cyn cychwyn - ac yna cewch weld faint o gerfluniau o anifeiliaid y gall y plant ddod o hyd iddyn nhw.

Os nad ydyn nhw wedi blino’n lân ar ôl yr holl wylio bywyd gwyllt, ewch i'r parc chwarae antur, lle mae yna ardal ar gyfer plant bach ac un ar gyfer plant hŷn, neu ymlaciwch yn y caffi a mwynhewch yr olygfa o'r balconi dros y llyn.

Darganfyddwch fwy am Fwlch Nant yr Arian

Pryfed - Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron ger Tregaron

Os oes gan y plant ddiddordeb mewn pryfed, yna Cors Caron, ardal eang o wlypdir ger Tregaron, yw’r lle delfrydol ar gyfer diwrnod allan fel teulu.

Wrth i’r gwanwyn ffarwelio er mwyn gwneud lle i’r haf, mae'r warchodfa yn dechrau cyffroi gyda phryfed o gacwn i bryfed hofran ac o ieir bach yr haf i weision y neidr. Mae hefyd yn lle da i sylwi ar gorynnod - mae bron i 100 o wahanol rywogaethau o bry cop wedi cael eu cofnodi yma.

Mae'r pryfed yn gwledda ar amrywiaeth o fwyd yma, diolch i nifer o wahanol blanhigion sy'n ffynnu ar yr amrywiaeth o briddoedd o amgylch y warchodfa.

Mae'r llwybr pren cylchol yn ffordd hwyliog o archwilio Cors Caron. Mae'n hwylus i gadeiriau olwyn a choetsys bach ac yn mynd â chi allan dros ran o'r gors enfawr. Hanner ffordd ar hyd y llwybr, mae adeilad arsylwi lle gallwch gymryd seibiant a rhoi cynnig ar adnabod rhai o’r adar.

Darganfyddwch fwy am Gors Warchodfa Natur Genedlaethol Caron

Hwyaid a chywion - Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlypdiroedd Casnewydd

Mae ymwelwyr ifanc a rhai llai sionc ac ifanc yn dwlu gweld hwyaid bach a chywion yn siglo ar y dŵr ar adeg hon o'r flwyddyn yng Ngwlypdiroedd Casnewydd.

Heriwch y plant i adnabod cywion elyrch dof, cywion hwyaid copog, cywion cwtieir a chywion gwyachod bach. Hyd yn oed os nad ydych yn digwydd gweld llawer o adar, rydych yn sicr o weld tegeirian bach y gors yn harddu ochrau’r llwybrau drwy'r corsleoedd.

Mae'r warchodfa yn gris-groes gyda llwybrau a llwybrau pren, sy'n hwylus i gadeiriau olwyn ac yn addas ar gyfer coetsis bach, ac mae digon o blatfformau gwylio lle gallwch sganio’r pyllau.

Mae yna ddigon o arwyddion i ddod o hyd i Wlypdiroedd Casnewydd, mae ychydig y tu allan i ddinas Casnewydd, ac mae digon o wybodaeth am yr adar yn y ganolfan ymwelwyr RSPB wrth y fynedfa ger y maes parcio. Os ydych chi awydd mynd am dro hirach, mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd heibio ymyl y warchodfa - edrychwch ar y dudalen darganfyddiadau teulu ar y wefan am ysbrydoliaeth.

Darganfyddwch fwy am Warchodfa Natur Genedlaethol Gwlypdiroedd Casnewydd

Dewch yn deulu o anturiaethwyr bywyd gwyllt

Yn ogystal â'r pum hafan i fywyd gwyllt, mae gennym lawer o lefydd eraill sy'n croesawu teuluoedd, lle gallwch chi ddod yn agosach at natur ledled Cymru.

Mae gennym bopeth rydych eu hangen am ddiwrnod allan gwych i'r teulu o ardaloedd chwarae i gaffis, o lwybrau beicio hawdd i lwybrau cerdded hwylus i goetsis bach.

Ond y gorau oll i chi sydd â llygaid ar y geiniog, cewch ymweld â’r cyfan am ddim (er efallai bydd angen i Mam neu Dad dalu am y maes parcio!).

Darganfyddwch fwy am beth sydd yn eich ardal chi a chynlluniwch eich diwrnod allan i'r teulu yn yr awyr agored.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.