Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwydded wastraff Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

Ddydd Iau 9 Ionawr 2020 rhoddwyd trwydded i Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau er mwyn eu caniatáu i weithredu gorsaf trosglwyddo gwastraff yn Noc Penfro. 

Gwnaed y penderfyniad yn dilyn asesiad cynhwysfawr o gynlluniau’r cwmni, a sawl ymgynghoriad gyda phobl leol a chyrff proffesiynol gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Yma, rydyn ni’n ateb cwestiynau am y drwydded sy’n cael eu gofyn yn aml. Am gofnod llawn o’n penderfyniad, a’r amodau a osodir yn y drwydded, gweler ein dogfen penderfyniad. Mae ein dogfen penderfyniad yn egluro ac yn cofnodi sut rydym ni wedi dod i’r penderfyniad ac mae’n dangos sut rydym ni wedi ystyried pob ffactor perthnasol wrth asesu. 

Ar gyfer beth mae’r drwydded?

Mae’r drwydded yn caniatáu i Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau storio gwastraff mewn safle dynodedig dros dro, sef Gât 1 yn Iard Longau Penfro, cyn cael ei symud o’r safle. Bydd hyn yn cynnwys gwastraff sydd wedi ei brosesu, ei drin a’i fwndelu (a elwir yn danwydd yn deillio o sbwriel) a gwastraff pren rhydd wedi ei brosesu, y gellir ei ddefnyddio fel tanwydd i gynhyrchu trydan mewn cyfleusterau ynni-o-wastraff.

Faint o wastraff y gall ei storio?

Mae’r drwydded yn caniatáu hyd at 80,000 tunnell y flwyddyn, a 9,000 tunnell i gael ei storio ar unrhyw adeg.

Am ba mor hir maen nhw’n cael ei storio?

Dim ond am hyd at dri mis y caniateir i’r gwastraff wedi ei fwndelu a’r pren gwastraff eu storio. Bydd gweithdrefn cylchdroi stoc yn cael ei defnyddio gyda chodio lliw ar y bwndeli fel y caiff y bwndeli hynaf eu symud o’r safle’n gyntaf.

Pa amodau sydd ar waith er mwyn lleihau’r aroglau?

Fel rhan o’n hasesiad, roedd gofyn i’r gweithredwr gyflwyno cynllun rheoli aroglau oedd yn disgrifio’r gweithgaredd, yn nodi ffynonellau posibl o aroglau, ac unrhyw effaith bosibl. Roedd y cynllun hefyd yn cynnig mesurau atal er mwyn lleihau allyriadau aroglau a lliniaru effeithiau posibl.

Mae’r cynllun cymeradwy’n cynnwys gofyniad i’r gweithredwr gynnal gwiriadau ar gwsmeriaid cynhyrchu gwastraff wedi ei fwndelu cyn eu derbyn i ddeall peryglon posibl arogleuon yn dod i’r safle, cyn cytuno ar gytundebau.

Bydd gwiriadau derbyn yn cael eu gwneud ar y safle ar gyfer pob llwyth sy’n cael ei gludo, er mwyn sicrhau bod gwastraff wedi ei fwndelu yn cydymffurfio â’r gwiriadau cyn derbyn. Bydd hyn yn cynnwys gwiriadau bwndel ar hap er mwyn sicrhau bod y nifer lleiaf o haenau’n cael eu defnyddio (lleiafswm o wyth). Os nad yw bwndeli’n cwrdd â’r gofyniad hwn, ni fydd y cludiant yn cael ei dderbyn. 

Caiff pob bwndel ei archwilio’n weledol am gywirdeb wrth gael ei osod. Caiff yr aroglau ei werthuso wrth ddadlwytho, a bydd unrhyw dyllau yn y deunydd pacio y sylwir arnynt yn cael eu trwsio. 

Cynhelir archwiliadau stoc dyddiol er mwyn gwirio cywirdeb y bwndeli a’u trwsio, eu rhoi mewn cwarantin neu eu symud o’r safle yn ôl y galw. 

Bydd y gweithredwr yn monitro arogleuon yn rheolaidd gyda chamau penodol a lleoliadau monitro. Cynhelir monitro o gwmpas perimedr y safle bob mis, ac yn ystod cyfnodau pan fo posibilrwydd i weithgarwch ar y safle olygu mwy o berygl bod arogleuon yn cael eu rhyddhau fel cludo bwndeli, trin a gweithdrefnau cwarantin. 

Am fwy o fanylion ar gynlluniau rheoli arogleuon, cyfeiriwch at adran 5.2.4 ein dogfen penderfyniad. 

Pa amodau sydd ar waith i leihau’r perygl o blâu?

Mae’r gweithredwr wedi cyflwyno cynllun rheoli plâu sy’n disgrifio’r gweithgaredd ac yn nodi mathau posibl o blâu a’r effeithiau. Mae’n cynnwys mesurau i leihau presenoldeb plâu ar y safle. 

Mae’r cynllun cymeradwy’n cynnwys gofyniad i’r gweithredwr gynnal gwiriadau ar gwsmeriaid cynhyrchu gwastraff wedi ei fwndelu cyn eu derbyn i ddeall peryglon posibl plâu yn dod i’r safle, cyn cytuno ar gytundebau (fel y nodir uchod).

Caiff presenoldeb plâu ei werthuso wrth i’r bwndeli gael eu dadlwytho a bydd unrhyw lwythau sy’n dangos arwyddion o bla yn cael eu rhoi mewn cwarantin mewn sgip wedi ei selio ac yn cael eu symud o’r safle o fewn pum diwrnod. 

Ar gyfer yr ardal storio allanol, bydd mesurau lliniaru ychwanegol o orchudd mesh, sy’n gorchuddio’r pentwr o fwndeli gwastraff yn llwyr ac wedi ei angori i’r ddaear. 

Nid oes lefel amcan cyfreithiol lle mae llygredd o bla, perygl neu ddiflastod gan bryfed yn bodoli, felly mae’r ymgeisydd wedi cynnig cyfri’r pryfed ar y trapiau pryfed bob wythnos, gyda throthwy sbarduno cychwynnol o 50 pryfyn cyffredin i bob papur, bob wythnos ger yr ardal storio gwastraff sy’n arwydd o rybudd cynnar i ymchwilio iddo. Nid yw’r trothwy sbarduno yn lliniaru’r gweithredwr neu’r awdurdod rheoleiddio perthnasol o ymchwilio i gwynion pla a dderbynnir cyn cyrraedd y trothwy sbarduno. 

Am fwy o fanylion ar gynlluniau rheoli plâu, cyfeiriwch at adran 5.2.5 ein dogfen penderfyniad. 

Pa amodau sydd ar waith er mwyn lleihau peryglon tân ar y safle? 

Fel rhan o’n hasesiad, roedd yn rhaid i’r gweithredwr gyflwyno cynllun rheoli atal tân oedd yn disgrifio’r gweithgaredd, yn nodi’r peryglon tân ac yn cynnig mesurau atal er mwyn lleihau peryglon tân a lliniaru’r effeithiau posibl. 

Mae’r gweithredwr wedi cynnig na chaiff y gwastraff ei storio am fwy na thri mis, a disgwylir mai yn ystod y 3 wythnos olaf y bydd y meintiau mwyaf o stoc cyn eu hallforio. 

Maen nhw wedi cynnig monitro a phrosesau ychwanegol er mwyn rheoli peryglon hunanhylosgi, gan gynnwys:

  • Cylchdroi stoc er mwyn sicrhau bod y bwndeli hynaf yn cael eu symud yn gyntaf.
  • Gwiriadau dyddiol am arwyddion o danau posibl.
  • Monitro tymheredd – gyda chwiliedydd thermol fydd yn cael ei roi i mewn i’r sianeli rhwng bwndeli.
  • Monitro lleithder – gallai bwndeli camffurfiedig sy’n cyrraedd y safle neu y sylwir arnynt pan maent wedi eu storio fod yn arwydd o fwy o leithder a bydd yn rhaid defnyddio’r weithdrefn cwarantin arnyn nhw.
  • Mae 3 hydrant tân o gapasiti pwysau digonol yn ddigon agos at y safle a dylid eu defnyddio os bydd tân, ac mae strategaeth ymladd tân wedi cael ei sefydlu gan y gweithredwr os bydd tân ar y safle. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymweld â’r safle a hefyd wedi asesu’r cynllun atal a lliniaru tân.

 Am fwy o fanylion ar gynlluniau atal tân, cyfeiriwch at adran 5.2.6 ein dogfen penderfyniad.  

Nid yw’r Awdurdod Porthladd erioed wedi gwneud hyn o’r blaen, pa wiriadau sydd wedi cael eu gwneud er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gymwys? 

Mae profiad ymarferol o redeg safle trwyddedig yn rhan o’r cymhwyster WAMITAB mae’r gweithredwr wedi cofrestru ar ei gyfer. Mae’r gweithredwr wedi cyflawni meini prawf gweithredwr cymwys fel y nodir yng nghanllawiau craidd DEFRA a’n canllawiau ni. Hefyd, gofynnom ni am wybodaeth ychwanegol ynglŷn â hyfforddi staff, a darparwyd yr wybodaeth. 

Rydyn ni hefyd wedi gosod amodau am ddull gweithredol graddol sy’n golygu mai dim ond gweithgareddau a ganiateir mewn ardal allanol fechan o’r safle y byddan nhw’n cael eu gwneud i ddechrau. Mae’n rhaid gwneud hyn yn ystod misoedd yr haf am gyfnod o o leiaf bum mis. Ar ôl hynny, bydd yn rhaid iddyn nhw gyflwyno eu mesurau pla ac aroglau inni ar gyfer y safle ehangach fydd yn gorfod dangos, gyda’u tysiolaeth weithrediadol nhw, bod y mesurau pla ac aroglau hynny yn briodol yn ystod yr haf, a bod gwaith ar y safle’n cael ei reoli’n briodol gan y gweithredwr. 

Pam fod safle gwastraff arall yn cael ei ganiatáu mor agos at dai pobl? 

Nid yw lleoliad cyfleuster arfaethedig yn rhywbeth y gallwn ni ei ystyried fel rhan o’r rheoliadau trwyddedu amgylcheddol. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol, sef Cyngor Sir Penfro yn yr achos hwn, yn ystyried ffactorau o’r fath pan mae’n derbyn cais cynllunio. Mae’n ystyried materion fel effaith weledol, traffig, materion mynediad a goleuo, ac a oes angen asesiad o’r effaith amgylcheddol. 

Mae Cyngor Sir Penfro wedi datgan y bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y safle hwn. 

Sut fydd y safle’n cael ei reoleiddio? 

Mae CNC yn cynnal asesiad risg ar bob cyfleuster trwyddedig. Mae cyfleusterau risg uchel a'r rhai sy'n cael eu rhedeg yn wael yn gorfod talu ffi uwch ac yn derbyn mwy o ymweliadau.

Mae CNC yn defnyddio Cynllun Dosbarthu Cydymffurfiaeth (CCS) ar gyfer holl weithredwyr cyfleusterau trwyddedig. Defnyddir hwn i sicrhau bod effaith bosibl gweithredwyr nad ydynt yn cydymffurfio ag amodau trwydded yn cael ei hasesu'n gyson.

Bydd CNC yn cofnodi unrhyw fethiant i gydymffurfio ag amodau trwyddedau ac effeithiau posibl ar ffurflen adroddiad a anfonir at y gweithredwr. Gall effeithiau posibl fod yn unrhyw beth o effaith fawr i ddim effaith.

Os canfyddir nad yw gweithredwr yn cydymffurfio ag amodau trwyddedau, bydd CNC yn penderfynu pa lefel o orfodaeth sy'n briodol. Fel arfer, bydd yn ofynnol i'r gweithredwr hefyd gymryd rhai camau gwella.

Bydd CNC yn penderfynu ar unrhyw ymateb trwy gyfeirio at ei Bolisi Gorfodi ac Erlyn, Canllawiau Gorfodi a Sancsiynau ac Opsiynau Ymateb i Drosedd

Mae Polisi Gorfodi ac Erlyn, Canllawiau Gorfodi a Sancsiynau CNC, Opsiynau Ymateb i Droseddau ac Egwyddorion Rheoleiddio ar gael i'w gweld ar ei wefan.

Unwaith i’r safle fod yn weithredol, gyda phwy ddylwn i gysylltu os oes problem? 

Dylai pobl ffonio ein llinell ffôn digwyddiadau (24/7) ar 03000 65 3000.

 

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.