Cynigion CNC ar gyfer dulliau rheoli newydd pysgota eogiaid a sewin

Mae diddordeb cynyddol wedi bod yng nghynigion CNC sy’n dod i’r amlwg ar gyfer dulliau rheoli newydd ar gyfer pysgota eogiaid a sewin yng Nghymru. Rydym o’r farn y bydd angen rheolau llymach yn y dyfodol gan fod perfformiad stociau pysgod yn parhau i fod yn wael

Gwyddom fod llawer o sefydliadau pysgodfeydd, perchnogion pysgodfeydd a physgotwyr unigol yn ystyried yr hyn y gallai’r mesurau hyn ei olygu iddynt, ac o’r herwydd rydym wedi llunio brîff sy’n amlinellu’r problemau cyfredol sy’n gysylltiedig â statws ein stociau eogiaid a sewin yng Nghymru a’r angen tebygol yn y dyfodol am reolau newydd i reoli pysgota yn achos pysgodfeydd rhwyd a gwialen.

Mae hwn yn fater cymhleth a dadleuol i lawer o bobl. 

Y prif bwynt nawr, ar ôl ystyried ein tystiolaeth yn ofalus a rhoi sylw llawn i’r safbwyntiau yr ydym wedi eu derbyn, yw nad ydym yn cynnig unrhyw newidiadau i ddulliau rheoli pysgota yn nhymor 2017.  

Fodd bynnag, byddwn yn cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar gynigion ar gyfer mesurau rheoli yn y dyfodol, yn ddiweddarach eleni.

Wrth ddod i’r penderfyniad hwn rydym yn annog pob pysgotwr i weithredu dull ymarfer gorau Dal a Rhyddhau wrth bysgota am eogiaid yn ystod 2017.

Mae’r canlynol yn ffynhonnell dda o wybodaeth ac yn rhoi arweiniad ar gyfer dulliau Dal a Rhyddhau, a gefnogir gan CNC, yma: https://www.fishingpassport.co.uk/catch-and-release

Diweddarwyd 12 Chwefror 2017