Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwellwch eich hwyliau’n naturiol

Efallai nad Chwefror yw eich hoff fis ar gyfer anturiaethau yn yr awyr agored, ond a oeddech chi’ch gwybod bod lapio’n gynnes a mynd allan yn y gaeaf yn gallu bod yn wych i’ch iechyd meddwl?

Ein cynghorydd iechyd, Jess Williams, sy’n egluro pam na ddylen ni aros tan yr haf i fynd allan am awyr iach.

Gall misoedd tywyll, oer y gaeaf effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd. Er bod rhai ohonon ni wrth ein bodd yn cael cyfle i swatio o dan flanced gynnes gyda chawl cartref, mae eraill yn ysu am oriau hirach o olau dydd pan mae mwy o amser i wneud beth y mynnwn ni yn yr awyr agored.

Mae newidiadau tymhorol yn iechyd meddwl rhai pobl, a gall Chwefror deimlo fel mis anodd. Efallai i chi yfed a bwyta gormod, tarfu ar eich cwsg arferol, patrymau ymarfer corff a chymdeithasu, neu efallai eich bod yn poeni am fwrn ariannol y Nadolig.

Ond y newyddion da yw y gall yr amgylchedd gael effaith bositif ar eich iechyd meddwl. Ac nid dim ond drwy ymarfer corff!

Mae’n anodd gwybod ble i ddechrau weithiau, felly dyma ambell ffordd y gall treulio amser yn yr awyr agored yn yr amgylchedd naturiol wella eich iechyd meddwl a’ch lles…

Gweld y gwyrddni, teimlo’r tawelwch

Mae manteision niferus i fannau gwyrdd, a gall bod yn agos at blanhigion a choed eich helpu chi i leddfu straen

Mae hyn oherwydd bod mannau gwyrdd yn cynnig elfen o ysgogiad nad yw’n fygythiol, gan ymlacio a thawelu rhan benodol o’ch system nerfol sy’n gyfrifol am leddfu straen.

Os nad ydych chi’n siŵr ble mae eich mannau gwyrdd lleol, dewch o hyd i goetir neu Warchodfa Natur Genedlaethol sy’n agos atoch chi ar ein tudalen llefydd i ymweld â nhw.

Ewch allan i olau dydd er mwyn cysgu’n dda

Mae gweld golau dydd (nid dim ond yr haul) yn gallu helpu rheoleiddio dau gemegyn pwysig yn eich ymenydd sy’n allweddol ar gyfer cwsg - melatonin a serotonin.

Ceisiwch dreulio amser mewn golau dydd yn ystod y diwrnod – gallai hyn olygu cerdded un safle yn bellach i ddal y bws, neu adael eich desg am ddeng munud amser cinio.

Byddwch yn egnïol os allwch chi

Dechreuwch yn araf os oes angen. Peidiwch â digalonni os nad ydych chi’n teimlo’r un ysgogiad ag arfer.

Ystyriwch roi cynnig ar fathau gwahanol a newydd o weithgarwch neu symudiad er mwyn atal eich hun rhag cymharu hen arferion.

Os ydych chi y tu allan – gorau po leiaf o sŵn trefol.

Crwydrwch rywle newydd

Gall newid awyrgylch fod yn ffordd dda iawn o leddfu straen ac anghofio am bethau a allai fod yn eich poeni chi.

Os ydych chi’n meddwl y gallwch ymdopi ag antur fechan, edrychwch ar ein teithau cerdded gaeafol gorau i gael ysbrydoliaeth. Mae’r teithiau cerdded hyn ar eu gorau ar ddiwrnod ffres o aeaf, gyda rhaeadrau trawiadol, clogwyni gwyntog a golygfeydd o fynyddoedd gwyn. Lapiwch yn gynnes ac ewch allan am antur aeafol.

Gofynnwch am help os oes angen

Ond, rhaid wynebu’r gwir – nid problemau tymhorol yw problemau iechyd meddwl. Waeth pwy ydych chi, neu pa dymor yw hi, gall anawsterau gyda’ch hwyliau, gorbryder a llawer mwy effeithio ar unrhyw un ohonon ni, unrhyw bryd.

Mae gwasanaethau anhygoel ar gael ar gyfer pobl sy’n teimlo fel bod angen cefnogaeth arnyn nhw am unrhyw beth sy’n ymwneud â iechyd meddwl. Mae gan Amser i Newid restr o sefydliadau sy’n cynnig cefnogaeth i bobl sydd mewn argyfwng neu’r rheiny â phroblemau iechyd meddwl.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.