Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Mae’r holl sôn yr wythnosau diwethaf am iPhone6 yn plygu yn fy atgoffa am sut rydyn ni wedi cyflwyno ffonau clyfar a thabledi yn Cyfoeth Naturiol Cymru a sut mae hynny’n berthnasol i’r ‘Gromen Newid’. Os nad ydych chi’n gyfarwydd â’r dehongliad seicolegol o sut y mae pobl, fel arfer, yn adweithio i’r hyn sy’n amharu ar eu bywydau, dyma lun bychan…

The Change curve

Felly, yn aml iawn, pan fyddwn ni’n clywed fod rhywbeth yn mynd i ddigwydd, gosod desg mewn lle gwahanol, offer cyfrifiadurol newydd neu symud i dîm newydd, ein hadwaith cyntaf yw “Does dim rhaid i hyn ddigwydd, rwy’n iawn lle’r ydw i, rwy’n mynd i ymladd hyn”.

Yna, pan fyddwn ni’n sylweddoli fod ymladd yn ofer, rydyn ni’n gwylltio, yn aml am ein bod yn cael ein gorfodi i wneud rhywbeth yn erbyn ein hewyllys. Mae meddyliau megis “Rwy’n casáu fy nesg newydd, rwy’n casáu fy system newydd, mae fy nhîm newydd yn rhyfedd” yn ein rhwystro rhag symud ymlaen.

Yna, efallai, y byddwn ni’n dechrau chwilota, efallai’n gwneud ffrind newydd yn y tîm newydd, yn dechrau dod i ddeall yr offer newydd neu’n sylweddoli fod y tîm newydd yn mynd i Dominos ar nos Wener.

Yna, o’r diwedd, daw’r derbyn ac yn aml deimlad o “dyw hyn ddim mor ddrwg â hynny” neu, gobeithio, “mae’n llawer gwell gen i hyn”, “mae fy nhîm newydd yn wych” ac, weithiau, dipyn bach o euogrwydd am fod mor wirion a difaru ein bod yn glynu cymaint wrth y gorffennol ac mor gaeth wrtho.

Pam fy mod i’n casáu’r gromen newid…

Martin Britton with a colleagueRwy’n casáu’r gromen Newid – mae’n fy ngwylltio, mae mor gywir ac, er fy mod i’n ei deall yn eithaf da ers blynyddoedd, rwy’n sylweddoli ei bod yn dangos fy nhaith yn berffaith bob tro y mae yna newid. Fel arfer, rwy’n sylweddoli hanner ffordd drwy’r gromen, sy’n fy nhaflu braidd – efallai mai dyma’r dirgelwch, nad ydw i mewn gwirionedd ond yn dechrau dod i ddeall y Gromen Newid (ydw i wedi symud o Wylltineb i Archwilio?).

Rwy’n bengaled iawn hefyd (er mae’n well gen i’r disgrifiad penderfynol!)ac yn cael fy nal yn y cyfnod gwadu a gwylltio yn llawer hwy na’r rhan fwyaf – cewch enghraifft dda o hynny ar fy mlog Yammer. Ond, ar yr ochr olau, rwy’n codi’n gyflym i’r cyfnod derbyn a hyd yn oed annog, er yn gyndyn i ddechrau.

Er mwyn i chi lawn sylweddoli gymaint ydw i mewn rhigol, rwy’n cael yr un cyrri bob nos Sul, bron yn ddi-ffael, o’r un lle ers tua deng mlynedd. Wythnos neu bythefnos yn ôl, allwn i ddim dilyn y patrwm a’r tro nesa i mi fynd yno roedd Mr Choudhary, y perchennog, y dweud ei fod yn poeni amdana i ac ofn fod rhywbeth wedi digwydd i mi. Mae’n rhoi anrhegion Nadolig a phen-blwydd i mi hefyd.

Rwy’ hefyd yn bwyta’r un grawnfwyd i frecwast, o’r un bowlen, gyda’r un llwy – mae yna enghreifftiau eraill, ond rydych chi’n gweld be ydi be!

Ymuno a’m cydweithwyr ar y gromen newid

Felly, yr wythnos o’r blaen, roeddwn i yn nepo Cilfynydd lle mae tabledi a ffonau clyfar yn cael eu cyflwyno.

I ddangos undod â’m cydweithwyr, fe ildiais fy nghyfrifiadur pen desg a’i newid am dabled. Roedd wedi bod yn gorwedd yna, ar fy nesg, am dair wythnos, felly roeddwn i’n meddwl y byddai’n well i symud o’r cyfnod “Gwadu”.

Gan ei fod yn newid roeddwn i wedi’i dynnu ar fy mhen fy hunan, roedd y cyfnod “Gwylltineb” yn llai ond doedd bod yn sâl ac â thwymyn ddim yn help, er nad oeddwn i ddim wedi torri unrhyw beth y tro yma. Rwy’n bendant yn y cyfnod “Archwilio” erbyn hyn ac yn fodlon fy mod â syniad gwell o’r daith y mae fy staff arni.   Roedd y staff yng Ngilfynydd i’w gweld yn bositif iawn ac yn amlwg doedden nhw ddim yn rhy flin gyda’r newid gan eu bod wedi fy anfon i gaffi eithaf pleserus i gael ychydig o ginio. Mae pawb yn wahanol, ond fe fyddai’n dda gen i pe gallwn i symud mor gyflym drwy’r cyfnodau cynnar â rhai o’r bobl oeddwn i wedi’u cyfarfod yr wythnos diwethaf.

Byddai’n wych clywed eich sylwadau ar ddringo’r gromen newid – yn enwedig os ydych yn bengaled fel fi!

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.