Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Yn falch o fod â sêl bendith y Forest Stewardship Council® (FSC®)

A Valley surrounded by trees and mountains

A wyddech chi ein bod yn rheoli Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru (WGWE) sy'n 126,000 hectar o faint?


A wyddech chi hefyd fod y pren o fewn y WGWE, ac unrhyw gynhyrchion ohono yn ardystiedig eu bod o ffynhonnell gynaliadwy?

Heddiw (30 Medi 2016), bydd y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigaeth (FSC®) yn cynnal eu dathliad blynyddol o goedwigaeth gyfrifol gydag FSC Friday.

Mae deiliaid tystysgrif FSC, aelodau, a phartneriaid yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar hyd a lled y byd i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o reoli coedwigoedd mewn modd cyfrifol, a rhan yr FSC yn hyn.

Felly dyma gyfle i mi ddweud ychydig wrthych chi am FSC a'r ystâd coetir yr ydym yn ei rheoli.

Felly beth yw'r Forest Stewardship Council® (FSC®)?

Mae’r FSC yn system o ardystio coedwigoedd sy'n golygu y gall defnyddwyr fod yn sicr bod pren, papur, a chynhyrchion coedwig eraill yn dod o ffynhonnell gynaliadwy. Felly, os fyddwch yn prynu rhywbeth gyda label FSC arno, byddwch yn gwybod ei fod wedi’i wneud o bren sy'n dod o goedwigoedd FSC ardystiedig.

Mae gennym 'sêl bendith' yr ers mis Tachwedd 1999 ac rydym yn falch o reoli, prosesu a dosbarthu'r pren yng Nghymru i'r safonau cymdeithasol ac amgylcheddol uchaf. Ein côd drwyddedu yw FSC – C115912.

Rydym hefyd yn cwrdd â Safon Sicr Coetir y Deyrnas Unedig (UKWAS) sef y safon rheoli coedwigoedd a gymeradwyir gan FSC-UK ar gyfer y DU.

Rheoli coedwigoedd Cymru i gwrdd â safonau’r FSC

A ninnau â chymaint o hectarau o dir i ofalu amdanynt, mae'n bwysig ein bod yn rheoli coetiroedd a choedwigoedd er mwyn darparu rheolaeth adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. Mae ardystiad FSC yn cyd-fynd yn dda â hyn gan ei fod ynghlwm â’r un meini prawf cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Rydym wedi ymrwymo i gynnal ein hardystiadau UKWAS ac FSC fel ein bod yn parhau i reoli ein coetiroedd a’n fforestydd mewn modd cynaliadwy ac yn gallu masnachu ein cynhyrchion coedwig fel rhai ardystiedig.

Mae ein prosesau rheoli coedwigoedd yn cael eu hasesu'n llawn bob 5 mlynedd ynghyd â mân archwiliadau blynyddol. Bydd yr archwiliad nesaf yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 28 Tachwedd, ac yn canolbwyntio ar ardal y De Orllewin.

Bydd yr asesiad yn edrych ar ystod o’n prosesau a'n gweithdrefnau sy’n ymwneud ag adnoddau dynol, ymgysylltu â rhanddeiliaid, cyfathrebu a'n hasedau corfforaethol pan fo’r rhain yn effeithio ar reoli coedwigoedd.

Felly, pan fyddwch yn prynu unrhyw gynnyrch coedwig chwiliwch am logo’r FSC er mwyn bod yn sicr eich bod yn cefnogi rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy, ac fe allai’r cynnyrch hwnnw fod wedi dod o’r coetiroedd yr ydym ni’n eu rheoli.

Gwybodaeth am goedwigaeth

  • Mae Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru yn cwmpasu bron i 6% o gyfanswm arwynebedd tir y wlad - felly ni yw'r rheolwr tir mwyaf yng Nghymru
  • Ni hefyd yw’r cyflenwr mwyaf o bren ardystiedig yng Nghymru
  • Mae tua 850,000 o dunelli o bren yn cael ei gynhyrchu’n gynaliadwy ar Goetir Llywodraeth Cymru’n flynyddol - mae hyn yn cynnal miloedd o swyddi’n uniongyrchol ac yn cyfrannu at economi Cymru
  • Ein coed ni sydd i gyfrif am 60% o sector prosesu pren Cymru
  • Fel gwerth i economi'r DU, mae pren o werth tebyg i ddur - fodd bynnag, y DU yw'r 3ydd mewnforiwr mwyaf o bren yn y byd, ac rydym yn dal i fewnforio dros 80% o'r pren a’r cynhyrchion pren a ddefnyddir yma
  • Ond nid ydym yn rheoli'r WGWE ar gyfer pren yn unig - ni hefyd yw’r darparwr hamdden awyr agored mwyaf yng Nghymru

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.