Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Enwebiad gwobr MS gan Allyn Hawkes

Allyn Hawkes next to his van

Rhai fisoedd yn ôl bu Allyn Hawkes yn siarad ar raglen BBC Jason Mohammad am sglerosis ymledol (multiple sclerosis) yn y gweithle.

Rhai fisoedd yn ôl bu Allyn Hawkes yn siarad ar raglen BBC Jason Mohammad am sglerosis ymledol (multiple sclerosis) yn y gweithle.

Siaradodd Allyn am y profiadau cadarnhaol a gafodd yn CNC ac wedi hynny mae wedi ein henwebu ar gyfer gwobr Cyflogwr y Flwyddyn y Gymdeithas MS.

Wel - newyddion da - enillon ni y wobr! Felly diolch i Allyn am ein enwebu ac i Mark Sabine, Nye Cox a'i dim am gynorthwyo Allyn ac i gadw aelod gwerthfawr o'n staff mewn swydd mae o yn garu.

Dyma beth a ddywedodd am weithio i CNC:

Rwyf wedi bod yn gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru ers 2003.

Yn 2012, cefais ddiagnosis o Relapsing Remitting MS. Teimlais fod y byd ar ben ond ar ôl cyfarfod gyda Mark, fy nghyflogwr; dywedodd byddent yn fy nghyflogi cyhyd â phosibl. Rhoddwyd manylion i mi am gynllun cefnogi gweithwyr gyda gwasanaeth cymorth cyfrinachol, rhad ac am ddim ar gyfer cyngor a chwnsela.

Ar ôl y diagnosis, fe gymerodd ychydig o fisoedd i ymgodymu â'r peth. Fe geisiodd Mark ddeall beth oedd yn fy wynebu. Gofynnodd am gyngor gan ein darparwyr iechyd galwedigaethol ar sut y gallai fy nghefnogi. Hefyd gwnaeth rhywbeth anarferol iawn. Daeth gyda mi i weld fy meddyg.

Eglurodd Mark ei fod yn awyddus i wybod mwy am fy nghyflwr a sut gallai helpu. 'Doedd y meddyg heb gynnal cyfarfod fel hyn o'r blaen gyda chlaf a'i gyflogwr. Gwnaeth yr ymweliad dawelu meddyliau pawb. Roedd y meddyg yn deall bod gennyf gyflogwr cefnogol. Cafodd Mark gadarnhad ei bod yn ddiogel i mi barhau â'm gwaith fel gyrrwr cloddiwr. Parhaodd pethau fel arfer am ychydig.

undefined / undefined

Yn 2014 cefais waeledd difrifol ac nid oeddwn yn gallu cerdded yn iawn; roedd rhaid i mi ei dderbyn. Unwaith eto roedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn wych. Gwnaethant drefnu bod fy fan waith a minnau yn dychwelyd i'r tŷ. Daeth Mark ac arweinydd tîm arall i ymweld â mi yn fy nghartref tra oeddwn ar absenoldeb oherwydd salwch. Aethant â mi am frecwast. Daeth cydweithwyr i'm gweld. Roedd yn braf gwybod eu bod yn meddwl amdanaf. Gallwn gadw mewn cysylltiad a gwybod beth oedd yn digwydd yn y gwaith.

Ym Mai 2016 cymerodd fy nghydweithwyr ran yn her y tri chopa blynyddol gan godi arian i gangen leol Abertawe o'r Gymdeithas MS. Dringodd y tîm Ben Nevis, Scafell Pike a'r Wyddfa mewn llai na 23 awr yn cynnwys yr amser gyrru. Euthum gyda hwy i helpu gyda'r gyrru a chefnogi'r cerddwyr. Roedd yn ymdrech wych a llwyddodd y cyfranogwyr i gasglu £3,000.

Yn ystod haf 2016, roeddwn yn gyrru fan y gwaith gyda'r rheolwr. Wrth yrru, ni allwn dynnu fy nhroed oddi ar y cydiwr. Deallais wedyn na allwn yrru'r fan roeddwn yn ei defnyddio. Rwyf wedi gwneud yr un gwaith erioed, allan yn yr awyr agored yn gweithio ar beiriannau trwm, llifiau coed, cloddwyr ac ati. Dwi'n hoffi gwneud hyn ond mae gennyf wendid yn fy mreichiau sy'n ei gwneud yn amhosibl i mi weithredu'r peiriannau.

Yn syth bin gosodwyd pethau mewn lle i fy nghefnogi. Fe'm hatgyfeiriwyd i'r adran iechyd galwedigaethol unwaith eto ac roeddwn ynghlwm yn y broses o ganfod atebion posibl.

Daeth Mark i'm cartref unwaith eto a chyfarfod fy ngwraig, Sue a minnau i egluro'r newidiadau oedd yn digwydd yn y gwaith ac roeddent yn creu swyddi goruchwylio. Dywedodd Mark fy mod yn werthfawr i'r cwmni ac fe'm perswadiodd i ymgeisio am un o'r swyddi newydd.

Roeddwn yn llwyddiannus yn y cyfweliad a chefais swydd newydd fel goruchwyliwr sy'n golygu ymweld â safleoedd, cynllunio peiriannau, iechyd a diogelwch. Ni allaf wneud gwaith â llaw bellach ond mae'r swydd goruchwylio yn berffaith. Mae fel petai wedi'i chynllunio o'm cwmpas. Rwy'n cael fy ngwerthfawrogi ac mae gen i fewnbwn i'w roi pan rwy'n ymweld â'r safleoedd.

Oherwydd yr anawsterau rwy'n ei gael wrth yrru, prynwyd fan awtomatig newydd i mi, gwerth tua £13,000. Hefyd mae gennyf yr hyblygrwydd i gael amser o'r gwaith ar gyfer apwyntiadau meddyg pan fydd angen. Mae'r gefnogaeth a gefais yn golygu llawer i mi - efallai caf 10-15 mlynedd arall mewn gwaith. Mae cael swydd yn gwneud i mi deimlo'n well.

Rwy'n enwebu Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer gwobr Cymdeithas MS oherwydd heb eu cymorth, ni fyddwn mewn swydd rwy'n mwynhau ei gwneud. Rwy'n falch o beth maen nhw wedi'i wneud i mi ac yn falch i barhau i wneud gwaith gwerthfawr iddyn nhw.

undefined / undefined

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.