Cyfuno ac adolygu trwydded amgylcheddol ar gyfer ffatri Byrddau Gronynnau'r 'Kronospan' Waun

Cefndir

Mae Kronospan Ltd wedi bod yn gweithredu safle gweithgynhyrchu byrddau gronynnau a byrddau ffeibr dwysedd canolig (MDF) yn y Waun, Gogledd Cymru ers blynyddoedd lawer. Mae'r gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gweithgynhyrchu'r byrddau wedi gofyn am nifer o drwyddedau amgylcheddol i reoli lefelau allyriadau a allai fod yn niweidiol sy'n deillio o'r gweithgareddau ac i sicrhau bod y technegau a ddefnyddir yn cyd-fynd â datblygiadau technegol a safonau'r diwydiant. Gelwir y safonau hyn yn 'Dechnegau Gorau sydd ar Gael' (BAT).

Mae'r gweithgareddau yn y Gosodiad sy'n cael eu rheoleiddio gan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2016 (EPR) wedi bod yn destun Cyfarwyddiadau amrywiol gan y Llywodraeth. Yn fwyaf nodedig, roedd y Cyfarwyddyd cyntaf yn 2003 ac roedd yn rhannu'r gwaith rheoleiddio hwnnw rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW) ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (sydd bellach wedi'i gynnwys yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)).

Ym mis Mawrth 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gyfarwyddyd pellach ('Cyfarwyddyd 2018') sy'n ei gwneud yn ofynnol i CNC gyfuno’r trwyddedau presennol ar gyfer y Gosodiad ac yna cyflawni'r holl swyddogaethau rheoleiddio mewn perthynas â'r drwydded honno.

Bydd hyn yn ei hanfod yn 'normaleiddio' y gwaith o reoleiddio'r Gosodiad gan y bydd yr holl weithgareddau perthnasol yn cael eu rheoleiddio gan un rheoleiddiwr amgylcheddol, sef CNC. O'r adeg honno, ni fydd CBSW bellach yn rheoleiddio gweithgareddau yn y Gosodiad ac ni fydd y safle bellach yn ddarostyngedig i Gyfarwyddyd Gweinidogol.

Yn dilyn cais amrywio gan Kronospan Ltd, mae CNC wrthi'n cyfuno trwyddedau'r ddau reoleiddiwr ac yn cynnal adolygiad llawn o'r amodau i sicrhau cydymffurfiaeth ag EPR, y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol (IED) a BAT.

Mae'r broses gyfuno hefyd yn cynnwys asesiad o allyriadau a ragwelir yn sgil newidiadau i’r ffatri a phrosesau sy'n deillio o fuddsoddiad yn y safle gan Kronospan Ltd ers mis Hydref 2014 pan gyhoeddwyd y fersiwn gyfredol o drwydded CBSW.

Roedd cais amrywio Kronospan hefyd yn cynnwys cynnig ar gyfer llinell gynhyrchu preniau fflawiau cyfeiriedig (OSB) newydd, a fydd bellach yn cael ei ystyried yn ddiweddarach; nid yw'n rhan o'r penderfyniad presennol.

Nid y cyfundrefnau rheoleiddio a amlygir yn y datganiad hwn yw'r unig ystyriaethau ym mhroses CNC o benderfynu ar y drwydded. Rhoddir sylw priodol i ystyriaethau cyfreithiol eraill gan CNC yn y ddogfen benderfynu sy'n cyd-fynd â'r drwydded gyfunol, wedi ei diweddaru.

Y trwyddedau cyfredol

Mae trwydded bresennol Wrecsam WCBC/IPPC/03/KR(V3) yn ymdrin â'r gweithgareddau canlynol: cynhyrchu byrddau gronynnau a byrddau ffeibr dwysedd canolig, dau safle biomas, melin lifio a llinell lloriau wedi'u lamineiddio, yn ogystal â rhywfaint o waith cynhyrchu gwres. Mae dosbarthu a storio deunydd crai a thrin, prosesu a storio gwastraff yn weithgareddau sy'n uniongyrchol gysylltiedig yn y drwydded.

Mae trwydded bresennol CNC (EPR/BW9999IG) yn cwmpasu'r gweithgareddau canlynol: gweithgynhyrchu fformaldehyd drwy ocsidiad catalytig methanol, gweithgynhyrchu resin wrea-fformaldehyd a melamin-wrea-fformaldehyd a gweithredu gwaith llosgi nwy naturiol. Mae proses trwytho papur VITS a gweithredu lagwnau dŵr wyneb 1, 2 a 3 yn weithgareddau sy'n uniongyrchol gysylltiedig yn y drwydded.

Mae trwydded CNC ar gael i'w lawrlwytho ar gais oddi wrth enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Ymgynghoriad cyhoeddus

Mae'r cais llawn a wnaed gan Kronospan Ltd ar gael i'w lawrlwytho ar gais oddi wrth enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rydym eisoes wedi cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cais a dderbyniwyd (Medi 2018). Rydym hefyd wedi ymrwymo i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus pellach pan fyddwn wedi dod i benderfyniad drafft ar y drwydded gyfunol.

Rydym yn rhagweld y bydd penderfyniad drafft ar gyfer y drwydded gyfunol yn barod ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yng Ngwanwyn 2022.

Gellir gweld Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd ar ein gwefan.

Cynnydd ar y penderfyniad ar y drwydded 

Ers derbyn cais Kronospan yn 2018 a dechrau ein proses benderfynu fanwl, rydym wedi gofyn am swm sylweddol o wybodaeth bellach gan Kronospan Ltd. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth fanwl am strwythur y cwmni, gweithgareddau, gweithdrefnau gweithredu, allyriadau a phwyntiau allyrru i helpu gyda'n hasesiadau a sicrhau y byddant yn cydymffurfio â BAT. Mae mwy o geisiadau am wybodaeth fanwl wedi codi wrth i ni gael gwell dealltwriaeth o'r gweithgareddau presennol yn y Gosodiad. Mae cwestiynau a godwyd yn ystod ein hymgynghoriad cyhoeddus cychwynnol ar y cais (Medi 2018) hefyd wedi bod yn werthfawr wrth lunio'r ceisiadau hyn am ragor o wybodaeth.

Er bod mwyafrif elfennau ein penderfyniad a’n hasesiad wedi’u cwblhau erbyn hyn, mae nifer o gamau i’w cwblhau o hyd yn y broses drwyddedu, a byddwn yn ymdrin â’r rhain dros y misoedd nesaf. Yn ddiweddar, gofynnwyd i’r gweithredwr gyflwyno adroddiad modelu gwasgariad aer wedi’i gyfuno’n llwyr fel y gallwn archwilio’r allyriadau rhagweledig o’r safle cyfan, gan gynnwys o fuddsoddiadau yn y ffatri ac mewn prosesau ar y safle ers mis Hydref 2014. Mae ein harchwiliad o’r wybodaeth fodelu gyfunol hon wedi ei gwblhau ac wedi dod i’r casgliad ei bod yn gadarn. Mae hon yn garreg filltir yn y broses drwyddedu ac mae’n golygu bod gennym linell sylfaen ar gyfer yr holl allyriadau i’r awyr o’r safle cyfan (a reoleiddir ar hyn o bryd gan CBSW a CNC). Mae hyn yn ein galluogi, bellach, i barhau gydag asesiad iechyd dynol ac ecolegol llawn o ollyngiadau i’r awyr o’r safle.

Mae dyletswydd arnom i sicrhau ein bod yn cynnal asesiad cyflawn a thrylwyr o’r holl weithgareddau cyfredol yn y safle cyn cwblhau ein penderfyniad, er mwyn sicrhau bod penderfyniad cyfreithiol gadarn yn cael ei wneud, cyn i CNC ymgymryd â gwaith rheoleiddio amgylcheddol cyffredinol ar y safle. Mae gennym hefyd berthynas waith dda o hyd â CBSW yn ystod y cyfnod trosglwyddo rheoleiddiol hwn.

Diweddarwyd ddiwethaf 19 Tachwedd 2021

Diweddarwyd ddiwethaf