Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Diogelwch Ymwelwyr yng Nghefn gwlad

Three people on a bike trail standing with their bikes

Mae oddeutu 4.5 miliwn o bobl yn ymweld â’n safleoedd ym mhob cwr o Gymru bob blwyddyn. Mae hyn yn golygu fod tua 1500 o bobl yn mwynhau ein coedwigoedd, ein gwarchodfeydd natur a’n canolfannau ymwelwyr ar hyn o bryd.

Beth bynnag fo’r rheswm dros ymweld â’r safleoedd prydferth hyn, rydym bob amser yn gorfod gwneud ein gorau glas i gadw ymwelwyr yn ddiogel heb ddifetha’r ardal.

Roeddwn yn falch tu hwnt o gael trefnu a gofalu am weithdy deuddydd gan y grŵp Diogelwch Ymwelwyr yng Nghefn gwlad (VSCG), sef fforwm o wahanol reolwyr tir yn y DU ac Iwerddon.

Nod y grŵp yw hyrwyddo canllawiau synhwyrol, cymesur, rhesymol a chytbwys i berchnogion ar sut i reoli diogelwch ymwelwyr.

Treuliwyd diwrnod cyntaf y gweithdy yn BikePark Wales, sef menter breifat-gyhoeddus ar ein hystâd. Roedd hwn yn gyfle ardderchog i ddangos sut y mae diogelwch yn cael ei reoli mewn cyfleuster beicio mynydd ‘lawr allt’ proffil uchel.

Nid cael gwared o’r peryglon sydd dan sylw bob tro

Mae rheoli diogelwch ymwelwyr yn golygu sicrhau cydbwysedd rhwng diogelwch a’r hyn y mae pobl yn dymuno cael profiad ohono – nid yw’n golygu creu cymdeithas sy’n gwbl ddi-risg, neu roi’r gorau i gynnal gweithgareddau hamdden neu ddysgu pwysig.

Mae BikePark Wales yn enghraifft dda oherwydd petaent yn ceisio cael gwared neu leihau’r peryglon yna byddai’n gorsymlhau’r llwybrau, cael gwared o’r holl neidiadau neu ostwng eu huchder. Byddai hyn yn golygu diwrnod hynod o ddiflas i’r bobl hynny sy’n dyheu am lwybr beicio mynydd sy’n gwneud i’r adrenalin lifo!

Yn hytrach na chael gwared o’r risgiau ar y mathau hyn o lwybrau rydym yn amcanu i roi gwybodaeth i feicwyr ynglŷn â’r llwybrau a’r hyn y gallant ei ddisgwyl ar y safle ac ar ein gwefan.

Rheoli diogelwch a chadwraeth

Cafodd Diwrnod 2 y gweithdy ei dreulio ym Mro’r Sgydau ym Mannau Brycheiniog lle’r ydym yn dilyn Egwyddorion Diogelwch Ymwelwyr yng Nghefn gwlad VSCG. Rhoddodd hyn gyfle inni siarad ynglŷn â sut yr ydym yn ystyried diogelwch ymwelwyr, ac ar yr un pryd rhoi sylw i bwysigrwydd cadwraeth.

Mae llawer o aelodau eraill VSCG yn rheoli safleoedd lle ceir peryglon tebyg i’r rhai a geir ym Mro’r Sgydau, megis llwybr Arfordir Penfro a Skellig Micheal oddi ar Arfordir Iwerddon.

Pe byddem yn amgáu holl beryglon y safleoedd â ffensys ac yn gosod arwyddion byddai hynny’n lleihau’r atyniadau arbennig, felly mae’n rhaid inni ddod o hyd i fan canol.

Yn lle hynny, rydym yn defnyddio byrddau gwybodaeth neu baneli dehongli sy’n disgrifio’r gwahanol lwybrau cerdded, unrhyw anawsterau posibl a sut y gall pobl helpu i leihau’r risgiau – er enghraifft paratoi’n briodol a gofalu fod ganddynt y dillad a’r cyfarpar cywir.

Mae ymwelwyr yn cael eu hatgoffa o’r hyn y dylent ei ddisgwyl yn nes ymlaen ar eu taith gerdded, ac os byddant yn penderfynu parhau i ddilyn y llwybr byddant yn gallu mwynhau natur wyllt y safle ar ei gorau.

Y tu hwnt i’r arwyddion terfynol hyn ychydig o risiau, llwybrau pren a marcwyr lleoliad hanfodol sydd (er mwyn arwain y tîm achub mynydd a’r hofrennydd!). Ar ôl gwthio eu hunain gyn belled â hyn, yn gwbl ymwybodol o’r peryglon, nhw biau’r dewis a fyddant yn mentro ymhellach ai peidio.

Wrth inni symud ymlaen, rydym yn gobeithio cymhwyso egwyddorion VSCG i bob un o’n safleoedd fel y gallwn reoli diogelwch y cyhoedd a dod yn ymwybodol o berygl, yn hytrach na bod yn wrth risg.

Bydd rhannu ymarfer gorau ymysg staff a phartneriaid yn ein helpu i daro’r cydbwysedd cywir rhwng diogelwch ymwelwyr, cadwraeth a gwaith cynnal a chadw’r mannau rhyfeddol yr ydym yn gofalu amdanynt.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.