Ymateb CNC i gynlluniau drafft ar gyfer adeiladu coridor yr M4 o amgylch Casnewydd

Rydym wedi cyflwyno ymateb i Lywodraeth Cymru ynghylch eu Gorchmynion Drafft dan Ddeddf Priffyrdd 1980 parthed coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

Mae’r ardaloedd o amgylch Casnewydd, Gwastadeddau Gwent ac afonydd Wysg a Hafren yn bwysig i fywyd gwyllt, i bobl ac i’r economi. Rhaid inni gynnal iechyd yr amgylcheddau hyn fel y gallant barhau i gynnal pobl a’n heconomi, trwy alluogi datblygiadau priodol.

Yn ein swyddogaeth fel cynghorwr i Lywodraeth Cymru, rydym wedi gwrthwynebu’r cynigion fel y maent ar hyn o bryd, a hynny ar sail tri o brif resymau:

  • yr effaith ar rywogaethau gwarchodedig;
  • yr effaith ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Gwastadeddau Gwent;
  • cynyddu’r perygl llifogydd

Hyd yn hyn nid yw Llywodraeth Cymru wedi dangos yn eu cynlluniau sut y byddant yn cyflwyno camau lliniaru digonol ar gyfer ymdrin â’r materion a godwyd, a dyna pam rydym wedi gofyn am wybodaeth ychwanegol. Gallai sicrwydd a gwybodaeth bellach newid ein safbwynt yn y dyfodol.

Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn cynnig cyngor ynghylch atebion posibl.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ein gwrthwynebiad trwy ddarllen ein hymateb llawn.