Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghoriad ar newid i drwydded SIMEC Aber-wysg

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cael cais gan SIMEC Uskmouth Power Ltd, Casnewydd, i newid ei drwydded amgylcheddol fel rhan o gynlluniau i droi ei bwerdy glo presennol i redeg ar belenni gwastraff.

As NRW begins its assessment of the company’s application, it launches a consultation with professional bodies, local businesses and people, allowing them to have their say on the plans.

The consultation runs until Friday 8th May and is an opportunity for people to raise any concerns in relation to the proposed changes.

The waste pellets the company proposes to use as fuel as part of the conversion would be to a pre-agreed specification, formed of non-hazardous waste types that cannot be recycled and could otherwise go to landfill.

They would be composed of about 50% plastic and 50% material such as paper, cardboard and wood.

To change its fuel source, the company needs NRW to agree a change to the conditions of its current environmental permit.

Steve Morgan, Head of South East Wales Operations for NRW said:

“To date, the company’s facility in Nash has relied on fossil fuels to generate power, but as part of its planned conversion it intends to switch its fuel source to a more sustainable, waste-derived fuel.

“It’s our job now to review the company’s proposal and to determine whether the proposed conversion is likely to have a negative impact on the local community or the local environment.

“Listening to the views of local people is an important part of this of this process, and I’d urge people to take part in our consultation.

“We will only allow the change to the permit if we are confident the company can make the changes without impacting on local people or the environment.”

Unfortunately, due to current Government advice relating to coronavirus, NRW will be unable to hold a public drop in session during this consultation.

Information on how to take part in the consultation is available on the NRW website. All comments need to be received in writing by 8th May 2020 to permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ymgynghoriad ar newid i drwydded SIMEC Aber-wysg

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cael cais gan SIMEC Uskmouth Power Ltd, Casnewydd, i newid ei drwydded amgylcheddol fel rhan o gynlluniau i droi ei bwerdy glo presennol i redeg ar belenni gwastraff.

Wrth i CNC ddechrau ar ei asesiad o gais y cwmni, mae'n lansio ymgynghoriad gyda chyrff proffesiynol a phobl a busnesau lleol, gan roi cyfle iddynt ddweud eu dweud am y cynlluniau.

Mae'r ymgynghoriad yn rhedeg tan ddydd Gwener 8 Mai ac mae'n gyfle i bobl godi unrhyw bryderon ynghylch y newidiadau arfaethedig.

Byddai’r pelenni gwastraff y mae'r cwmni'n bwriadu eu defnyddio fel tanwydd ar ôl addasu’r safle yn destun manyleb a fydd wedi’i chytuno ymlaen llaw. Byddent wedi'u ffurfio o fathau o wastraff nad ydynt yn beryglus, na ellir eu hailgylchu ac a allai fel arall fynd i safleoedd tirlenwi.

Byddent yn cynnwys gwastraff na ellir ei ailgylchu, tua 50% allan o blastig a 50% allan o ddeunydd fel papur, cardbord a phren.

I newid ffynhonnell ei danwydd, mae ar y cwmni angen i CNC gytuno ar newid i amodau ei drwydded amgylcheddol bresennol.

Dywedodd Steve Morgan, Pennaeth Gweithrediadau De-ddwyrain Cymru ar gyfer CNC:

"Hyd yma, mae cyfleuster y cwmni yn Nhrefonnen wedi dibynnu ar danwyddau ffosil i gynhyrchu pŵer, ond fel rhan o'i broses addasu gynlluniedig, mae'n bwriadu newid ffynhonnell ei danwydd i danwydd mwy cynaliadwy, sy'n deillio o wastraff.

"Ein gwaith ni nawr yw adolygu cynnig y cwmni a phenderfynu a yw'r addasiad arfaethedig yn debygol o gael effaith negyddol ar y gymuned leol neu'r amgylchedd lleol.

"Mae gwrando ar farn pobl leol yn rhan bwysig o'r broses hon, ac rwy'n annog pobl i gymryd rhan yn ein hymgynghoriad.

"Dim ond os ydyn ni’n hyderus y gall y cwmni wneud y newidiadau heb effeithio ar bobl leol neu'r amgylchedd y byddwn ni’n caniatáu’r newid i’r drwydded."

Yn anffodus, oherwydd cyngor cyfredol y Llywodraeth ynglŷn â’r Coronafeirws, ni fydd CNC yn gallu cynnal sesiwn galw heibio i'r cyhoedd yn ystod yr ymgynghoriad hwn.

Mae gwybodaeth am sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar gael ar wefan CNC. Mae angen i bob sylw gael ei dderbyn yn ysgrifenedig erbyn 8 Mai 2020 at permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.