Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyfoeth – ein cynllun prentisiaid

Wel, dyma fy mlog cyntaf, erioed! Rydw i wedi cael ordors i sgrifennu rhywfaint am Gynllun Cyfoeth, felly gwell imi ddechrau o’r dechrau.

Creu tîm TGCh hunangynhaliol…
Wrth sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru, mi wnes i arwain y dasg o greu seilwaith TGCh i’r sefydliad.

Yn gynnar yn y broses mi benderfynais nad oeddwn i eisiau bod yn ddibynnol ar gwmni TGCh allanol mawr. Yn hytrach, roeddwn i o’r farn y dylen ni greu ein tîm TGCh mewnol ein hunain, gan gyflogi’n lleol yng Nghymru, a defnyddio’r tîm bach a oedd gennym ni’n barod fel man cychwyn.

Ond, roedd ’na broblem. A minnau wedi bod yn y diwydiant TG ers peth amser, roeddwn i’n ymwybodol mai sylfaen sgiliau eitha cyfyngedig sydd ’na yng Nghymru – yn bennaf gan fod cymaint o’r bobl sydd gyda’r sgiliau yma’n mynd dros y ffin i weithio.

Gwerth prentisiaethau…
Felly, roeddwn i mewn cryn gyfyng-gyngor. Mi edrychais i ar sut y dechreuodd fy ngyrfa i, ac roeddwn i’n lwcus fod gen i brentisiaeth o fath pan oeddwn i’n ddeunaw oed (er mai un anffurfiol oedd hi); ac roeddwn i’n gwybod yr adeg honno pa mor lwcus oeddwn i o gael cyfle o’r fath, oherwydd prin iawn oedden nhw ar y pryd.

Pan oeddwn i’n 23 oed roeddwn i’n rhedeg fy nhîm fy hun o ddatblygwyr meddalwedd, ac roeddwn i’n wynebu’r her o gael gafael ar bobl a oedd yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol yma am y tro cyntaf, felly dyma fi’n lansio cynllun i raddedigion.

Er bod ’na griw clyfar iawn o fechgyn a genethod wedi dod trwy’r drws, mi sylweddolais i nad oedd yr hyn roedden nhw wedi’i ddysgu yn y brifysgol yn ddigon manwl i fod o fudd, neu fod yr wybodaeth eisoes braidd yn hen – problem sy’n perthyn yn arbennig i TGCh, rydw i’n meddwl.

Sefydlu Prentisiaeth Cyfoeth…
Felly, wrth imi wynebu’r un hen broblem eto yn CNC flynyddoedd lawer yn ddiweddarach, roeddwn i o’r farn mai prentisiaethau oedd y llwybr i’w ddilyn.

Roedd gen i gryn frwydr o ’mlaen wrth lansio’r cynllun, a bu’n rhaid imi berswadio Llywodraeth Cymru ac e-Sgiliau er mwyn eu cael nhw i dderbyn gwerth cymwysterau’r gwerthwyr (Microsoft a Cisco, er enghraifft) fel targedau derbyniol ar gyfer prentisiaethau. Yn lwcus, mi ges i lawer o gefnogaeth gan Emyr (ein Prif Weithredwr) a ’nghyd-aelodau ar y Tîm Gweithredol i fwrw ymlaen â hyn.

Ein prentisiaid…
Mae gennym ni 9 o brentisiaid rŵan ac maen nhw wedi rhagori ar ein holl ddisgwyliadau o safbwynt eu gallu, a pha mor sydyn y gallan nhw fod yn gynhyrchiol ac yn ddefnyddiol. Yn wir, fydden ni ddim yn gallu gwneud hebddyn nhw rŵan, a chyn bo hir mi fyddwn ni’n recriwtio mwy gobeithio.

Some of the Cyfoeth apprentices with Martin Britton and Martin Parkinson

Rhai o’n prentisiaid Cyfoeth gyda fi a Martin Parkinson (Pennaeth TGCh)

Mae eu brwdfrydedd ifanc yn heintus – yn wir, rydw i wedi bod wrthi’n helpu un neu ddau ohonyn nhw i raglennu neu drwsio dyfeisiadau sawl gwaith – ac mae hi bob amser yn anodd fy llusgo fy hun yn ôl at fy nesg, oherwydd roeddwn i wrth fy modd yn gwneud y gwaith yma fy hun bron i 20 mlynedd yn ôl.

Rydw i’n dal i fod o’r farn mai fi sydd orau am wneud y gwaith – ond yn union fel tad yn gwylio’i fab yn chwarae pêl-droed neu rygbi, rydw i’n dweud wrthyf fi fy hun “Mi fedrwn i fod allan yna; mi fuaswn i’n dangos iddyn nhw sut mae gwneud!” Ond mae’n siŵr mai fy nhwyllo fy hun ydw i! Y genhedlaeth nesa sydd piau hi!

Yn sicr, Cynllun Cyfoeth ydy’r peth rydw i fwyaf balch ohono yn fy ngyrfa. Rydw i o’r farn ein bod wedi rhoi cyfle a fydd, hyd yn hyn, yn newid bywydau 9 o bobl ifanc er gwell, a bydd mwy i ddod. Ein gobaith ydy ymestyn ein cynllun prentisiaeth ar draws y sefydliad cyn bo hir.

Rydw i’n falch o weld hefyd fod cwmnïau fel BT, Cyngor Caerdydd a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i gyd yn recriwtio prentisiaid eleni.

Mi fuasen ni wrth ein bodd yn clywed eich barn am fy mlog gyntaf a fy mwriad ydy rhoi’r diweddaraf ichi am gynnydd ein prentisiaid yn ystod y misoedd nesa.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.