Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwaredu â deunydd sydd wedi'i garthu o Hinkley Point C oddi ar arfordir Caerdydd, de Cymru

Gwybodaeth am ein trafodaethau cyn ymgeisio gydag EDF Energy ynghylch cais am drwydded forol

Y diweddaraf am coronafeirws

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref lle bynnag y bo modd. Er ein bod yn gobeithio sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl, mae'n bosibl y bydd amser prosesu hirach yn ystod y cyfnod hwn o newid.

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i coronafeirws

Beth mae EDF Energy yn bwriadu ei wneud?

Rydym wedi dechrau trafodaethau cyn ymgeisio gydag EDF Energy ynghylch cais am drwydded forol newydd i'w galluogi i gael gwared â deunydd sydd wedi’i garthu o Fôr Hafren ar safle gwaredu dynodedig sefydledig (Cardiff Grounds) oddi ar arfordir Caerdydd yn ne Cymru.

Ffynhonnell y gwaddod yw safle adeiladu gorsaf pŵer Hinkley Point C oddi ar arfordir Gwlad yr Haf yn Lloegr.

Bu i EDF garthu a gwaredu â gwaddod yn flaenorol yn 2018 ac mae bellach yn cynllunio gwaith pellach ar y safle yn gynnar yn 2021 i garthu a gwaredu â 600,000 m3 o ddeunydd pellach.

Gwnaeth profion ar y gwaddod, cyn ei waredu yn 2018, ddangos ei fod yn cynnwys ond ychydig iawn o ymbelydredd, a oedd ymhell o fewn y terfynau cyfreithiol ac felly addas ar gyfer ei waredu yn y môr.

Byddwn yn sicrhau bod yr holl asesiadau, yn ôl y ddeddfwriaeth, yn cael eu cynnal cyn y gall unrhyw waith carthu neu waredu ddechrau. Rydym ond yn rhoi trwyddedau os ydym yn fodlon y gall y gweithgaredd gael ei gynnal heb niweidio iechyd pobl, bywyd gwyllt a'r amgylchedd.

Pa gydsyniadau a thrwyddedau bydd eu hangen ar EDF?

Cyn y gall EDF waredu â’r gwaddod yn Cardiff Grounds, bydd angen cymeradwyo cynllun samplu gwaddod a nifer o drwyddedau morol.

Cynllun samplu gwaddod

Mae EDF wedi cyflwyno ei gynllun inni ar sut y bydd yn samplu a phrofi'r gwaddod o'r blaendraeth gerllaw'r safle adeiladu. Byddwn yn penderfynu, yn dilyn ymgynghoriad, a yw'r cynllun samplu yn addas ar gyfer llywio unrhyw gais am drwydded forol yn y dyfodol ar gyfer ei waredu’n ddiogel yng Nghymru.

Bydd angen i EDF ymgymryd ag asesiad cemegol a radiolegol o'r gwaddod yn y safleoedd carthu er mwyn canfod a yw’n addas ar gyfer ei waredu yn y môr.

Byddwn yn penderfynu a fydd nifer, lleoliad a dyfnder y samplau a gymerir, yr hyn a fesurir, a sut y caiff y gwaddod ei brofi yn cydymffurfio â chanllawiau a chytunwyd yn rhyngwladol o dan y Gonfensiwn OSPAR a'r weithdrefn a ddatblygwyd gan yr Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol (IAEA).

Rydym wedi ymgynghori ag arbenigwyr ac yn ceisio barn y cyhoedd ynghylch a yw'r cynllun samplu yn cydymffurfio â’r canllawiau. Byddwn yn ystyried pob ymateb ac yn defnyddio pwyntiau perthnasol a dderbynnir i genfnogi ein cyngor cyn ymgeisio ac unrhyw gais am drwydded forol yn y dyfodol.

Trwyddedau morol

Bydd angen tair trwydded forol benodol ar EDF ar gyfer gweithgareddau yn nyfroedd Cymru a Lloegr.

Bydd angen dwy drwydded gan y Sefydliad Rheolaeth Forol yn Lloegr er mwyn cymryd samplau o'r safleoedd carthu yn Hinkley Point C. Bydd y samplau hyn yn cael eu profi'n annibynnol wedyn ar gyfer deunydd cemegol a radiolegol o fewn y gwaddod gan Ganolfan Gwyddorau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cefas). Bydd yr ail drwydded ei hangen i garthu'r gwaddod os penderfynir ei fod yn ddiogel i'w waredu yn y môr ar ôl y gwaith profi.

Mae EDF hefyd angen trwydded forol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer gwaredu â'r gwaddod yn nyfroedd Cymru. Bydd y cais yn cynnwys canlyniadau'r profion gwaddod.

Byddwn yn asesu'r wybodaeth yn y cais yn drylwyr a byddwn yn darparu cyfleoedd pellach i bobl edrych a chraffu ar y cynlluniau, gofyn cwestiynau a darparu adborth cyn ein bod yn gwneud penderfyniad terfynol.

Asesu’r effeithiau amgylcheddol

Rydym yn disgwyl derbyn cais gan EDF i ystyried a fydd angen asesiad o'r effaith amgylcheddol fel rhan o'r broses ymgeisio. Ar ôl ei dderbyn, byddwn yn asesu cais EDF yn unol â’r ddeddfwriaeth a rheoliadau priodol dros y misoedd nesaf, a byddwn yn cyhoeddi ein penderfyniad.

Rydym am dawelu meddyliau pobl bod pob cais am drwyddedau morol yn cael ei asesu'n drwyadl i ddiogelu pobl a'r amgylchedd, ac i osgoi ymyrryd â defnyddiau cyfreithlon eraill o'r môr yn unol â Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir (2009).

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Rydym yn deall yr achosodd y gwaith gwaredu blaenorol yn 2018 gryn bryder i'r cyhoedd ac rydym am hysbysu, cyfathrebu ac ymgysylltu â phobl wrth inni asesu a ellir cynnal y gwaith gwaredu. Rydym hefyd yn deall bod EDF yn bwriadu ymgymryd â'i gyfathrebu ac ymgysylltu ei hun.

Dechreuon ni’r ymgysylltu ag ymgynghoriad chwe-wythnos (5 Chwefror 2020 - 18 Mawrth 2020) i ddarparu cyfle i bobl wneud sylwadau ar gynllun samplu arfaethedig EDF.

Hoffem ddiolch i'r rhai a roddodd o'u hamser i ymateb i'r ymgynghoriad. Cawsom 151 o ymatebion. Bydd y rhain ‘nawr yn cael eu hystyried i gefnogi ein cyngor cyn ymgeisio i EDF mewn perthynas â'u cynllun samplu arfaethedig a'i addasrwydd i lywio unrhyw gais am drwydded forol i'w waredu yng Nghymru yn y dyfodol.

Pan fyddwn yn darparu'r cyngor cyn ymgeisio hwn i EDF, byddwn yn cyhoeddi copi o'r llythyr ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein, ynghyd â chrynodeb o'r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad.

Dyddiadau allweddol

Dyma rai dyddiadau allweddol yn ystod y broses cyn ymgeisio a phroses ymgeisio ar gyfer gwaredu â'r gwaddod yn Cardiff Grounds. Mae'r rhain yn agored i newid a byddant yn cael eu diweddaru yn ôl yr angen.

Mai 2020 – Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu ei gyngor i EDF ynghylch cynnwys y cynllun a chydymffurfiaeth â chanllawiau rhyngwladol.

Mai 2020 – disgwylir i EDF gyflwyno cais am farn ynglŷn ag a fydd angen asesiad o'r effaith amgylcheddol.

2020 – cyflwyno cais EDF am drwydded forol ar gyfer gwaredu â'r gwaddod yn Cardiff Grounds.

2020 – ymgysylltu ac ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch y cais am drwydded forol.

Gaeaf 2020/21 – dyddiad posibl ar gyfer y penderfyniad gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch y cais am drwydded forol.

 

Diweddarwyd y dudalen hon ar 28 Ebrill 2020.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.