Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trydaru a lledaenu’r Newyddion

Sian Williams, Head of Operations North Wales

Mae Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru yn un o nifer o aelodau staff sydd wedi cychwyn ar brosiect twitter, dyma hi'n trafod ei phrofiadau cyntaf o byd mawr Twitter.

Er fy mod fel arfer yn rhywun sy’n ofni unrhyw ddyfais dechnegol, yn rhyfedd iawn, rydw i wedi bod yn dysgu popeth am cyfryngau cymdeithasol dros y ddeufis diwethaf, ac yn rhyfeddach fyth, rydw i’n dechrau mwynhau hynny!

Gydag ychydig o gydweithwyr o bob rhan o’r busnes yn rhan o'r prosiect, rwyf wedi bod yn trydaru o @SianWilliamsNRW am fy ngwaith ers y Nadolig.

Cefais rywfaint o hyfforddiant gan Elgan Hearn yn y tîm cyfathrebu, a bûm yn astudio dogfen o’r enw “How to teach your Mum to use Twitter” (!) ac yna mentro cymryd fy nghamau cyntaf ar-lein.

Rhaid cyfaddef, roeddwn i’n poeni braidd wrth ddechrau, a phostio diweddariadau y gallai’r byd i gyd eu gweld, yn ogystal a chael negeseuon am bobl nad ydw i’n eu hadnabod “yn fy nilyn.”
Ond erbyn hyn rwy’n dechrau arfer efo hynny, felly beth amdani! dilynwch fi – gorau oll po fwyaf ohonoch!

Felly, pam ydw i’n trydaru, a beth ydw i’n trydaru yn ei gylch?

Wel, dyma un peth nad oeddwn i’n sicr amdano ar y dechrau, oherwydd wedi’r cyfan, mae gennym gyfrif Trydar @NatResWales ac mae’r tîm cyfathrebu yn gwneud gwaith anhygoel drwy adael i bobl wybod beth ydym yn ei wneud, felly beth allaf i ei ddweud sy’n wahanol i hynny? undefined

Yr ateb, mewn gwirionedd yw ‘cryn dipyn’!

Yr hyn ydw i wedi ei ganfod yw bod Twitter yn ddyfais ardderchog y gallaf i a’r tîm ei defnyddio i roi amlygrwydd i negeseuon lleol, pethau na fyddai’n cael sylw gan y tîm cyfathrebu gan nad ydynt o angenrheidrwydd yn newyddion ‘proffil uchel’ neu genedlaethol.

Mae’n gyfle hefyd i roi gogwydd mwy personol ar bethau - er bod ffotograff bychan o un o’n safleoedd neu o’n tîm allan yno yn gweithio, yn ddim mwy na gwaith dyddiol i ni, gallai fod yn ffordd ragorol o roi cyhoeddusrwydd inni a dangos y gwaith ardderchog y mae ein timau yn ei gyflawni o ddydd i ddydd.

Rydw i hefyd wedi dechrau ffurfio gwell cysylltiadau â sefydliadau a grwpiau lleol, Gwleidyddwyr, Cynghorwyr lleol ac yn y blaen, ac mae’n debyg fod yn well gan lawer ohonynt gysylltu ag unigolyn yn hytrach na sefydliad cyfan.

Gallant gysylltu â rhywun sy’n agos atynt a thrafod drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Cofiwch, rydw i wedi dysgu fod ‘na rai anfanteision hefyd. Mae Trydar yn rhywbeth byd-eang a chyhoeddus, felly os yw rhywun yn dweud rhywbeth negyddol, mae’n cael ei weld yn syth a’i gyhoeddi i’r byd a’r betws.

Mae’n bwysig ein bod yn rheoli’r sylwadau hyn ac yn ymateb iddynt yn gyflym.

Mae’r oes wedi newid, ers y dyddiau pan oeddem yn derbyn llythyrau ac yn cael wythnos i ymateb, ac yna’r e-bost lle'r oedd rhai dyddiau i ymateb iddynt.

Ym myd y Cyfryngau Cymdeithasol, yn aml mae pobl yn disgwyl ymatebion yn syth - gall hyn fod yn fantais inni, ond gall fod yn anfantais hefyd os nad yw pobl yn cael yr ymateb cyflym maent yn disgwyl ei gael.

Mae nifer syfrdanol o bobl wedi gweld fy nhrydarau, a tydw i ddim yn ceisio brolio, dyna pa mor bwerus y gall y Cyfryngau Cymdeithasol fod mewn gwirionedd!

Dylanwad Cyfryngau Cymdeithasol

Yn ystod y 28 diwrnod diwethaf, cafodd fy nhrydarau eu gweld 101,000 gwaith, a chafodd y “Prif Drydariad”, oedd yn dangos ein gwaith ar ddrysau llanw Porthmadog, ei weld fwy na 6200 o weithiau.

Mae gen i fwy na 170 o ddilynwyr erbyn hyn, ond gobeithiaf y bydd y nifer hwn yn cynyddu dros y misoedd nesaf er mwyn ceisio cael mwy o gyhoeddusrwydd i’r gwaith ardderchog yr ydym yn ei wneud.
Top tweet

Dilynwch fi @SianWilliamsNRW a rhannwch fy nhrydarau i helpu i ledaenu’r gair am ein gwaith ac i bawb yng Ngogledd Cymru, anfonwch eich ffotograffau i mi er mwyn eu trydar.

Y trydarwyr eraill sy’n cymryd rhan yn y prosiect yma yw Ben Wilson, Nadia DeLonghi, Steve Morgan, Ali Chedgy ac Paul Williams.

Gallwch eu dilyn  @BenWilsNRW @NadiaDL_NRW @SteveMorganNRW @DyfiWardensNRW and @WardenCadair.

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.