Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhif Un ar gyfer hygyrchedd gwefan

NRW splash page

Mae’n gwefan wedi profi llawer iawn o newidiadau ers creu Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2013.

Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi gweithio’n galed i gynnal a gwella safonau hygyrchedd y wefan. Nid yn unig mae gennym ofyniad cyfreithiol i gwrdd â safonau Menter Hygyrchedd y We Lefel 2 (AA) ond rydym hefyd am i’n gwefan fod yn hygyrch ac yn hawdd i’w defnyddio - i’n holl ddefnyddwyr.

Yn ddiweddar, cawsom wybod ein bod ar frig Mynegai SiteMorse ar gyfer hygyrchedd Llywodraeth Ganolog y DU.

Yn y blog hwn mae Phil Rookyard, ein Dylunydd Digidol yn sôn am bwysigrwydd gwneud gwefannau yn hygyrch i bawb.

Pam ein bod yn gwneud ein gwefan yn fwy hygyrch i bawb?

Yn sgil y symudiad diweddar i symud mwy o wasanaethau cyhoeddus ar-lein, mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau y gall pawb gael mynediad i’n gwasanaethau ar-lein.

Gall llawer o anableddau rwystro defnyddwyr rhag dod o hyd i wybodaeth ar-lein.

Gall unrhyw un sy’n ddall, sydd â golwg gwael neu hyd yn oed ddallineb lliw gael problemau mawr gyda thestun a delweddau ar y sgrin.

Mae unigolion sy’n dioddef o anableddau symudedd gan gynnwys defnyddio’u dwylo neu sy’n dioddef yn sgil colli eu sgiliau echddygol manwl gael problemau’n defnyddio llygoden neu’n ei chael yn anodd i lywio gwybodaeth allweddol.

Er bod gwefannau yn gyfryngau gweledol yn bennaf, dylai pobl sy’n dioddef o niwed ar eu clyw neu sy’n fyddar dderbyn gwybodaeth werthfawr ar-lein mewn fformat sain.

Gwneud gwefannau yn fwy hygyrch

Mae rhai unigolion yn defnyddio meddalwedd neu offer arbenigol i ddarllen tudalennau’r we neu sy’n eu galluogi i lywio cynnwys y we drwy siarad â’i gyfrifiadur.

Pan yn cyhoeddi cynnwys ar y we bydd gofyn i ni wirio llawer o bethau er mwyn sicrhau bod ein gwefan yn gweithio’n hwylus ar gyfer pobl sy’n defnyddio meddalwedd o’r fath. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan ddelweddau a dolenni’r disgrifiadau cywir a sicrhau bod pob dolen yn gweithio’n gywir.

Mae hefyd yn bwysig fod cynnwys yn cael ei ysgrifennu mewn Saesneg/Cymraeg clir. Mae pawb am ddarllen a deall y cynnwys mor hawdd â phosib ond mae hefyd yn bwysig fod pobl sydd ag anghenion dysgu neu sydd yn ei chael yn anodd canolbwyntio ar ddarnau mawr o wybodaeth hefyd yn eu deal.

Help gan ein ffrindiau

Er mwyn sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch i bob defnyddiwr boed ganddynt anabledd ai peidio roedd angen rhywfaint o gefnogaeth arnom ac felly, mi ofynnom am help gan gwmni Sitemorse.

Mae Sitemorse yn gwirio am gamgymeriadau ar y safle, boed y rheini’n ddolenni gwallus, yn wallau sillafu neu’n broblemau amrywiol eraill y mae gwefannau’n eu profi.

Mae Sitemorse yn sganio ein gwefan bob wythnos a gallwn felly adolygu’r rhestr a chywiro unrhyw gamgymeriadau â uwcholeuir.

Pob chwarter, maent yn darparu mynegai a phob chwarter rydym yn cael ein gosod rhywle yn y mynegai hwnnw.

Cyhoeddi canlyniadau’r chwarter cyntaf. . .

Yn ail chwarter 2013, gosodwyd ni yn safle 78 allan o 206 o sefydliadau'r Llywodraeth Ganolog ar fynegai Sitemorse.

Yn Ionawr 2016, gosodwyd ni yn safle 185 ac ym mis Tachwedd 2016, gosodwyd ni yn safle 10 allan o 206 o sefydliadau.

Mae canlyniadau chwarter cyntaf 2017 yn awr wedi eu cyhoeddi ac am y tro cyntaf, rydym wedi cyrraedd y safle cyntaf ym mynegai sefydliadau’r Llywodraeth Ganolog.

Gellir gweld yr adroddiad llawn - The full report, sydd hefyd yn cynnwys y sefydliadau sydd wedi gwella a dirywio fwyaf yn ein categori, ar-lein.

Sut wnaethon ni gyrraedd rhif 1?

Mae’n sgôr wedi gwella drwy fonitro cyson a gallwn ganolbwyntio ar drin dolenni gwallus – llawer o’r rhain mewn PDF a lanlwythir i’r safle.

Defnyddiwyd data wythnosol Sitemorse i drin problemau a oedd yn bodoli cynt gan sicrhau bod dolenni gwallus yn gweithio, bod gan ddelweddau ddisgrifiad a bod pob gair wedi ei sillafu’n gywir.

Mae’r sganiau hefyd yn gwirio bod ein safle ar gael 99.9% o’r amser. Mae’n edrych ar ein brand ac am ffyrdd i wella’n cynnwys er mwyn gwneud bywyd yn haws i’n defnyddwyr.

Ein gwefan ar ei newydd wedd

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar gynllun newydd i’n gwefan a gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud pethau’n haws eto i’n cwsmeriaid – bydd yn mynd yn fyw yn Ebrill 2017. 

Bydd y safle’n cynnwys delweddau gweledol newydd, strwythur diwygiedig ar gyfer y cynnwys a gwelliannau i gynllun y dudalen gartref a’r tudalennau cynnwys.

Gobeithiwn y bydd y dudalen gartref yn haws i’w defnyddio fel y gall cwsmeriaid ganfod y dudalen chwilio a’r brif ddewislen a chanfod y cynnwys maent yn ei ddefnyddio fwyaf yn ein hadran ‘Mwyaf Poblogaidd.’

Bydd llawer o waith eto i’w wneud er mwyn gwella’n cynnwys a gwneud ein gwasanaethau ar-lein mor hawdd â phosib i’w defnyddio.

Rydym yn ymrwymedig i barhau i wella’n gwefan ar gyfer pawb. Os profwch unrhyw broblemau yn defnyddio’n gwefan, cysylltwch â  website@naturalresourceswales.gov.uk

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.