J M Envirofuels (Barry) Limited - Beth sydd angen i chi ei wybod

Cyfeirnod y cais: PAN-006045

Ymgeisydd: JM Envirofuels (Barry) Limited

Cyfleuster: JM Envirofuels (Barry) Limited, Angorfa 31, Ffordd Wimborne, Dociau'r Barri, Y Barri, CF63 3DH

Barnu fod y cais wedi’i dynnu’n ôl (diweddarwyd 24 Awst 2020)

Ni wnaeth yr ymgeisydd ymateb i gais am wybodaeth erbyn 17 Gorffennaf 2020 ac rydym wedi barnu bod y cais i amrywio ei drwydded wedi cael ei dynnu'n ôl.

Rhoddwyd wybod i'r ymgeisydd am y penderfyniad ar 23 Gorffennaf ac mae gan y cwmni 15 diwrnod gwaith i apelio i Weinidogion Cymru h.y. erbyn 13 Awst 2020. Ni gyflwynwyd apêl erbyn 13 Awst, felly mae'r penderfyniad i'w dynnu'n ôl yn parhau ac mae ein gwaith ar y cais hwn wedi'i gwblhau.

Cefndir i'n cais am wybodaeth.

Yn dilyn ein hasesiad ein hunain o'r cais a'r ymatebion a gawsom i'r ymgynghoriad cyhoeddus (a ddaeth i ben ar 9 Chwefror 2020), gofynnwyd am ragor o wybodaeth gan yr ymgeisydd. Cyflwynwyd hysbysiad iddynt ar 24 Ebrill 2020 yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparu'r wybodaeth o fewn 2 fis a chafodd hyn ei ymestyn wedyn i 17 Gorffennaf 2020 yn dilyn cais gan yr ymgeisydd.

Manylion y cais i newid y drwydded

Mae'r gweithredwr, JM Envirofuels (Barry) Limited, yn dal trwydded rheolau safonol bresennol (SRP 2011 Rhif 4) ar gyfer storio a thrin pren gwastraff i’w adfer (hyd at 75,000 o dunelli'r flwyddyn), er bod hyn ond yn caniatáu i hyd at 10,000 o dunelli o wastraff gael eu storio ar unrhyw adeg ac am uchafswm o dri mis.

Mae'r gweithredwr wedi gwneud cais i amrywio ei drwydded rheolau safonol bresennol i drwydded bwrpasol ac mae'n cynnig y canlynol:

 • Derbyn mathau eraill o wastraff cartref, masnachol a diwydiannol nad yw'n beryglus, gan gynnwys metel, gwydr a bwrdd plastr.
 • Derbyn a storio lludw a gynhyrchir gan ynni o gyfleusterau gwastraff. Mae'r lludw hwn yn lludw nad yw'n beryglus a gasglwyd o waelod ffwrnais, yn dilyn y broses o wresogi tanwydd pren.
 • Cynyddu maint y gwastraff sydd gan y safle yr hawl i'w drin a'i storio yn flynyddol.
 • Cynyddu maint y gwastraff y gall y safle ei storio ar unrhyw adeg, a'r cyfnod y gall storio gwastraff ar y safle.

Cafodd y cais ei “wneud yn briodol” ar 10 Medi 2019. Mae hyn yn golygu y cafodd ei gyflwyno ar y ffurf gywir, yn ein barn ni, a'i fod yn cynnwys gwybodaeth ddigonol i ni allu dechrau gwneud penderfyniad. Nid yw'n golygu o reidrwydd fod y cais yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i gwblhau ein penderfyniad. 

Caeodd ein hymgynghoriad cyhoeddus ar y cais hwn ar 9 Chwefror 2020. Gwnaethom ystyried y byddai'r cais hwn yn debygol o arwain at lefel uchel o ddiddordeb gan y cyhoedd, felly yn unol â'n Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus Rheoliadol,  cymerwyd camau priodol i godi ymwybyddiaeth o'r cais er mwyn helpu i hwyluso ymatebion i'r ymgynghoriad gan y cyhoedd a'r gymuned.

Gwnaethom gynnal sesiwn galw heibio gyhoeddus ar 9 Ionawr 2020. Diben y sesiwn galw heibio oedd i'n helpu i esbonio'r cais a’n rôl ac ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses ymgeisio, gan felly cefnogi unigolyn i gyflwyno ymateb gwybodus wedi hynny.

Ymgynghorwyd â chyrff eraill mewn modd sy'n unol â'n cytundebau i weithio gyda'n gilydd. Mae gwrando ar eraill yn ein helpu i wneud penderfyniadau gwell. Rydym yn defnyddio arbenigedd eraill, gan sicrhau ein bod wedi ystyried yr holl risgiau amgylcheddol.

Ymgynghorwyd â'r sefydliadau canlynol:

 • Cyngor Bro Morgannwg – yr Adran Gynllunio
 • Cyngor Bro Morgannwg – Adran Iechyd yr Amgylchedd
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Associated British Ports
 • Y Grid Cenedlaethol
 • Canolfan Gwyddorau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu
 • Ecolegydd y sir

Gellir gweld gohebiaeth sy'n perthyn i'n hymgynghoriadau yn y gofrestr gyhoeddus ar-lein. Mae ymatebion i'r ymgynghoriad gan y sefydliadau hyn wedi cael eu rhoi ar y gofrestr gyhoeddus ar-lein.

Bydd yr holl ddogfennau a gyflwynir i ategu'r cais hwn, gan gynnwys copi o'r hysbysiad ac unrhyw ymateb ar gael drwy ein cofrestr gyhoeddus ar-lein

Ble gallaf ddarllen mwy?

Darllenwch y dogfennau cais ar y gofrestr gyhoeddus ar-lein.

Darllenwch ein Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus.

Diweddarwyd y dudalen hon ar 24 Awst 2020.

Diweddarwyd ddiwethaf