Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adfer costau trwsio ar ôl ralio

Clirio llystyfiant i wylwyr ralio yng ngoedwig Clocaenog

Pam mae angen i ni adfer costau trwsio ffyrdd coedwigoedd ar ôl digwyddiadau ralïo.

Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, mae trafodaethau lu wedi'u cynnal am ein penderfyniad i adfer ein costau pan fyddwn yn trwsio ffyrdd coedwigoedd ar ôl digwyddiadau ralïo. Rydym yn parhau i weithio'n galed gyda'r MSA i geisio canfod datrysiad sy'n golygu bod modd i ni gynnal digwyddiadau ralïo  ar y tir yr ydym yn ei reoli.  Gwyddom y gwerth y mae ralïo  yn dod i Gymru, yn enwedig i'r economi wledig, ac mae'n codi proffil Cymru ar lwyfan y byd.

Y llynedd, fe wnaethom gyfrifo cyfanswm y gost i ni atgyweirio ffyrdd coedwigoedd ar ôl ralïau. Cafwyd anghysondeb mawr rhwng yr hyn y gwnaethom ei godi a'r hyn y gwnaethom ei wario, gwahaniaeth o £300,000, y mae'n rhaid i ni ei ganfod o'n cyllidebau. Mae'r cyllidebau hyn dan bwysau a rhaid i ni wneud y mwyaf o'r adnoddau sydd gennym.

Mae'r arian yr ydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru yn cael ei roi i ni i fodloni dyletswyddau penodol o fewn ein cylch gwaith fel sefydliad. Mae hyn yn cynnwys pethau megis diogelu bywyd gwyllt pwysig, gostwng risg o lifogydd i bobl a gwella ansawdd ein haer, ein tir a'n dŵr. Dyma'r pethau y gofynnir i ni eu cyflwyno ar gyfer pobl Cymru ac nid oes yn rhaid i ni wario arian ar bethau sy'n disgyn y tu hwnt i hyn.

Rydym hefyd yn rheoli ystâd goed Llywodraeth Cymru ar eu rhan - yn bennaf fel ffynhonnell bren fel rhan o ddiwydiant sydd gwerth £450 miliwn i Gymru - ond yn gynyddol fel lle i bobl ei fwynhau. Rydym hefyd yn caniatáu mentrau eraill, mwy masnachol ar y tir hwn, a rhaid i'r rheini sydd yn ei ddefnyddio dalu ein costau. Mae hyn yn cynnwys pethau megis ffilmio, digwyddiadau beicio mynydd a ralïo . Mae dyletswydd arnom i drethdalwyr Cymru ac i'r Llywodraeth i wneud hyn yn gywir er tegwch i bawb.

Yn achos ralïo , fe wnaethom sylweddoli nad ydym wedi bod yn codi digon ers sawl blwyddyn am y gwaith yr oeddem yn ei wneud a hynny gan fwy na 50% ac, oherwydd y pwysau ar gyllidebau yn y sector cyhoeddus, ni allwn fforddio colli'r swm hwnnw o arian o'n cyllideb. Dyna pam ein bod ni wedi dechrau trafod gyda'r MSA am y broblem yn gynharach eleni er mwyn ceisio canfod datrysiad i dorri'r costau neu i gynyddu'r hyn yr ydym yn ei godi.

Gobeithio y bydd modd i ni ganfod datrysiad er mwyn osgoi colli ralio rhag digwydd yn ein coedwigoedd.

David Edwell, Pennaeth Menter

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.