Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pam y mae’n bwysig dysgu, addysgu a chwarae yn yr awyr agored

Karen Clarke

Gall mentro allan a mwynhau’r amgylchedd hardd sydd gennym yma yng Nghymru wneud byd o les inni – fel ein hamddiffyn rhag gordewdra a lleihau symptomau straen.

Ond sut y gall hefyd helpu gydag addysg a gwarchod ein hamgylchedd ar gyfer y dyfodol?

Yn y blog hwn mae Karen Clarke, ein Cynghorydd Addysg a Sgiliau, yn dweud wrthym pam y dylem fynd â’r ystafell ddosbarth i’r awyr agored...

Mae bod ynghanol byd natur a’i brofi drosom ein hunain yn ein helpu i werthfawrogi a deall mwy am yr amgylchedd naturiol a sut y gallwn helpu i’w warchod.

Gall mynd â’r ystafell ddosbarth allan i’r awyr agored fod yn ffordd wych i bobl ifanc (neu unrhyw un o unrhyw oed!) ddechrau teimlo cysylltiad â natur.

Mae mynd am dro i’r parc, chwilio am gregyn ar y traeth, gwneud teclynnau bwydo adar, a thyfu planhigion yn rhai enghreifftiau o sut y gall pob un ohonom ddechrau creu cysylltiad gwirioneddol â’r amgylchedd.

Mae’r cysylltiad hwn yn gwneud inni deimlo’n fwy cyfforddus yn yr awyr agored ac yn rhoi hyder inni ddysgu am brosesau naturiol a’r effaith a gawn ar yr amgylchedd, fel cylch bywyd coed a’r hyn sy’n digwydd i’n sbwriel.

Wrth i’n gwybodaeth gynyddu, rydym yn datblygu cysylltiad dyfnach, gan ffurfio ein barn ein hunain am bethau fel newid hinsawdd neu ein hagwedd at ailgylchu – gan ein helpu i addysgu a dylanwadu ar eraill mewn ffordd gadarnhaol.

Mae gan bob un ohonom y potensial i symud, gam wrth gam, o fod yn yr amgylchedd naturiol a bod â chysylltiad ag ef, tuag at sefydlu ymddygiad cadarnhaol gydol oes a fydd yn annog pob un ohonom i ofalu am ein byd.

A dydyn ni byth yn rhoi’r gorau i ddysgu. Gellir ailadrodd rhai o’r camau hyn sawl gwaith wrth inni ddysgu pethau newydd, tyfu, newid a datblygu gydag amser.

Sut fath o gysylltiad sydd gennych chi â natur?

Rydym wedi casglu’r pethau yma i gyd mewn poster Camau Dilyniant Naturiol y gellir ei ddefnyddio i asesu canlyniadau addysgol wrth ddysgu yn yr awyr agored, ac mae’n ategu pedwar pwrpas y Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.

Defnyddiwch y poster i ganfod pa gam rydych chi wedi’i gyrraedd – hefyd, gall dysgwyr ei ddefnyddio i asesu pa gam y maen nhw eu hunain, neu eu cyfoedion, wedi’i gyrraedd a beth y gallant ei wneud i symud ymlaen i’r camau nesaf.

Ymhellach, gallwch ddefnyddio ein camau Dilyniant Naturiol i esbonio i eraill – fel rhieni, pobl yn y gymuned, llunwyr polisïau ac ati – sut y gall dysgu yn yr awyr agored a gwneud yn fawr o fannau naturiol esgor ar fanteision lu i bobl a bywyd gwyllt.

 

Wedi eich ysbrydoli?

Darllenwch ein gwe-dudalennau, ymunwch â’ch Grŵp Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru lleol, neu lawrlwythwch ein hadnoddau dysgu yn yr awyr agored a helpwch i annog pobl i fentro allan a dysgu yn ystafell ddosbarth fwyaf Cymru – ein hamgylchedd naturiol!

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.