Bywyd Prentis TG Cyfoeth

Hanes Bethan, yn trafod ei phrofiad fel prentis yn ein tim TG.

Bethan NewberyRydym ar hyn o bryd yn chwilio am Brentisiaid TG. Hwn fydd y pedwerydd grŵp i ymuno â’n tîm TG prysur.

Yn ein blog diweddaraf, mae Bethan Newbery, a oedd yn brentis TG ond sydd bellach yn hyfforddai, yn ateb cwestiynau am ei phrofiad fel prentis yn Cyfoeth Naturiol Cymru.

Sut mae bod yn rhan o gynllun prentisiaeth Cyfoeth wedi bod o fudd i chi?

Rwyf wedi dod i hyd i faes TG yr wyf i’n mwynhau gweithio ynddo, wedi ennill tystysgrifau Llyfrgell Isadeiledd Technoleg Gwybodaeth (ITIL) a Microsoft, wedi gwella nifer o fy sgiliau, i gyd wrth weithio gyda nifer o weithwyr proffesiynol gwych!

A fedrwch chi roi esiampl o’r math o waith yr ydych yn ei wneud ac unrhyw brosiect yr ydych wedi ymwneud ag ef?

Mi wnes i ddechrau fel prentis ym mis Mehefin 2015, a dechreuais weithio gyda’r Tîm Cymorth Cymhwyso. Mae’r tîm yn cynnwys nifer o beirianwyr arbenigol sy’n gofalu am ein gwefan, systemau rhybudd llifogydd a chymaint mwy. Mae bod yn rhan o’r tîm hwn wedi rhoi cyfle i mi gymryd rhan mewn sawl gwahanol fath o brosiect, fel datblygu mapiau digidol a helpu i ail-ddylunio’r ap llifogydd.

Rwyf nawr yn gweithio tuag at arbenigo mewn Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM). Mae’r tîm CRM yn cefnogi staff CNC sydd yn profi anhawster â’r cymhwysiad.  Symudais i’r tîm hwn tua phedwar mis yn ôl, a hyd yn hyn rwyf wedi gweithio llawer gyda chwsmeriaid, gan roi cymorth iddynt pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le ac yn rhoi cyngor er mwyn eu helpu.

Beth yw’r peth mwyaf gwerth chweil yr ydych wedi ei wneud ers bod yn brentis, a pha heriau ydych chi wedi gorfod eu hwynebu?

Mae’n anodd meddwl am un peth yn unig, fodd bynnag, mae helpu pobl yn rhoi llawer o foddhad i mi felly mae’n rhaid i mi ddewis hynny. Rwyf wedi cymryd mwy o ran mewn pethau yn sgil fy mhrentisiaeth, ac rwyf yn rhyngweithio gyda chwsmeriaid wyneb yn wyneb yn amlach. Dydw i byth yn blino ar dderbyn diolch ar ôl mynd y tu hwnt i’r gofyn!

Nid yw popeth wedi bod yn hollol ddidrafferth. Rwyf wedi gorfod dysgu nifer o bethau newydd nad oeddwn i’n gwybod llawer amdanynt gynt, ac rwyf wedi gorfod gwneud pethau y tu hwnt i’r hyn yr wyf yn gyfforddus yn ei wneud. Ond mae cael profiad mewn gwahanol feysydd o fewn y Tîm Cymorth Cymhwyso wedi bod o fudd mawr i mi.

Pa gyngor fyddwch chi’n ei roi i rywun sydd yn ystyried gwneud cais am brentisiaeth?

Byddwn yn sicr yn argymell gwneud cais am brentisiaeth, ac yn argymell iddynt anfon eu cais mor fuan â phosib os oes ganddynt ddiddordeb!

Ar ôl bod yn y brifysgol a derbyn prentisiaeth, byddwn yn dweud fy mod i’n fwy parod i gael swydd ar ôl yr olaf o’r ddau.

 

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru